Detail usnesení


Usnesení rady č. 72 ze dne 1. 2. 2022

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.02.2022.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 12/21 „Dodávka anesteziologické věže“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí informaci o zhoršené situaci v oblasti přijímání a stabilizaci nelékařského personálu Nemocnice Blansko a o přijatých opatřeních v této personální záležitosti.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada ukončuje pořízení Územní studie P14 – střed města Blansko a doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Informaci o naplňování regulačního plánu středu města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou pro rok 2022 ve výši 41.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kuničky pro rok 2022 ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Olomučany pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 60.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Spešov pro rok 2022 ve výši 22.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 74.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje vzor smlouvy o zpracování osobních údajů souvisejících se zajištěním podpory provozu informačních systémů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání smluv o zpracování osobních údajů souvisejících se zajištěním podpory provozu informačních systémů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 06 – 9/2022 s firmou Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1, IČO: 47114983.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje předložený ceník za využití zasedacích místností v budově MěÚ na nám. Republiky 1, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 671/11 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 279 m2 k zahrádkářským účelům p. Benkemu (pozemek v zahrádkářské lokalitě ve Žlíbkách).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 364/1 o výměře cca 5640 m2 orná půda v k. ú. Klepačov, za účelem rozšíření stávajících zahrad.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 347 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 54 m2, pí Zavadilové, Blansko a Mgr. Lubomíru Peterkovi, Tišnov za účelem užívání jako součást zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 10 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002228/SRM/OS (pozemek poblíž RD 188 v Klepačově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 845/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 53 m2 Ing. Šamánkové a p. Paláškovi, Blansko za účelem užívání jako část zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 10 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002209/SRM/OS (lokalita Horní Palava).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 882 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 47 m2, Ing. Pelantovi Blansko za účelem údržby zeleně na pozemku a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2021/002211/SRM/OS (pozemek v lokalitě Češkovice).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 243 trvalý travní porost o výměře 15 mv k. ú. Lažánky u Blanska panu Ditrichovi bytem Lažánky u Blanska, za účelem scelení pozemků, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.204 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002242/SRM/OS (pozemek poblíž RD č. p. 125 stojícího na pozemku parc. č. 240).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 741 m2, která je geometrickým plánem č. 1247- 162/2020, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, označena jako pozemek parc. č. 177/21 ostatní plocha v k. ú. Těchov, do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku a doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2022/000512/SRM/BF (pozemek zastavěný chodníkem v Těchově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada nedoporučuje zastupitelstvu využít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a schválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu č. 85 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko s podmínkami uvedenými v materiálu odboru.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 5, Chelčického 56, Blansko paní Jakubcové a panu Jakubcovi.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002057/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Kino Blansko, II. etapa – zastřešení terasy a výměna výplní“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě č. 2012/000031/INV/DS ze dne 04.04.2012, Smlouva o poskytování profilu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh Dohody o narovnání se společností MERTASTAV s. r. o..

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada rozhoduje dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení dodavatele BauSystem CZ s. r. o., sídlo: Rybkova 948, 602 00 Brno, IČO: 05060770, ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Blansko – obnova podzámčí – Zámek 3“, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada pověřuje starostu města zrušením zadávacího řízení s názvem „Blansko – obnova podzámčí – Zámek 3“ po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek. Zadávací řízení bude zrušeno dle §127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h