Detail usnesení


Usnesení rady č. 51 ze dne 16. 2. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace pro Nemocnici Blansko z Operačního programu životní prostředí, finanční podpora v režimu de minimis, pro projekt: „Dekontaminační zařízení Nemocnice Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) a § 37b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Zajištění provozu očkovacího místa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zpracováním projektové dokumentace a s podáním žádosti o dotaci v rámci 149. výzvy Operačního programu životního prostředí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 1/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 2/2021 – RO 5/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 52, A. Dvořáka 4a, Blansko pro paní Šeránkovou dohodou k 28.02.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s přidělením volného bytu č. 54, A. Dvořáka 4a, Blansko mimo pořadí (výměna bytu) pro paní Šeránkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 19 v domě 9. května 24, Blansko pro pana Vránka, Blansko k 31.03.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 6 v domě 9. května 24, Blansko pro paní Procházkovou, Blansko k 31.03.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením uvolněného bytu č. 19, v domě 9. května 24, Blansko mimo pořadí pro paní Procházkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 38 v domě Pod Javory 32, Blansko pro paní Součkovou, Blansko dohodou k 16.02.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kupčíkové, Blansko z pořadníku, a to z důvodu dluhů vůči městu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Rösslera, Blansko z pořadníku, a to z důvodu dluhů vůči městu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem bytu o velikosti 2+kk v ZŠ T. G. M. Blansko na ulici Rodkovského 2, Blansko pro pana Mokrého, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu o dílo s firmou HCH Stavební firma, s. r. o., se sídlem Pražská 3, 678 01 Blansko, IČO: 26258404 na stavební úpravy vstupní chodby radnice nám. Svobody 32/3.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 231/2 ostatní plocha a parc. č. 230/1 zahrada o výměře 365 m² v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem sečení trávy a údržby pozemků (pozemky v blízkosti zastávky BUS).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky společnosti SUEZ CZ a. s. se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 25638955 část pozemku parc. č. 509/1, na kterém se nachází "buňka"  se zázemím obsluhy sběrného dvora a sociálním zařízením a pozemek parc. č. 509/2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska a dále část pozemku parc. č. 948/1 a pozemek parc. č. st. 4668, oba v k. ú. Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 5440 zastavěná plocha o výměře 18 m² v k. ú.Blansko, Ing. Kuncovi, bytem Meziboří, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící za kupní cenu 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2021/002048/SRM/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 4307 ostatní plocha o výměře 18 m² v k. ú. Blansko, manž. Dorňákovým, bytem Blansko, z důvodu  sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící, za kupní cenu 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2021/002038/SRM/OS(pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  odprodej části pozemku parc. č. 332 ostatní plocha o výměře 8 m² v k. ú.Lažánky u Blanska označené geometrickým plánem č. 414-98/2020, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako díl „a“ Ing. Tesákovi, Brno, za cenu 766 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že město Blansko zřídí ve prospěch Ing. Tesáka a každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 334 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska věcné břemeno – služebnost spočívající  v právu umístění, výhradního užívání, oprav a odstranění schodů na služebném pozemku parc. č. 332 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska bez možnosti vybudování jakéhokoli oplocení či brány na jihozápadní a jihovýchodní straně schodů, za jednorázovou úplatu 500 Kč + platná sazba DPH, na dobu neurčitou, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je vymezen výše uvedeným geometrickým plánem. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku a zřízením věcného břemene – služebnosti spojené (pozemky u RD čp. 76).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti č. 2021/002037/SRM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S137/Mu-Výp ze dne 29.06.2005 uzavřené mezi městem Blansko jako půjčitelem a pí Nečasovou, bytem Blansko jako vypůjčitelem na užívání pozemku parc. č. 230/1 zahrada a parc. č. 231/2 ostatní plocha (původně parc. č. 269/2 PK) o výměře 440 m² v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to dohodou smluvních stran k 28.02.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2021/000444/KOM/BF (bezúplatný převod pozemku v k. ú.Klepačov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/002045/KOM/OS (prodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/002046/KOM/OS (prodej pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/001825/SRM/DS (pozemky na „Starém Blansku“ u trati ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada na základě vyhodnocení podaných nabídek doporučujezastupitelstvu schválit stavební investory nové bytové výstavby v lokalitě Blansko, Písečná, a to se společným investičním záměrem, společnost HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a společnost Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186 234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno s tím, že nejpozději do 30.09.2021 dojde k uzavření předmětných smluv upravujících vztahy k nemovitostem v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 29.08.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje uzavření smlouvy (agendové číslo: 2021/000439/SRM/BF) týkající se společného postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby – „III/379 37 Blansko, přemostění“ uzavíranou mezi městem Blansko a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě č. 2020/001615/INV/DS/FIA veřejné zakázky "Blansko, objekt občanské vybavenosti a služeb HASIČKA".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2018/001308/INV/OS/ŠM – DODATEK 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem budoucí realizace stavby „Blansko, cyklostezka v průmyslové zóně podél silnice II/374, SO 104“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu mezi městem Blansko a nadací Partnerství, o. p. s. ve výši 5.891 Kč na údržbu značení cyklotrasy EuroVelo 9 na katastrálních územích Klepačov, Blansko a Těchov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 35

