Detail usnesení


Usnesení rady č. 63 ze dne 7. 9. 2021

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-06/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu o plném servisu a údržbě – FSMA se společností SPIN SERVIS s. r. o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČO: 25583735.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje Dohodu o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 00007064.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje 3. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 19/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 6/2021 – ZRR 9/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 20/2021 a RO 21/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu z příspěvku na provoz výši 10 mil. Kč Nemocnici Blanskona příspěvek na investice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za období září 2020 – srpen 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje  Deklaraci o společném postupu v oblasti zajištění obědů seniorům v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje vyhlášení Dotačního programu pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žernovník ve výši 7.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Ševčíkovi, Vysočany.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 62 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Skoupé, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 12 a 62 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Opatřilovou, Rájec – Jestřebí, paní Musilovou, Blansko, pana Čepu, Blansko, paní Martinkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada města bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1- 6/2021 tak, jak bylo předloženo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s udělením výjimky pro paní Šándorovou, Blansko, a to zařazení žádosti o byt do pořadníku od 01.01.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s vyčleněním bytu č. 11 v domě Údolní 15, Blansko pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Tento byt bude na základě doporučení Nemocnice Blansko přidělen radou mimo pořadí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 48, 9. května 1, Blansko pana Černého, Bořitov, dohodou k 15.09.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 44, 9. května 1, Blansko paní Skotákové, Blansko, dohodou k 15.09.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 44,735 m2 v přízemí objektu čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, panu Volfovi, Blansko, IČO: 18542786, za nájemné ve výši 2.357 Kč/měsíc + průměrná míra inflace za rok 2021, a to za účelem přípravy rozvážky obědů pro seniory.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor na ul. Sadová 2 Blansko dle jediné přijaté žádosti a ukládá odboru SRM znovu zveřejnit záměr na pronájem s minimální cenou 1.000 Kč/m2/rok+ platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. BNH- /98/NEM/Pe ve znění dodatků 1-6 s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 na pronájem objektu čp. 1860 na ul. Sladkovského 2b, Blansko, a to změny týkající se neplacení nájemného a cen služeb s nájmem spojených z důvodu na straně pronajímatele.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1-6/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře 90 m2 v Blansko k zahrádkářským účelům a za účelem údržby, na dobu neurčitou, paní Wellové, Blansko, za nájemné 630 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002129/SRM/OS (část pozemku u BD Křížkovského 29 v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 75 m2 v k. ú. Těchov panu Adámkovi, Blansko za účelem zajištění přístupu k pozemku parc. č. 1055 v k. ú. Těchov, k pěstování okrasných rostlin, úklidu a údržby pozemku, na dobu neurčitou za nájemné 5 Kč m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002121/KOM/OS (lokalita Češkovice, nad nádrží Vrbice).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne ze dne 01.09.2011 ve znění dodatku č. 1 uzavřenou se společností S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko, IČO: 49432036 jako vypůjčitelem, přičemž změna spočívá ve změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky do 01.09.2026. Tím bude vypůjčiteli poskytnuta veřejná podpora v režimu „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 880-23/2021 ze dne 12.08.2021 (výpůjčka pozemku v k. ú. Těchov, naproti hotelu Skalní mlýn).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne ve znění dodatku č. 1 (výpůjčka pozemku v k. ú. Těchov, naproti hotelu Skalní mlýn).