Detail usnesení


Usnesení rady č. 50 ze dne 26. 1. 2021

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 31.12.2020

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/21 „Dodávka a instalace bipolárního hysteroresektoskopu na oddělení jednodenní péče na lůžku Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Blanska v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 a schvaluje Smlouvu č. 068934/20/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje vyřazení majetku z účtu 041 – sledovací systém.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Brťov – Jeneč ve výši 11.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 31.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Jedovnice ve výši 84.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 27/2020 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR16/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů v bytovém domě Okružní 2294/3a, b, c na 57,18 Kč/m2/měsíc.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytů č. 22 a č. 23 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro sdružení Práh jižní Morava, z. ú. do 31.03.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 17 v domě 9. května 1, Blansko pro paní Kutilovou, Blansko dohodou k 31.01.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2017 Veřejné zakázky na akci výměny stoupaček v bytovém domě Údolní 23, Blansko pro společnost Letostav, spol. s r. o., IČO: 16343794.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1071/6 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Těchov (část Těchov – Češkovice, v blízkosti nádrže Vrbice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem zpřístupnění navazujících pozemků (u průmyslového areálu při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/37 ostatní plocha o výměře 388 m2 v k. ú. Dolní Lhota (u průmyslového areálu při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 806/92 orná půda o výměře 225 m2 a parc. č. 806/32 orná půda o výměře 321 m2, oba v k. ú. Těchov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 31/2 vodní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1.817 m2, za účelem jeho užívání, obhospodařování, obsluhy a údržby technického zařízení, úklidu a výkonu rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., panu Krechlerovi, Blansko, na dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy, za podmínek ve smlouvě o výpůjčce uvedených a schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 2021/000441/SRM/BF („zámecký“ rybník“).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko, na které je umístěn vlečkový most, za účelem zajištění obslužnosti mostu, společnosti KOLEJOVÁ z. s., č. ev. 35, 664 01 Řícmanice, IČO: 26572991, na dobu určitou 5 let, za podmínek ve smlouvě o výpůjčce uvedených a schvaluje znění smlouvy č. 2021/000440/SRM/BF (vlečkový most podél řeky Svitavy, v blízkosti parkoviště a supermarketu Billa v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pacht části pozemků v k. ú. Lažánky u Blanska a v k. ú. Těchov viz tabulka:

k. ú. Lažánky u Blanska

parc. č.

druh pozemku

výměra m2

část 539/6

lesní pozemek

14

část 539/65

lesní pozemek

155

část 668

ostatní plocha

91

část 669

orná půda

1.093

část 673/2

trvalý travní porost

4.310

část 678/9

ostatní plocha

7

Celková výměra v k. ú. Lažánky u Blanska

5.670 m2

k. ú. Těchov

parc. č.

druh pozemku

výměra m2

část 518/1

ostatní plocha

156

část 624/116

ostatní plocha

6

část 639/20

orná půda

5

Celková výměra v k. ú. Těchov

167 m2

za účelem zemědělského obhospodařování, společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup IČO: 253243390, Sloup 221, PSČ 679 13, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, tak aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za pachtovné ve výši 4.076 Kč/rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2022 (zemědělská půda v k. ú. Těchov a k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje změnu pachtovní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My ze dne 07.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.09.2016 a dodatku č. 2 ze dne 15.09.2017 uzavřenou mezi městem Blansko a společností ZEMSPOL a. s. Sloup, IČO 25324390, Sloup 221, PSČ 679 13, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu pachtu a zvýšení pachtovného a schvaluje dodatek č. 3 k uvedené pachtovní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Lažánky u Blanska a v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 242/12 o výměře 225 m2 a parc. č. 452/34 o výměře 905 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 375.000 Kč + platná sazba DPH (pozemky na „Starém Blansku“ u trati ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 441/12 orná půda o výměře cca 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 398/20 trvalý travní porost o výměře 164 m2 v k. ú. Klepačov do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar – 10 kusů digitálních teploměrů od společnosti SOS electronic, s. r. o., Hybešova 726/42, Brno IČO: 15547841.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pod č. 2021/000438/SRM/BF/SVO za účelem budoucí výstavby stavebního objektu SO 110.3 Parkoviště u areálu Haase, které je součástí hlavní stavby s názvem „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. JMK 062817/19/OD o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou je podpořen projekt „III/37937 Blansko přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost, stupeň PDPS“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001817/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 – I. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje aktualizované agendové číslo smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Obnova podzámčí – Zámek 3“, které je 2021/001821/SRM/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001815/SRM/DS na veřejnou zakázku „Blansko, 9. května – parkoviště a chodník“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Obnova podzámčí – Zámek 3", kterou podal uchazeč Kaiserbau s. r. o., IČO: 05939615, se sídlem Gebauerova 4502/18, Židenice, 615 00 Brno.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Obnova podzámčí – Zámek 3", mezi městem Blanskem, IČO 00279943, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943, jakožto objednatelem a společností Kaiserbau s. r. o., IČO: 05939615, se sídlem Gebauerova 4502/18, Židenice, 615 00 Brno jakožto zhotovitelem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrh rámcové dohody na administraci veřejných zakázek pro město Blansko od března 2021 (agendové číslo: 2021/000442/SRM/BF).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje kritéria hodnocení nabídek pro výběr administrátora veřejných zakázek pro město Blansko od března 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h