Detail usnesení


Usnesení rady č. 58 ze dne 1. 6. 2021

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci p. Bc. Tomáše Beneše na členství v komisi pro zahraniční styky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-03/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od městyse Lomnice, IČO: 00280577, se sídlem nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice – čalouněná lavice Bond 01, v hodnotě 4.973 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje dodatek č. 2 Nájemní smlouvy uzavřené dne 07.08.2013 s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Podporu provozu nemocnice.“

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Blansko k 31.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet města Blansko za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí úvěru ve výši 60.000.000 Kč od České spořitelny, a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 0633300169/LCD mezi společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782 a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 11/2021 – RO 14/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 10/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZZR 4/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na investice ve výši 100.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na pořízení elektrické pánve.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovina ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 4.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 41.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Habrůvka ve výši 13.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Spešov ve výši 16.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Název projektu

Důvod

75007932

Domov na zámku Bystré

Zámecká 1, 569 92 Bystré

Domov na zámku Bystré – domov pro osoby se zdravotním postižením

Nesoulad se strategickými dokumenty města Blansko

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje s účinností od 01.09.2021 nový Ceník pečovatelské služby, který nahrazuje Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 19 na 80. schůzi Rady města Blansko konané dne 15.05.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada ruší usnesení č. 29 přijaté na její 49. schůzi dne 12.01.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1–3/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada města bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1–3/2021 tak, jak bylo předloženo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S123/NS-Ne ze dne 09.09.2014 na pronájem částí pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 183 m2, přičemž změna spočívá ve snížení výměry předmětu nájmu na 93 m2 a s tím souvisejícím snížením celkového nájemného (pozemku u BD Křížkovského 29 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům a za účelem údržby (část pozemku u BD Křížkovského 29 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje nájemci prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2021 ve výši 70 Kč dle nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S089/NS-Ne ze dne 14.07.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2011, z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2021 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje nájemci prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2021 ve výši 466 Kč dle nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S071/NS-Ne ze dne 03.06.2011, z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2021 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v povinnosti povinného Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako vlastníka pozemků parc. č. 1395/1 vodní plocha a parc. č. 1395/8, oba v k. ú. Blansko strpět umístění a provozování zemnícího drátu bleskosvodu od budovy č. p. 2497 na částech těchto pozemků v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5246-17/2021, v možnosti vstupu oprávněného, jeho zaměstnanců a pověřených osob za účelem provozování stavby, její údržby, kontroly, oprav případně odstranění, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 2021/001884/KOM/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4884 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 4884 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky výherci výběrového řízení na provozování sběrného střediska na ulici Na Lukách nemovité věci, a to pozemek parc. č. st. 2466/1, na kterém se nachází „budova“ se zázemím obsluhy sběrného dvora a sociálním zařízením a pozemek parc. č. 271/5 v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje spolupráci pro nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno pro období od 01.01.2022 do 31.12.2022 s obcí Blatnička, IČO: 00488518, Blatnička 163, 696 71  Blatnička a souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové přípravě č. 2020/001615/INV/DS/FIA veřejné zakázky "Blansko, objekt občanské vybavenosti a služeb HASIČKA".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s konáním závodu MTB XC horských kol v Rekreační oblasti Palava v termínu 18.09.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pořádáním soutěže Českého poháru v zimním plavání v Blansku, v Rekreační oblasti Palava v termínu 30.10.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/000457/SRM/BF/VIT, jejímž předmětem je úhrada přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, ve výši 86.000 Kč bez DPH, souvisejících s realizací stavby „Blansko, Dolní Lhota ATS – napojení na dispečink“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/001614/DS/FIA veřejné zakázky „Veřejné prostranství Dukla – kavárna“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh Dohody č. 2021/000456/SRM/BF/SVO o převodu práv a povinností ze Smlouvy o přeložce č. 4000221234.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001787/SRM/DS na veřejnou zakázku " Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a ul. Žalkovského“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o nočním klidu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 do maximální výše 50.000 Kč na pořízení podlahového mycího stroje UNIPROF.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 23. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 usnesením č. … následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

70.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

Podpora zájmové činnosti skautkých oddílů střediska Světla Blansko v roce 2021

105.000 Kč

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

162.000 Kč

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Paleček pro Blansko 2021

91.000 Kč

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

62073541

Koncertní pěvecká činnost 2021

62.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

68.000 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Rozvoj Spolku CIRCULUS a Divadla Kolárka

43.000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Celoroční činnost Ulity 2021

14.000 Kč

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit udělení dotace žadateli Umělecké centrum ART-TEP, spolek, se sídlem Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČO: 02105292 ve výši 170.000 Kč na projekt Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících v městě Blansku za podmínek upraveného znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021" žadateli Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Zámek 3, 678 01 Blansko, IČO: 00380521 na projekt "Koncerty absolventů".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 2. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 58. schůzi konané dne 01.06.2021 usnesením č. 45 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Zájmová činnost Horizontu 2021

16.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Fénix Blansko, z. s.