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S123/NS-Ne ze dne 09.09.2014, přičemž změna spočívá ve snížení výměry předmětu nájmu na 93 m2 a s tím souvisejícím snížením celkového nájemného a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S123/NS-Ne (pronájem pozemku u BD Křížkovského 29 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Dolní Lhota manželům Flekovým, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek poblíž malé vodní elektrárny v Dolní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti č. 2021/002110/KOM/OS (prodej pozemků v průmyslové zóně k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 183/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1792 m2 v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko (pozemek v lokalitě Olešná u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku p. č. 758/4 zahrada a části pozemku parc. č. st. 2545 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m2 v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, od vlastníka těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup lesních pozemků parcelní číslo 424/6 o výměře 369 m2, 424/7 o výměře 923 m2, 424/19 o výměře 88 m2, 435/1 o výměře 2.048 m2, 435/2 o výměře 605 m2, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře 4.033 m2, za cenu 89.000 Kč a za podmínek uvedených v nabídce realitní kanceláře a doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy agendové číslo: 2021/001981/SRM/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit Dohodu se společností PYROTEK CZ, s. r. o., se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287, o ukončení smluv týkajících se výstavby v průmyslové zóně Blansko (agendové číslo smlouvy: 2021/001982/SRM/DS).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání změnu využití průmyslové zóny Blansko, a to tak, že průmyslovou zónu je možné využít na všechny přípustné a podmíněně přípustné činnosti definované územním plánem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2018/001480/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333 týkající se změny předmětu nájmu, a to zúžení nájmu o kotelnu K318 v objektu Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2018/001307/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333 týkající se změny předmětu smlouvy, a to zúžení o závazek dodávat tepelnou energii z kotelny K318 na ul. Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4884 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, která stojí na pozemku města Blansko (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 3578 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, která stojí na pozemku města Blansko (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 776 zahrada o výměře 355 mv k. ú. Blansko za účelem vybudování a provozování letní zahrádky a posezení na cca 50 mpozemku, která by náležela k provozovně Pivní a Rumový bar sklípek a za účelem údržby a úklidu zbývající výměry pozemku (pozemek u křižovatky ul. Hybešova a Sadová v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č 207/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 40 m2, za účelem jeho ozelenění, údržby a úklidu (pozemek při ul. Svitavská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 4310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, na kterém stojí garáž ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2018/000308/INV/BF ze dne 22.10.2018 uzavřenou s Ing. Mrázkem, Blansko jako vypůjčitelem, uzavřenou na dobu určitou do 22.10.2023, přičemž změna bude spočívat ve změně – prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2026 a v možnosti úprav pozemku, který je předmětem výpůjčky (pozemek v k. ú. Blansko při ul. Hybešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar ve formě školních pomůcek v ceně 14.000 Kč od společnosti MK Fruit s. r. o., se sídlem Blanická 388/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 25551213.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do maximální výše 160.000 Kč na pořízení a montáž betonových sedáků za terasou u přístavby nové jídelny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2019/0001325/ŠKOL/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zapojením Kuželkářského klubu Blansko, IČO: 01829220 se sídlem Blansko, Údolní 1961/10 a Svazu tělesně postižených v České republice z. s., IČO: 62075357 se sídlem Blansko, Čapkova 1302/6 (pro Klub kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota) do systému množstevních slev v rámci Programu podpory sportu ve městě Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro RASTISLAV Blansko, z. s., se sídlem Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko, IČO: 62073541 na projekt Vánoční koncert pěveckého sboru RASTISLAV Blansko 2021 ve výši 40.000 Kč a doporučuje schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro Kudlibabka z. s., se sídlem Červený kopec 846/8a, 639 00 Brno-Štýřice, IČO: 09163905 na projekt Zvýšení dostupnosti enviromentální výchovy a vzdělávání a rozšíření zázemí lesního klubu Kudlibabka ve výši 150.000 Kč a doporučuje schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro Spolek CIRCULUS, se sídlem Lažánky 81, 678 01 Blansko, IČO: 75095181 na projekt Manželské miniopery ve výši 30.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro HC Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko, IČO: 69705798 na projekt Podpora ženského hokeje v Blansku – Rytířky Blansko ženy ve výši 40.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Zažít Blansko jinak dne 12.09.2021 v centru města v době od 10:00 do 20:00 hodin, jejímž spolupořadatelem je Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů Kulturního střediska města Blanska na rok 2021 – maximální limit přepočtených úvazků na zaměstnance ve výši 17,50 úvazku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 59

