Detail usnesení


Usnesení rady č. 65 ze dne 12. 10. 2021

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Lenky Tihonové na členství v komisi dopravní a komisi pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se splátkami na úhradu investiční akce 27/21 – dodávka a instalace pojízdného rentgenového přístroje, a to ve třech po sobě jdoucích splátkách.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s pronájmem sociálního bytu č. 16 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko paní Prcínové, Litenčice.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje náhradníka na pronájem sociálního bytu č. 16 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko paní Vražbovou, Vysoké Popovice.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 23/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 11/2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci o předložených projektech v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ a projektech postupujících do veřejného hlasování o projekt, který bude realizován z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko.“

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.10.2021 do 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 12 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro MUDr. Eliase, Libanon.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 122 v domě Okružní 3a, Blansko pro paní Mikšovou, Blansko dohodou k 30.11.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí, a to bytu č. 48 v domě Bezručova 5, Blansko paní Mikšové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 332 v domě Okružní 3c, Blansko pro pana Batila, Blansko dohodou k 30.11.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí, a to bytu č. 4 v domě 9. května 26, Blansko panu Batilovi, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 85, A. Dvořáka 4a, Blansko pro manžele Sabolovy, Blansko dohodou k 15.10.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou areálu Veranda Obůrka SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Obůrka, Obůrka 74, Blansko, IČO: 65338421 za účelem konání oslavy narozenin člena sboru dne 29.10.2021 s tím, že SDH uhradí spotřebované energie (elektřina a voda) a dále pouze za podmínky, že konání dovolí epidemiologická situace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí zprávu společnosti Služby Blansko, s. r. o. o podnájmech kanceláří v objektu „zázemí sportovních aktivit“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

  Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 786/1 travnatý porost o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění 1 ks informační tabule pro turisty, na ul. Seifertova.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 1060/4 ostatní plocha, parc. č. 1060/17 ostatní plocha a celý pozemek parc. č. st. 5218 zastavěná plocha a nádvoří vše o celkové výměre 2.800 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování RC dráhy pro modely aut (pozemky mezi řekou Svitavou a hřištěm Asociace sportovních klubů Blansko na Sportovním ostrově L. Daňka v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 885/40 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Blansko za účelem osázení okrasnými rostlinami a udržování pozemku (pozemek před bytovým domem Okružní 3b).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 149/1 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (pozemek v blízkosti ústí cesty k „vysílači“ na Hořicích).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 954/2 ostatní plocha o výměře 1060 m2 v k. ú. Horní Lhota, za účelem užívání pro individuální rekreační a zahrádkářské účely.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 954/2 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby dvojgaráže a odstavné plochy (pozemky u řadových garáží na Zborovcích).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2018/000308/INV/BF ze dne 22.10.2018 uzavřené s p. Mrázkem, Blansko jako vypůjčitelem, přičemž změna spočívá ve změně – prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2026 a v možnosti úprav pozemku, který je předmětem výpůjčky a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2018/000308/INV/BF (pozemek v k. ú. Blansko při ul. Hybešova).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 207/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 40 m2, Ing. Němcovi, Rájec-Jestřebí za účelem jeho ozelenění, údržby a úklidu (pozemek při ul. Svitavská), a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2021/000487/SRM/BF.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 3578 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 mv k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, panu Slezákovi, Černá Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 35 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002158/SRM/OS (pozemek v lokalitě řadových garáží před tratí ČD v Blansku, u železniční zastávky Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 4884 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 mv k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, panu Blažkovi, Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 35 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002159/SRM/OS (pozemek v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada projednala Petici "za zachování stánku občerstvení na stadionu na Mlýnské ulici" a hodnotí ji jako nedůvodnou, neboť náhradou za stávající stánek bude Službami Blansko, s. r. o. za stejným účelem, tj. nabídkou občerstvení", vybudován zcela nový a moderní stánek, a to vč. úpravy okolí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvalujevyhlašuje Dotační program "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvalujevyhlašuje Dotační program "Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, parc. č. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 205 m2, vše v k. ú. Blansko zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje smlouvu se společností ELEKTROWIN a. s., předmětem které je využití obecního systému odpadového hospodářství.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Řád pro veřejná pohřebiště města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3", kterou podal uchazeč Tocháček spol. s r. o., IČO: 44961367, Slovinská 2958/36, 612 00 Brno.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada města bere na vědomí opravu agendového čísla smlouvy o dílo na 2021/001984/SRM/DS/ pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3", jejíž schválení proběhlo na 63. schůzi Rady města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3", mezi městem Blanskem, IČO: 00279943, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, jakožto objednatelem a společností Tocháček spol. s r. o., IČO: 44961367, Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, jakožto zhotovitelem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2020/001784/SRM/DS/Maz na akci „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně, část interiér“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/001628/INV/DS/Maz na akci „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2021/001845/SRM/DS/Maz na akci „Hala ASK – oprava hygienického zázemí“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Sokol Lažánky, z. s., se sídlem Lažánky 217, 678 01 Blansko, IČO: 68685190 na projekt Víceúčelové hřiště TJ Sokol Lažánky ve výši 25 % skutečných nákladů na výstavbu víceúčelového hřiště a do maximální výše 500 tis. Kč za podmínky získání spolufinancování z jiných dotačních zdrojů (např. Nadace ČEZ).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva Zborovce 66, družstvo, IČO: 26292645, v budově čp. 2385, postavené na pozemku parc. č. st. 4938 v k. ú. Blansko na adrese Okružní 2385/1b, 678 01 Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva Písečná – Blansko, družstvo, IČO: 26891140 v budově čp. 2401/7, postavené na pozemku parc. č. st. 4970 v k. ú. Blansko na adrese Na Pískách 2401/7, 678 01 Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h