Blansko, č. ev. 1883, 678 01 Blansko

9877452

Skautská činnost

50.000 Kč

Spolek pro agrosadařství

Žižkova 1378/4, 678 01 Blansko

9227920

Stromy ve veřejném prostoru Blanenska 2021

10.000 Kč

Dechová hudba Blansko, o. s.

Blansko, Hybešova 1, Dělnický dům

22674683

Celoroční činnost Dechové hudby Blansko

10.000 Kč

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14, 678 01 Blansko

22750959

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

24.000 Kč

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

546712

Kroužek mladých rybářů při Moravském rybářském svazu, z. s., pobočném spolku Blansko

47.000 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

45.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

39.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko

62077716

Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Dolní Lhota

14.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

65339037

Celoroční kulturní a zájmová činnost

29.000 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Mezigenerační klub SŠ cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

30.000 Kč

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

25329529

Celoroční činnost Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

49.000 Kč

Česká tábornická unie – TK Tuláci Blansko, p. s.

Komenského 325/28, 678 01 Blansko

65269331

Tuláci 2021

34.000 Kč

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada rozhodla neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace (projekt Ať žijí duchové 2021)

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace (projekt Čarodějná zahrada 2021)

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Spolek přátel pohádkového pochodu "Pojďte s námi za pohádkou"

Purkyňova 1805/4, 678 01 Blansko

08949751

Skotáková Jana (projekt Aktivity pro děti a dospělé)

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

Skotáková Jana (projekt Cyklus: Večery pro zvídané posluchače)

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 2. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 58. schůzi konané dne 01.06.2021 usnesením č. 48 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Ivo Fajman

Blansko

FO

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex

12.000 Kč

Dechová hudba Blansko

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

22674683

80. výročí založení Dechové hudby Blansko

10.000 Kč

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

43420656

Klubové přebory v karate o pohár města Blanska

28.500 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Večery s Kotlíkem, klubový pořad 2021

12 500 Kč

"Blanenské divadlo"

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

62076001

Divadelní představená "Na útěku"

23 300 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

WAU 2021, dětská přehlídka dobrodružných prezentací

24 500 Kč

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

Okem dobrodruha, 21. ročník soutěže neprofesionálních filmů

20 000 Kč

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

Vodní hrátky – cyklus

19 400 Kč

POST BELLUM, z. ú.

Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha

26548526

Pamětníci Blanska vyprávějí

33 700 Kč

TAJV, z. s.

Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady

9287094

Sportovní den mládeže s TAJV v Blansku

7 500 Kč

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

4551320

Noc na zámku – Skautem na zkoušku

12 600 Kč

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

4551320

Advent na Blanenském zámku 2021

28 000 Kč

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

49468308

25. ročník soutěže AEROBIC MLADÝCH

15 400 Kč

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

49468308

33. ročník soutěže v POHYBOVÝCH SKLADBÁCH

16 000 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "Beseda" u cimbálu

15 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

65338421

Zahájení školního roku

5 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko

62077716

Oslavy 110. výročí založení SDH Dolní Lhota

14 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

65338421

Dětský den

10 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Pálení čarodějnic

5 600 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Rozloučení s létem

16 100 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

65399447

Dny umění nevidomých na Moravě – 27. ročník

7.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Fest Kaťák 2021

28.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Muzika pro Karolínku

20.000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Adventní koncert

28.500 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Divadlo pro všechny

40.000 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Tvořivý týden

18.100 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový festival Kolotoč 2021

23.300 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Cyklus workshopů: předávání zkušeností mezi generacemi

20.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

65338928

Dětský den 2021

7.700 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

30.000 Kč

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Zažít město jinak

10.000 Kč

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26, 678 01 Blansko

62075063

Mezinárodní setkání a výstava vozidel značky Trabant v Blansku

11.000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Soutěže pro děti 2021

17.500 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulití klubové pořady a externí akce 2021

36.300 Kč

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Šachové dílny k šachovým příběhům

14.000 Kč

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Cyklus výtvarných dílen pod širým nebem

13.500 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Umění napříč časem v kostce

31.100 Kč

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 23. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 usnesením č. … následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

POST BELLUM, z. ú.

Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha

26548526

Příběhy našich sousedů

28.500 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2021

36.300 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Pohádkový muzikál na motivy pohádky Princezna ze mlejna

38.800 Kč

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou areálu Veranda Obůrka SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Obůrka, Obůrka 74, Blansko, IČO: 65338421 za účelem konání tradičních tanečních zábav ve dnech 03.07. – 04.07.2021 a 10.07. – 11.07.2021 s tím, že SDH uhradí spotřebované energie (elektřina a voda) a dále pouze za podmínky, že konání akcí dovolí epidemiologická situace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Ing. Romanem Koupým se sídlem: Jarní 396, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČO: 13080326, při organizaci prvního ročníku soutěže Blansko kvete.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h