Detail usnesení


Usnesení rady č. 56 ze dne 27. 4. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 8/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada města schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2020 tak, jak bylo předloženo, a dále Rada města v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2020 na účet číslo 428000 Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2020 tak, jak bylo předloženo, a souhlasí s převodem ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 165 m2 v k. ú. Těchov, za účelem jeho úklidu a údržby (lokalita Češkovice, nad nádrží Vrbice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Těchov, za účelem parkování (lokalita Češkovice, nad nádrží Vrbice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. st. 4012 v k. ú. Blansko, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č. p./č .ev., za účelem jeho bezplatného užívání jako strojovny pro čerpání užitkové vody na zavlažování zahrad pro zahrádkářskou kolonii na Zborovcích, skladu čerpadel pro rozvody užitkové vody a náhradních dílů (lokalita Zborovce v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku 173/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem jeho údržby a užívání k přilehlé stavbě (pozemek poblíž malé vodní elektrárny v Dolní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 561 ostatní plocha o výměře 54 m2 a části pozemků parc. č. 559/21, parc.č. 559/43 a parc. č 1817, vše ostatní plocha o výměře částí cca 1180 m2 (celkem cca 1234 m2), vše v k. ú. Blansko za účelem vybudování – rozšíření parkovacích ploch s tím, že vybudování parkovacích ploch je možné pouze na částech těchto k prodeji zveřejňovaných pozemků (pozemky při ul. Brněnská naproti areálu společnosti Synthon).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 1541 ostatní plocha o výměře 102 m2 a parc. č 1650 ostatní plocha o výměře 43 m2 vše v k. ú. Jestřebí, za účelem údržby předmětných pozemků (remízky poblíž města Rájec-Jestřebí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 728/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska panu Nežádalovi, Kanice, za účelem umístění úlů – včelstev, na dobu určitou do 30.06.2021 za jednorázové nájemné 100 Kč a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002097/KOM/OS (pozemek nedaleko komunikace Lažánky – Vilémovice (po pravé straně).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Jíchové, Blansko, z pořadníku, a to z důvodu dluhů vůči městu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 14 na ul. Údolní 13, Blansko, s panem Michalčíkem, Blansko, zastoupeným opatrovníkem městem Blansko, dohodou k 31.05.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 15 na ul. Údolní 19, Blansko, s manželi Keprtovými, Blansko, dohodou k 30.04.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s posunutím termínu ukončení nájmu bytu č. 13 v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko dohodou pro paní Vladíkovou, Blansko, a to k 30.06.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zřízení maximálně 2 přípravných tříd základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2021. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravných tříd základní školy a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 pana Mgr. Josefa Škvařila k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada potvrzuje usnesení č. 25 přijaté na 46. schůzi Rady města Blansko konané dne 03.11.2020 a zamítá opětovnou žádost o prioritní zařazení akce "Oprava mostu v Dolní Lhotě – Hluchov" do rozpočtu města roku 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001845/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „Hala ASK – oprava hygienického zázemí“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno-Česká Třebová“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Vrbové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Poledňákové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL

Usnesení č. 21

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 7 a 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Kubeše, Vavřinec, paní Taterovou, Blansko, paní Kozlovou, Adamov, pana Fikara, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2021“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada jmenuje do funkce vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Blansko paní Ing. Olgu Pozděnovou s účinností od 01.07.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada pověřuje Nemocnici Blansko poskytováním služby obecného hospodářského zájmu v oblasti zdravotní péče v rozsahu pověřovacího aktu, v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a schvaluje Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s vyhlášením a realizací prvního ročníku soutěže Blansko kvete.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zapojení města Blanska do výzvy Do práce na kole 2021 v kategorii zaměstnavatel.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h