Detail usnesení


Usnesení rady č. 46 ze dne 3. 11. 2020

Usnesení č. 1

Rada schvaluje modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému MP Blansko a to přímým zadáním firmě SKS s. r. o. Blansko, Brněnská 1748/21b, IČO: 43420117.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s předloženou aktualizací ceny investiční akce č. 9/20 „Vířivá vana pro DKK na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o plném servisu a údržbě č. 15-FSMA-48 se společností SPIN SERVIS s. r. o., Škaroupkova 3018/62, 636 00 Brno, IČO: 25583735.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě č. FP 19 mezi Městem Blansko a Centrem pro rodinu a sociální péči, se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 44991584 uzavřené dne 20.04.2015.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 22/2020 a změny rozpisu rozpočtu ZRR 12/2020-ZRR 14/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci o předložených projektech v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ a projektech postupujících do veřejného hlasování o projekt, který bude realizován z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko.“

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S165/NS-Ne ze dne 09.10.2014 spočívající v udělení souhlasu s umístěním stožáru se svítidlem včetně el. kabelu na předmětu nájmu a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S165/NS-Ne (pronájem pozemku v k. ú. Olešná u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2018/001320/INV/OS ze dne 20.07.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení doby nájmu o 18 měsíců, nejdéle tedy do 20.01.2023 (pronájem pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucími kupujícími o 18 měsíců, nejpozději do 20.07.2022 a ve změně článku VII. odst. 3 této smlouvy týkající se úpravy kupní ceny (budoucí odprodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pacht pozemků v k. ú. Lažánky u Blanska a v k. ú. Rudice u Blanska, viz tabulka:

k. ú. Lažánky u Blanska

parc. č.

druh pozemku

výměra m2

586/26

ostatní plocha

20

část 637/1

trvalý travní porost

987

644/3

ostatní plocha

27

665/3

orná půda

93

666/3

orná půda

34

666/7

orná půda

821

část 677/2

lesní pozemek

152

684/2

orná půda

36

616/3

trvalý travní porost

538

626

trvalý travní porost

1.466

664/1

orná půda

2.071

679/10

trvalý travní porost

2.058

685/2

trvalý travní porost

205

694/2

orná půda

391

697/1

orná půda

440

717/90

orná půda

1.619

717/137

orná půda

3.639

717/190

orná půda

369

807/1

orná půda

1.224

část 770/3

orná půda

775

792

orná půda

2.683

793

trvalý travní porost

1.750

část 808/4

ostatní plocha

12.376

813/18

orná půda

6.281

839

orná půda

24.039

část 861/1

ostatní plocha

4.228

863

orná půda

1.578

865

trvalý travní porost

1.612

870

orná půda

803

875/6

orná půda

429

875/37

orná půda

19.927

875/87

orná půda

248

875/88

orná půda

470

875/96

orná půda

920

875/153

trvalý travní porost

52

875/154

trvalý travní porost

52

875/156

trvalý travní porost

127

879/6

ostatní plocha

358

880/1

ostatní plocha

209

k. ú. Rudice u Blanska

parc. č.

