Detail usnesení


Usnesení rady č. 66 ze dne 26. 10. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému MP Blansko a to přímým zadáním firmám SKS s. r. o. Blansko, Brněnská 1748/21b, IČO: 43420117 a Alsfor s. r. o., Edvarda Beneše 1946/5, 67801 Blansko, IČO: 07002661.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 1/19 „Generel nemocnice“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí záměr Nemocnice Blansko vybudovat nový urgentní příjem s využitím finančních prostředků z fondů Evropské unie.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Olomučany ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 60.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy ve výši 34.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 200.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nejezchlebové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s výměnou bytu č. 5 o velikosti 1+1 za uvolněný byt č. 67 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 paní Skoupé, Blansko, a to z důvodu nevyhovující velikosti bytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 18 a 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 paní Opatřilovou, Rájec-Jestřebí, paní Musilovou, Blansko, pana Čepu, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Skotákové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Kakáčovi, Blansko

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Klimešové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Adámkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 18, 32, 44, 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Vránovou, Rájec-Jestřebí, paní Strejčkovou, Blansko, paní Velcovou, Blansko, paní Trněnou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje variantu 2 řešení spojné komory při akci Olomučany – splašková kanalizace s tím, že náklady na realizaci budou cca 500 tis. Kč bez DPH a bude je hradit Svazek.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 24/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 12/2021 – ZRR 14/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK073037/21/OKH ve výši 700 tis. Kč na vybudování očkovacího centra v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2017/001029/INV/OS ze dne 16.03.2018 ve znění platných dodatků uzavřené mezi městem Blansko jako pronajímatelem a společností ATONA s. r. o., IČO: 26226413, Poříčí 2428/44, Blansko jako nájemcem, a to dohodou smluvních stran k 26.10.2021 s tím, že nájemné za poměrnou část měsíce října 2021 již nájemce nebude hradit (pozemky v lokalitě Vojánky v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/115/99/Ko ze dne 28.04.2000 na pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko s pí Šamalíkovou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.10.2021 (pozemek u BD Sadová 90).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko pí Strakové a p. Ťoupkovi, Blansko, za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 5 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002178/SRM/OS (pozemek před BD Sadová 90).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 760/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko Mgr. Cimalové, Ing. Suchému a paní Suché, všichni bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku přístřeškem pro auto a vjezdem a za účelem garážování vozidla a užívání vjezdu, na dobu neurčitou, za nájemné 35 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje nájemní smlouvu č.2021/002163/SRM/OS (lokalita Podlesí, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko panu Součkovi, Blansko, za účelem přístupu do bytu, zřízení předzahrádky a provádění údržby a úklidu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné10 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002179/SRM/OS (pozemek u BD Salmova 18).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zrušení věcného břemene – služebnosti cesty na pozemku parc. č. 821/1 orná půda spočívajícího v právu vlastníka pozemku parc. č. 821/2 zahrada v k. ú. Blansko, nyní manž. Selingrových, mít cestu (chodit a jezdit) přes pozemek parc. č. 821/1 orná půda na pozemek parc. č. 821/2 zahrada, vše v k. ú. Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2021/000499/SRM/BF (pozemky v lokalitě Podlesí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 654 m2 označené geometrickým plánem č. 5145-6/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí (dále jen GP) jako parc. č. 452/37 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 54 m2 označené GP jako parc.č. 1381/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 za účelem realizace stavby dráhy o názvu „Adamov – Blansko, BC“ (pozemky podél stávající dráhy poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 599 m2, část pozemku parc. č. 452/30 ostatní plocha o výměře 25 m2 a část pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Blansko společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 za účelem realizace stavby dráhy o názvu „Adamov – Blansko, BC“ (pozemky podél stávající dráhy poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 639/19 ostatní plocha o výměře 501 m2, parc. č. 1816 ostatní plocha o výměře 252 m2, parc. č. 620/86 ostatní plocha o výměře 175 m2 a parc. č. 620/87 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby parkovacích míst a rozšíření obslužnosti pozemků k plánované výstavbě bytového domu na pozemcích parc. č. 620/84, a parc. č. st. 3999 v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění kiosku k provozování kancelářské a poradenské činnosti (pozemek u OD Družba).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění kiosku k provozování kancelářské a poradenské činnosti (pozemek u OD Družba).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k. ú Klepačov ve vlastnictví fyzických osob. Směna bude realizována za předpokladu, že dojde k vypořádání služebností jak na obecním pozemku, tak na okolních pozemcích ve vlastnictví fyzických osob (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje navýšení cen za likvidaci komunálního odpadu společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. na rok 2022 o 7 %.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje smlouvu o provedení pěstebních a těžebních prací a o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Na víno s Martinem dne 13.11.2021 v době od 13:00 do 19:00 hodin a akce Vítání sv. Martina dne 14.11.2021 v době od 10:00 do 18:00 hodin v areálu zámeckého parku. Pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro Basketbalový klub Blansko, z. s., se sídlem Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko, IČO: 02020955 na projekt Zajištění náhradní sportovní přípravy basketbalistek v době uzavření sportovní haly Údolní ve výši 50.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro spolek "Blanenské divadlo" se sídlem Blansko, Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 62076001 na projekt Publikace Zrcadlo paměti ve výši 20.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2021/001999/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Městská knihovna Blansko – klimatizace, II. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001117/INV/DS na veřejnou zakázku „II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 3 pod č. 2020/001597/INV/DS – DODATEK 3 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby číslo 2021/000497/SRM/BF se “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, na realizaci stavby „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Balázse, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhů vůči městu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s předloženým řešením přidělování bytů pro nové zaměstnance městských společností s. r. o. a příspěvkových organizací města včetně navržené ceny pronájmu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2017 Veřejné zakázky na akci rekonstrukce 8 koupelen v bytovém domě Údolní 23, Blansko pro společnost Letostav, spol. s r. o., IČO: 16343794.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. BNH-4/99/NP/Pe ve znění Dodatku č. 11, kterým je vyhlášeno úplné znění nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, s panem Volfem, Blansko, IČO: 18542786, dohodou k 31.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě a smlouvy o výpůjčce č. BNH- /98/NEM/Pe ve znění dodatků 1-6 s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 na pronájem objektu č. p. 1860 na ul. Sladkovského 2b, Blansko, týkající se neplacení nájemného a cen služeb s nájmem spojených z důvodu na straně pronajímatele.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2019/000133/KOM/NS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko; IČO: 65277333, týkající se rozšíření předmětu nájmu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje Dodatek č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001787/SRM/DS na veřejnou zakázku „Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a ul. Žalkovského“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada nesouhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2019/001586/KOM/DS uzavřené se společností ZT energy s. r. o. týkajícího se zvýšení záloh za dodávku tepelné energie pro období listopad a prosinec 2021 a vyzývá společnost ZT energy s. r. o. k předání všech rozhodných podkladů pro kalkulaci ceny tepla a provoz soustavy CZT, jak vyplývá ze Smlouvy o nájmu technologie č. 2019/001704/KOM/OS, které prokazatelně potvrdí razantní navýšení ceny tepla jako nevyhnutelné, a to nejpozději do 08.11.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada jmenuje do funkce vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko paní Mgr. Kateřinu Pinkovou s účinností od 01.03.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 1. 11. 2021, 08:52 h