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo na vyspravení výtluků a velkoplošné opravy komunikací.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje uzavření smlouvy (agendové číslo 2021/000469/SRM/BF) o podmínkách realizace stavby "Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko" mezi městem Blansko a Správou železnic, státní organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje smlouvu o dílo na akci " Most u ředitelství ČKD Blansko, ul. Svitavská – obnova veřejného osvětlení".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2021/001814/SRM/DS/MAZ na akci „ZŠ Erbenova – elektroinstalace VI. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001778/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce s názvem "Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje možnost přímého zadání veřejné zakázky na zajištění projektové přípravy akce s názvem „Blansko, Údolní – dostavba a rekonstrukce sportovní haly vč. kuželny (projekční příprava)“ společnosti ABRAS projektový ateliér s. r. o., Dvorská 1896/28, 678 01 Blansko, IČO: 60751151.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada ukládá odboru SRM předložit na zářijovou schůzi rady písemnou informaci o výsledku jednání se společnosti ABRAS projektový ateliér s. r. o., Dvorská 1896/28, 678 01 Blansko, IČO: 60751151 ohledně záležitosti zadání projektové přípravy akce s názvem „Blansko, Údolní – dostavba a rekonstrukce sportovní haly vč. kuželny (projekční příprava)“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada bere na vědomí informace o ukončení smlouvy o projekční činnosti "Městské lázně Blansko" se společností Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada doporučuje zastupitelstvu podpořit rozvoj v lokalitě Klepačov, Na Příhoně postupnými výkupy DaTi od investorů nebo příspěvků na DaTi ve výši max. 25 % skutečně vynaložených a uznatelných nákladů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pravidla pro podporu rozvoje lokalit k bydlení s potenciálem výstavby min. 4 rodinných domů formou možného následného výkupu DaTi od investorů nebo příspěvků na DaTi ve výši max. 25 % z uznatelných nákladů za splnění podmínek specifikovaných v důvodové zprávě projednávaného materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodloužení termínu – nejpozději do 31.03.2022, pro uzavření smluv upravujících vztahy k nemovitostem v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 29.08.2019, týkající se nové bytové výstavby v lokalitě Blansko, Písečná, a to se společnostmi se společným investičním záměrem: HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje zveřejnění záměru č. j.: MBK 41028/2021/INV týkající se zřízení práva stavby a následného odprodeje pozemků, dotčených novou bytovou výstavbou v lokalitě Blansko, Písečná, definovaných v citovaném záměru, a to společnosti HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, a dále společnosti Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, a to dle jejich participace na výstavbě, s tím, že záměr bude zveřejněn pouze za předpokladu prodloužení termínu k uzavření majetkoprávních smluv pro novou bytovou výstavbu v lokalitě Blansko, Písečná zastupitelstvem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001983/SRM/DS na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Lažánky u Blanska“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2021/000449/SRM/BF/VIT na úhradu části přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, na projektovou přípravu a realizaci stavby „Blansko, ul. Bezručova, nám. Svobody, ul. Rožmitálova, nám. Republiky – oprava vodovodu a kanalizace“, ve výši 1.926.405,77 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 spolku Horizont Blansko, z. s., se sdílem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko, IČO: 70843040 na uspořádání Festivalu Rajbas 2021 ve výši 60.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje Licenční smlouvu s panem Leošem Vaškem na poskytnutí licence k vybraným pověstem z Moravského krasu, které budou použity v publikaci Pověsti z Blanska a Moravského krasu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje Licenční smlouvu s panem Arnoštem Bechrem na poskytnutí licence k vybraným kresbám z Moravského krasu, které budou použity v publikaci Pověsti z Blanska a Moravského krasu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 210709101 o poskytování služby trvalého připojení k internetu_kabel s poskytovatelem Jaromírem Šebelou, se sídlem Okružní 2269/1, 678 01 Blansko, IČO: 87164175 pro objekt na ulici Ant. Dvořáka 1470/4a, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje předložený návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h