Detail usnesení


Usnesení rady č. 53 ze dne 16. 3. 2021

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s provozováním vázané živnosti "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady " v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko za podmínky, že Zastupitelstvo města Blansko schválí dodatek č. 4 Zřizovací listiny spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o tuto živnost.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 29/21 „Doplnění monitorovacího systému na pracoviště urgentního příjmu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na připravovaný titul "financování pořízení přístrojového vybavení a technologií" v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 30/21 „Dodávka a instalace 3 ks přístrojů pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu na základě vyhlášeného dotačního řízení pro rok 2021 k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče dle § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na teritotiu ÚO Blansko Krajského ředitelství policie JmK za rok 2020 a statistiku činnosti MP za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 728/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem umístění úlů – včelstev (pozemek nedaleko komunikace Lažánky – Vilémovice (po pravé straně).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 789 v k. ú. Těchov (část Těchov – při hlavní komunikaci, naproti MŠ).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2017/001029/INV/OS ze dne 16.03.2018 ve znění platného dodatku, přičemž změna spočívá v doplnění účelu nájmu tak, aby byl v souladu s vydanými kolaudačními souhlasy na stavby průmyslového areálu na předmětu nájmu a v úpravě (zvýšení o DPH) části nájemného v návaznosti na doplněný účel nájmu (pronájem pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá v doplnění účelu nájmu tak, aby byl v souladu s vydaným kolaudačním souhlasem na související stavby na předmětu nájmu a v úpravě (zvýšení o DPH) části nájemného v návaznosti na doplněný účel nájmu (pronájem pozemků v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota panu Blažkovi, Ráječko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 153.180 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojenédoporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/002061/KOM/OS (u průmyslového areálu při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/001829/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s prodloužením Smlouvy o poskytování služeb energetického managementu č. 2020/001752/KOM/DS se společností Amper Savings, a. s., Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO: 01428357 do 30.06.2024 za cenu 446.004 Kč/rok bez DPH a schvaluje návrh dodatku č. 1 v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001818/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Blansko – prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2021/001835/SRM/DS na veřejnou zakázkuBlansko, Údolní – dostavba a rekonstrukce sportovní haly vč. kuželny".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje alternativní hodnotící kritéria pro zadávací řízení veřejné zakázky na zajištění projektové přípravy akce „Blansko, Údolní – dostavba a rekonstrukce sportovní haly vč. kuželny“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001819/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Veranda Obůrka – obnova střechy“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001833/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Elektroinstalace Dělnický dům, I. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s tím, aby základní a mateřské školy zřizované městem Blansko podaly žádost o dotaci do výzvy OP VVV č. 02_20_080 Šablony III a souhlasí s jejich zapojením do realizace předmětných projektů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001832/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Dvorská – oprava rozvodů vody I. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001822/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava hygienického zázemí III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001814/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Erbenova – elektroinstalace VI. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001659/INV/DS/ na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace – MŠ Rodkovského“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/000446/SRM/BF/VIT na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, při přípravě stavby „Blansko – odkanalizování objektu stadionu Olympia Blansko a.s. na sportovním ostrově“, ve výši 397.900,00 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se změnou doby vybírání parkovného a se změnou výše parkovného na parkovišti na ul. Seifertova nad bývalým hotelem Dukla, a to po dobu uzavírky při opravě vodovodu, kanalizace a povrchu na částech ulic Bezručova, nám. Svobody, Rožmitálova a nám. Republiky, následovně – výběr parkovného od 7:00 do 16:00 hod, krátkodobé parkování pro osobní automobily, autobusy a vozidla zásobování za podmínky použití parkovacích hodin ne delší než 2 hodiny zdarma.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh stanov pro Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo, IČO: 26292645.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh stanov pro Bytové družstvo Písečná-Blansko, družstvo, IČO: 26891140.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh stanov pro Bytové družstvo Písečná II, družstvo, IČO: 26914425.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Stloukala, Blansko ve výši 552 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Švancary, Blansko ve výši 11.484 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Blažkové, Blansko z pořadníku, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt pana Rösslera, Blansko do pořadníku od 01.07.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s přímým zadáním realizace rekonstrukce dešťové kanalizace, z důvodu jejího havarijního stavu,  v komunikaci nám. Republiky a pověřuje starostu města výběrem zhotovitele s nižší cenovou nabídkou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lažany ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění antigenního testování zaměstnanců a zároveň Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, se sídlem Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČO: 00426288.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h