Detail usnesení


Usnesení rady č. 62 ze dne 20. 7. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s podáním žádosti Nemocnice Blansko o poskytnutí dotace z mimořádného dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu č. 2021/1406 o správě, servisu a údržbě datového spoje se společností Jaromír Šebela, Okružní 17, 678 01 Blansko, IČO: 87164175.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 18/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč organizaci Junák – český skaut, středisko Mikulčice, z. s., IČO: 61742970 na pobyty dětí z oblastí postižených tornádem a schvaluje přiloženou darovací smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Černému, Bořitov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Tlusté, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 48 a 13 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Šmaterovou, Blansko, paní Rafaelovou, Blansko, paní Varhánkovou, Blansko, paní Jalovou, Veselice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Černá Hora ve výši 65.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 115.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šošůvka ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 30.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění dodávek stravy, uzavřené dne 17.12.2019 mezi městem Blansko a p. Rudolfem Volfem, IČO: 18542786 se zvýšením ceny obědů od 01.08.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Dohodu o zániku závazků ze smlouvy o zajištění dodávek stravy uzavřené mezi městem Blansko a p. Rudolfem Volfem, IČO: 18542786 s ukončením dodávek stravy k 31.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada pověřuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s právním a personálním oddělení navrhnout dohodu o podobě další spolupráce v oblasti stravování seniorů od 01.01.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada uděluje výjimku ze Směrnice č. 1/2021 Veřejné zakázky a souhlasí s přímým zadáním zakázky na odstranění stavby skladu na pozemku parc. č. st. 4907 v k. ú. Blansko společnosti EKOLSAN.CZ, s. r. o., se sídlem Hraničky 15, 625 00 Brno, IČO: 26939592 a schvaluje předloženou smlouvu o dílo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře o výměře 10,92 m2 + ost. 3,93 m2 (soc. zařízení, chodba) – ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, společnosti RJM s. r. o., se sídlem Kamnářská 2445/2e, 678 01 Blansko, IČO: 10887717 za nájemné ve výši 650 Kč/měsíc za účelem poskytování finančního poradenství a zprostředkovatelské činnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 12 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro MUDr. Mačákovou, Nový Jičín.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 239/2, za pozemek parc. č. 539/51, oba v k. ú. Lažánky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s tím, aby Nemocnice Blansko realizovala výběrové řízení na zástupce zadavatele jako nutný předpoklad pro možnost financovat část energetických opatření v objektu nemocnice Blansko metodou EPC s tím, že Nemocnice Blansko písemně informuje zřizovatele o výsledku vstupní analýzy proveditelnosti EPC.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada  schvaluje vypsání výběrových řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a sloučení se špičkovou kotelnou v okrsku K317 a projektové dokumentace na obnovu kotelny v okrsku K328.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 na sportoviště ve výši 2.245.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh smlouvy o financování č. 2021/001908/SRM/DS/VAG akce „Lažánky – komunikace ke hřbitovu – oprava vodovodu a dešťové kanalizace“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. 2021/001821/SRM/DS/ na veřejnou zakázku „Obnova podzámčí – Zámek 3“ mezi objednatelem město Blansko a zhotovitelem firmou KAISERBAU s. r. o., Gebauerova 4502/18, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 05939615.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada revokuje usnesení č. 28 z 60. schůze konané dne 22.06.2021 týkající se pronájmu části objektu č. p. 5, Blansko (bývalá požární zbrojnice), neboť pominul důvod pronájmu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada pověřuje starostu k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci akce "Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada projednala žádost zpracovatele projektové dokumentace o navýšení celkové ceny díla a o úpravě termínů plnění a platebních milníků a v závislosti na průběhu procesu projednávání, rozšiřování a schvalování studie

1. konstatuje, že:
a) úprava termínů plnění a platebních milníků je akceptovatelná,
b) požadované zvýšení ceny je akceptovatelné ve výši max. 10 % z původní hodnoty zakázky;

2. pověřuje odbor SRM přípravou a projednáním dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o projektové přípravě č. 2021/001750/INV/DS/ na veřejnou zakázku „Městské lázně Blansko“ (dále jako "Smlouva") v parametrech projednaných radou s tím, že nedojde-li k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy do 16.08.2021, vypoví město Blansko Smlouvu a na další stupně projektové přípravy bude ihned vypsáno nové výběrové řízení;

3. zmocňuje starostu k podpisu všech právních dokumentů vyplývajících z plnění bodu 2 tohoto usnesení;

4. ukládá odboru SRM předložit na zářijovou schůzi rady písemnou informaci o průběhu plnění bodu 2 tohoto usnesení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/001910/SRM/DS/MAZ na úhradu části přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, na realizaci stavby „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje Smlouvu o provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Lukách se společností FCC Česká republika, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Plán dopravní obslužnosti města Blansko na roky 2021 – 2026.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Gulášobraní dne 31.07.2021 v areálu zámeckého parku v době od 08:00 do 17:00 hod., jejímž pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh Dohody o převodu práv a povinností ze Smlouvy o přeložce č. 13014212/9090000435 pod č. S/SÚSJMKÚ2021/326 se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, za účelem budoucí realizace stavby s názvem „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada revokuje usnesení č. 10 z 60. schůze Rady města konané dne 22.06.2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 22. 7. 2021, 09:35 h