druh pozemku

výměra m2

1064/182

orná půda

5.156

společnosti AGRIS Jedovnice s. r. o., Legionářská 597, 679 06 Jedovnice, IČO: 60731991 za účelem zemědělského obhospodařování, na dobu neurčitou, za pachtovné 17.364 Kč/kalendářní rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace a schvaluje pachtovní smlouvu č.  2020/001925/SRM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předběžnou cenu tepla v CZT pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Šnajdrové, Blansko dohodou k 30.11.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 9 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro Mgr. Čejpovou, Náchod, a to v souladu s usnesením č. 17 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 26.03.2019 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na její 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2008/000148/KOM/OS-Pe s panem Kohútem, Blansko, na pronájem venkovního garážového stání, a to změny týkající se neplacení nájemného z důvodu nemožnosti předmět nájmu užívat.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí s vrácením poměrné částky nájemného za období od 16.09.-30.09.2020 ve výši 175 Kč nájemci venkovního garážového stání č. 4 v domě Okružní 1b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 5 se Základní uměleckou školou Blansko, příspěvkovou organizací, Zámek 3, 678 01 Blansko, IČO: 00380521 týkající se neplacení nájemného.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje pronájem objektu budoucí kavárny včetně plochy zpevněné terasy na pozemku parc. č. st. 2840 v k. ú. Blansko společnosti Coco Coffee Company s .r. o., Češkovice 198, 678 01 Blansko, IČO: 05109019 za nájemné ve výši 15.550 Kč/měsíc + platná sazba DPH, přičemž konkrétní podmínky pronájmu budou specifikovány v nájemní smlouvě, která bude předložena Radě města Blansko k projednání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.02.1998, Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2003 a Nájemní smlouvy č. 2015/027/N-Pe ze dne 01.10.2015 se společností Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., Chelčického 56, IČO: 26950740, Blansko na pronájem nebytových prostor v bytovém domě Chelčického 56, Blansko, dohodou k 03.11.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada revokuje usnesení č. 10 z 5. schůze rady konané dne 23.02.1999 týkající se stanovení částky za pronájem nebytových prostor – garáží v majetku města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada stanovuje minimální částku nájemného garážových boxů a garážových stání na částku 500 Kč/m2/rok včetně DPH (vyjma 4 venkovních otevřených stání v domě Okružní 1b, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada stanovuje minimální částku nájemného garáží na částku 1.000 Kč/měsíc (včetně DPH).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada revokuje usnesení č. 26 ze 46. schůze rady konané dne 17.02.2009 týkající se zastavení zvyšování nájemného o míru inflace u smluv na garáže, u kterých měsíční nájemné přesáhlo 800 Kč (včetně DPH).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada ruší zvyšování nájemného o míru inflace u smluv na garáže, garážové boxy a garážová stání ve vlastnictví města v těch případech, ve kterých měsíční nájemné přesáhlo částku 1000 Kč (včetně DPH) s účinností od 01.01.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada projednala Petici za řešení situace nedostatku parkovacích míst v centru města evidovanou pod č. j.: MBK 48557/2020 doručenou dne 13.10.2020 a shledala ji neoprávněnou.“

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí se zařazením akce "Oprava mostu v Dolní Lhotě – Hluchov" do návrhu rozpočtu města na rok 2021 z důvodu nedostatku finančních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o společném postupu realizace stavby parkoviště „za radnicí“ na pozemku parc. č. 79/3 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Blansko, (agendové číslo 2019/000346/INV/BF), se společností SP Mainoffice s. r. o., se sídlem: nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko, IČO: 04178807 ("Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a ul. Žalkovského").

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh textu smlouvy o dílo (agendové číslo: 2020/001787/SRM/DS) na realizaci stavby "Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a ul. Žalkovského"

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zřízení Waiting Pools – čekáren s plochami určenými na reklamu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Dodatek č. 3. ke smlouvě na pronájem sběrného střediska odpadů na ul. Luční.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje smlouvu na provoz a pronájem areálu sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 509/1, parc. č. 509/2 a parc. č. 509/3, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 948/1 a parc. č. st. 4668, oba v k. ú. Blansko, obec a okres Blansko, a dále pozemku parc. č. st 509/2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a stavby bez čísla popisného vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s přijetím investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městskou knihovnu Blansko na projekt "Bibliobox na vracení knih" ve výši 100.000 Kč a schvaluje znění příslušné smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 40.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 a následných čerpáním finančních prostředků v max. výši 152.000 Kč z fondu investic této školy za účelem pořízení průmyslového mycího stroje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s tím, aby KSMB prominulo placení záloh na energie pro podnájemce pana Tomáše Fialu, Blansko, počínaje měsícem září 2020 do doby, než budou zrušena epidemiologická opatření, která neumožňují konání akcí v Dělnickém domě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2020/001718/INV/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo 2020/000388/INV/BF na úhradu přímých nákladů vynaložených “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, při přípravě stavby „Blansko, Sadová – rozšíření vodovodu“, projektové a inženýrské služby, ve výši 301.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001617/INV/DS veřejné zakázky "Sportovní areál ASK Blansko – kanalizace".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 6 pod č. 2019/001416/INV/DS/SVO – DODATEK 6 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Rekonstrukce Dělnického domu v Blansku – odvlhčení 2019/20“

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h