Detail usnesení


Usnesení rady č. 54 ze dne 30. 3. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2020 jeho rozdělení ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a 248.517,58 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace sestavenou k 31. 12. 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 61.370,34 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za rok 2020 a jeho rozdělení ve výši 5.000 Kč do fondu odměn a 54.853,57 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za rok 2020 jeho rozdělení ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a 20.384,22 do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 139.501,07 a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2020 a jeho přidělení ve výši 20.000 Kč do fondu odměn a 73.795,95 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2020 a jeho přidělení ve výši 242 848,52 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2020 a výhled pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 2/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na vybudování lezecké stěny v areálu Územního odboru Blansko, který je na pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí rezignaci pana Ladislava Ševece na člena dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. ke dni 31.03.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada v působnosti Valné hromady jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. pana Ing. Jana Šustáčka s účinností od 01.04.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s  ukončením nájmu bytu č. 11 v domě Údolní 15, Blansko pro paní Jeřábkovou, Blansko, dohodou k 30.04.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.04.2021 do 30.06.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 242/29 o výměře 385 m2 v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu č. p. 2329 v Blansku, úklidu a údržby části pozemku (pozemek před budovou TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 855/9 ostatní plocha o výměře 130 m2 v Blansku za účelem užívání jako manipulační plocha u budovy pěstitelské pálenice v Blansku ve Sloupečníku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1363/27, parc. č. 1022/2 a parc. č. 1022/6, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře celkem 52 m2, za účelem zajištění vjezdu do plánovaného mycího centra s průjezdnou mycí linkou (pozemky při ul. Poříčí v Blansku v blízkosti čerpací stanice PHM a samoobslužných mycích boxů).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje nové znění smlouvy o výpůjčce č. 2021/000441/SRM/BF (zámecký rybníček v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/001830/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez č. p. /č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3578 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez č. p. /č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3578 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce se společností SUEZ CZ a. s. se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 25638955 na část pozemku parc. č. 509/1, na kterém se nachází "buňka" se zázemím obsluhy sběrného dvora a sociálním zařízením a pozemek parc. č. 509/2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska a dále část pozemku parc. č. 948/1 a pozemek parc. č. st. 4668, oba v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření smlouvy (agendové číslo: 2021/000447/SRM/BF) týkající se společného postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby – „II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatka Poříčí – Mlýnská“ uzavíranou mezi městem Blansko a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s vyřazením neupotřebitelného majetku z evidence majetku města v rozsahu navrženém v materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí Souhrnnou zprávu o čerpání dotací z rozpočtu města Blansko za rok 2020 – oblast sociálních služeb předloženou odborem SOC.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kocmanové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Vránkovou, Blansko a paní Linkensederovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kosové, Černá Hora.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Poledňákovou, Blansko, paní Vrbovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Název projektu

Důvod

61383198

Linka bezpečí, z. s.

Ústavní 95, 181 00, Praha 8 – Bohnice

Linka bezpečí pro děti a mládež z města Blansko

Nesoulad se strategickými dokumenty města Blansko

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h