Rada schvaluje kupní smlouvu  dle zadávacího řízení „Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a  jeho části – II. etapa“ .

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh smlouvy o zpracování osobních údajů s vítězným uchazečem zadávacího řízení „Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho části  – II. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje návrh Dohody o ukončení smlouvy č. 2020/000398/INV/BF/VIT o účasti města Blansko na financování díla s názvem „Blansko – Olešná, splašková kanalizace“, projektové a inženýrské služby ze dne 24.06.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Spešov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu neudělit Cenu města Blansko za rok 2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 na sportoviště ve výši 2.750.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada uděluje výjimku ze směrnice č. 1/2017 Veřejné zakázky, a to na přímé zadání veřejných zakázek na dodávky a služby ve věci adaptace sportovní haly na ul. Údolní na velkokapacitní očkovací centrum.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada ukládá jednateli Služeb Blansko, s. r. o. bezplatně poskytnout prostory sportovní haly na ul. Údolní, potřebný mobiliář i vybavení a veškerou další součinnost nezbytné pro zajištění a provoz velkokapacitního očkovací centra v Blansku s tím, že provozní náklady s centrem spojené uhradí Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 3. března 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 44

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 17. února 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 11. zasedání konaném dne 02.03.2021 usnesením č. ….. následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka v Kč

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

49.000 Kč

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

199.000 Kč

ACT leraK Blansko, z. s.

Pražská 602/56, 678 01 Blansko

22904573

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

69.000 Kč

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

2020955

Organizace basketbalu děvčat v roce 2021

31.000 Kč

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

Podpora činnosti v rozvoji basketbalových dovedností dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2021

31.000 Kč

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

22872779

Podpora výkonnostního hokeje DynamitersBlansko HK

41.000 Kč

FK Blansko, z. s.

Údolní  1826/10, 678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s.

181.000 Kč

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s. v roce 2021

46.000 Kč

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

HC Blansko – mládežnický hokejový klub pro děti od 4 let

345.000 Kč

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

26561841

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

45.000 Kč

Fénix Sport Blansko, z. s.

Pod Javory 2058/18, 678 01 Blansko

8314365

Podpora sportu ve městě Blansko 2021

14.000 Kč

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko 2021

22.000 Kč

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

1983121

Podpora sportu ve městě Blansko 2021

24.000 Kč

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

22901469

Organizace futsalovýchsoutěží v Blansku

79.000 Kč

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

Olympia Blansko –provoz areálu a sportovní činnost 2021

743.000 Kč

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti

80.000 Kč

TK Blansko, z. s.

Pekařská 1916/6, 678 01 Blansko

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

65.000 Kč

Atletický klub Ludvíka Daňka, z.s.

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

35.000 Kč

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K.H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, běh se psem, pohybové aktivity

27.000 Kč

Gymnastika Blansko z. s.

Těchov 278, 678 01 Blansko

9036181

Gymnastika Blansko, z.s.

31.000 Kč

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

65277333

Podpora sportu

4.167.000 Kč

 Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 46

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 51. schůzi konané dne 16.02.2021 usnesením č. ….. následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka v Kč

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sadová 1321/80, 678 01 Blansko

49463829

Pravidelná celoroční činnost v roce 2021

43.000 Kč

Trial Bike Moravský kras z. s.

 

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

7288301

Celoroční činnost Trial Bike Moravský kras

16.000 Kč

 PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2021"  žadateli Bowling Blansko, z. s., se sídlem Dvorská 2388/4, 678 01 Blansko, IČO: 8000492.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada rozhodla neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2021" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

RC Blansko, z.s.

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

4967771

Mgr. Michal Souček

Blansko

 

inBalance, z. s.

Labská 255/25, Starý Lískovec, 625 00 Brno

03570878

 PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 Fotbalovému klubu Blansko, s. r. o., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 09173439 na Účast Fotbalového klubu Blansko, s. r. o. ve Fortuna národní lize ve výši 1.000.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválit verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipovec ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 40.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 21.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje předložený návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h