Detail usnesení


Usnesení rady č. 68 ze dne 9. 11. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s převedením technického zhodnocení investiční akce č. 1/20 „Rekonstrukce vodo-topo, elektro, ZTI – poliklinika“ do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.01.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-09/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření smlouvy o finančním poradenství s p. Pavlem Nejezchlebem se sídlem Žalkovského 154/8, 678 01 Blansko, IČO: 72472391, Blansko a schvaluje přiloženou smlouvu č. 2021/002014/FIN/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 25/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí výsledek hlasování v projektu participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ v roce 2021, kdy se vítězným projektem stává projekt Zastřešení posezení na hřišti Blansko – Klepačov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. st. 4012 v k. ú. Blansko, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č. p./č. ev., panu Horáčkovi, Blansko, za účelem jeho bezplatného užívání jako strojovny pro čerpání užitkové vody na zavlažování zahrad pro zahrádkářskou kolonii na Zborovcích, skladu čerpadel pro rozvody užitkové vody a náhradních dílů a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2021/000501/SRM/BF (lokalita Zborovce v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 786/1 travnatý porost o výměre 1 m2 v k. ú. Blansko Náboženské obci Církve československé husitské v Blansku, IČO: 45658889, za účelem umístění 1 ks informační tabule pro turisty a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2021/000493/SRM/BF (pozemek na ul. Seifertova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje výpůjčku částí pozemků parc. č. 1060/4 ostatní plocha a parc. č. 1060/17 ostatní plocha a celého pozemku parc. č. st. 5218 zastavěná plocha a nádvoří vše o celkové výměre 2.800 m2 v k. ú. Blansko RC Blansko, z. s., IČO: 04967771, za účelem provozování RC dráhy pro modely aut a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2021/000494/SRM/BF (pozemky mezi řekou Svitavou a hřištěm Asociace sportovních klubů Blansko na Sportovním ostrově L. Daňka v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města Blansko, IČO: 279923 spočívající v povinnosti společnosti ČAD Blansko a. s., IČO: 49454641 jako vlastníka pozemků parc. č. 565/20, parc .č. 565/21, parc. č. 565/23 a parc. č. 565/37, vše v k. ú. Blansko strpět zřízení a provozování cyklostezky SC 03 ve vlastnictví města Blansko na pozemcích parc. č. 565/20, parc. č. 565/21, parc. č. 565/23 a parc. č. 565/37, vše v k. ú. Blansko včetně vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním cyklostezky, přičemž rozsah věcného břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 565/37 v k. ú. Blansko je stanoven geometrickým plánem č. 5306-330/2021 (cyklostezka u BUS nádraží v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČAD Blansko a. s., IČO: 49454641 spočívající v povinnosti města Blansko, IČO: 279923 jako vlastníka pozemků parc. č.1364/45, parc. č. 1364/58, parc. č. 1364/64 a parc. č. 1364/68, vše v k. ú. Blansko strpět zřízení a provozování stavby „Optimalizaci autobusového terminálu Blansko“ ve vlastnictví společnosti ČAD na pozemcích parc. č. 1364/45, parc.č. 1364/58, parc.č. 1364/64 a parc. č. 1364/68, vše v k.ú. Blansko včetně vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním stavby „Optimalizaci autobusového terminálu Blansko“, přičemž rozsah věcného břemene-služebnosti na pozemcích parc. č. 1364/45, parc. č. 1364/64 a parc. č. 1364/68 v k. ú. Blansko je vymezen geometrickým plánem č. 5306-330/2021 (nemovitosti u BUS nádraží v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen – služebností č. 2021/000504/SRM/BF (věcná břemena na nemovitosti u BUS nádraží v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 452/30 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, IČO: 279943 ve prospěch společnosti Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 IČO: 70994234, za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + platná sazba DPH, na dobu existence uložené inženýrské sítě realizované v rámci stavby označené jako „Adamov – Blansko,BC“ a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2021/000502/KOM/BF (pozemek poblíž hlavního nádraží ČD Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002012/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Blansko městem Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16:

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc. č. 495/7 ostatní plocha o výměře 1060 m2 v k. ú. Horní Lhota, za účelem užívání pro individuální rekreační a zahrádkářské

účely.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemků parc. č. 1541 o výměře 102 m2 a parc. č 1650 o výměře 43 m2, oba ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Jestřebí, Mg.A. Potůčkové, PhD., Brno za cenu 2.175 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2021/002197/KOM/OS (pozemky poblíž města Rájec-Jestřebí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor na ul. Sadová 2 Blansko dle obdržených žádostí, neboť nesplňovaly podmínku dle zveřejněného záměru, a ukládá odboru SRM znovu zveřejnit záměr na pronájem s minimální částkou 500 Kč/ m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada ruší výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 7 o výměře 12 m2 v podzemních garážích ve II. podzemním podlaží budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko a souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej, resp. převod členských práv ke garážovému stání č. 7 o výměře 12 m2 v podzemních garážích ve II. podzemním podlaží budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b s minimální cenou převodu 300.000 Kč (+ zápisné a základní členský vklad, které jsou hrazeny bytovému družstvu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2021/002194/SRM/OS mezi městem Blansko a Bytovým družstvem Okružní 3abc Blansko, Okružní 2294/3b, Blansko, IČO: 11887541.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s dalším jednáním se společností MERTASTAV s. r. o. o dohodě o narovnání ve věci smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo č. 2020/001718/INV/DS/SVO.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2020/001608/INV/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o projektové přípravě za účelem projektové přípravy stavby „Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřské škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar – knihy do školní knihovny v hodnotě 3.500 Kč od Knihovny Rájec-Jestřebí, Komenského 620, 679 02 Rájec-Jestřebí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada neschvaluje navýšení limitu zaměstnanců Kulturního střediska města Blanska od 01.01.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zrušením závazného ukazatele rozpočtu minimální tržba ze vstupného na kulturní akce na rok 2021 pro Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Úhrada pronájmu bazénu a cestovného oddílu plavání ve výši 50.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro FK Blansko, z. s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 2660 623, ve výši 40.000 Kč na akce: Memoriál Dana Němce v Blansku s účastí sportovců z Legnici (PL) a účast blanenských sportovců na Mikulášském turnaji v Legnici (PL), a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h