Detail usnesení


Usnesení rady č. 45 ze dne 6. 10. 2020

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pana Pavla Langra na člena kontrolního výboru zastupitelstva města ke dni 25.09.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s obnovou a nákupem lůžek nemocničního lůžkového fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 31/20 „Dodávka a instalace spirometru do plicní ambulance Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 32/20 „Dodávka a instalace přístroje pro sekvenční tlakovou drenáž na kožní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 33/20 „Dodávka a instalace 2 ks magnetoterapeutického přístroje na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 34/20 „Dodávka a instalace 3 ks chodítek na nové oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace pro Nemocnici Blansko v rámci dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 160/2020/COVID/CAU.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od společnosti Dopravní stavby Brno, s. r. o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO: 45474281 – kancelářský kontejner CONTAINEX, BASIC LINE pro účely zřízení odběrového místa v souvislosti s COVID-19 v celkové hodnotě 106.480,- Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 21/2020 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 11/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK063477/20/OSV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Tronečkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Ondrouškovou, Blansko, pana Veselého, Blansko a pana Varhánka, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Novotným, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Fišerovy, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 31/2 vodní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1817 m2, za účelem jeho užívání, obhospodařování, obsluhy a údržby technického zařízení, úklidu a výkonu rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. („zámecký“ rybník).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 236 m2 v k. ú. Těchov (lokalita Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/10/2000/Ko ze dne 17.04.2000, přičemž změna spočívá v rozšíření smluvní strany – nájemce o paní Opletalovou, Blansko – nyní nájemcem pouze p. Ševčík, Blansko (pronájem pozemku v k. ú. Blansko mezi mlýnským náhonem a tratí ČD) .

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 1337/25 zahrada o výměře 189 m2 a části pozemku parc. č. 1337/1 zahrada, označené geometrickým plánem č. 5180-384/2020 dosud nezapsaném v katastru nemovitostí jako díl „a“ o výměře 21 m2, vše v k. ú. Blansko, paní Volavé Davidové, bytem Blansko a panu Davidovi, bytem Adamov, za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemky při ul. J. Lady v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 441/11 orná půda o výměře cca 42 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat – převést vlastnické právo k bytovým jednotkám včetně podílu na společných částech nemovité věci – budova s č. p. 2321 na ulici Jasanová 30, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat – převést vlastnické právo k bytovým jednotkám včetně podílu na společných částech nemovité věci – budova s č. p. 2322 na ulici Jasanová 32, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat – převést vlastnické právo k bytovým jednotkám včetně podílu na společných částech nemovité věci – budova s č. p. 2323 na ulici Jasanová 34, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.10.2020 do 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. KOM-6/20000/Pe se Základní uměleckou školou Blansko, příspěvkovou organizací, Zámek 3, 678 01 Blansko, IČO: 00380521 na pronájem prostor keramické dílny, a to změny týkající se prominutí nájemného z důvodu nemožnosti předmět nájmu užívat.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s odprodejem méně kvalitního kůrovcového dříví za minimální cenu 300,- Kč/m3 bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4 přijala 353 ks knižních darů od veřejnosti v celkové odhadnuté ceně 51.893,- Kč a 17 ks knižních darů z projektu "Česká knihovna" v celkové hodnotě 3.570,- Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001313/INV/DS na veřejnou zakázku „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001714/INV/DS na veřejnou zakázku „Blansko MŠ Údolní 8 – obnova pryžových ploch“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (agendové číslo smlouvy: 2018/001149/INV/DS) se společností Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 spočívající v úpravě termínu plnění na základě skutečného termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu "III/ 379 37 Blansko, přemostění".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001778/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Obnova podzámčí – Zámek 3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje ukončení příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka č. 2020/ 001765/ INV/ DS/ Maz mezi příkazcem město Blansko a příkazníkem INVESTINŽENÝRING a. s. na akci ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu budoucí kavárny včetně zpevněné terasy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada jmenuje s účinností od 01.11.2020 ředitelem Kulturního střediska města Blanska pana MgA. Víta Šujana, Blansko, a to na dobu neurčitou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h