Detail usnesení


Usnesení rady č. 75 ze dne 1. 3. 2022

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Martiny Hejčové na funkci zapisovatelky v komisi pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí ke dni 28.02.2022 a jmenuje do této funkce paní Janu Vintrovou, DiS. s účinností od 01.03.2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předběžný harmonogram tvorby Strategického plánu rozvoje města Blansko pro období od 1. ledna 2024.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s nabytím nepatrného majetku po zůstaviteli Lubomíru Bezděkovi.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Blansko, Dvorská 26.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2021 a výhled pro rok 2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje prodloužení doby vyvěšení ukrajinské vlajky, jako podpory ukrajinského lidu strádajícího válkou, na dobu neurčitou.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 9/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o uzavírání smluv o ubytování pro ukrajinské uprchlíky a v souvislosti s ukrajinskou krizí rozhodla o zrušení zadávacího řízení „Přístavba, nástavba a stavební úpravy azylového domu v Blansku, Sladkovského 2b“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 3/2022 a ZRR 1/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu schváleného rozpočtu na rok 2022 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 4/2022 – RO 8/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích č. 2022/000515/SRM/BF pro účely stavby „Zastřešené posezení u hřiště Klepačov".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Služeb Blansko s. r. o. podnajmout nebytové prostory (občerstvení) o celkové výměře 93,20 m² v budově Zázemí sportovních aktivit v Blansku, dle předloženého materiálu.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu v domě Komenského 24, Blansko pro pana Brichtu, Blansko dohodou k 31.03.2022.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 80 m2 v objektu Sadová 149/2, Blansko, panu MVDr. Jiřímu Bártovi, se sídlem Blansko, J. Lady 2434/15b, PSČ 67801, IČO: 71324780 za cenu 11.000 Kč/měsíc (osvobozeno od DPH) + energie za účelem provozování veterinární ordinace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Smlouvu o dílo o servisu zařízení vzduchotechniky a chlazení se společností AZ KLIMA a. s., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČO: 24772631.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informace o výsledku opakovaných jednání mezi advokáty zastupujícími město Blansko a firmu ZT energy s. r. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemku pozemková parcela č. 1877, hodnota v účetní evidenci 2.374,76 Kč a pozemku pozemková parcela č. 1878, hodnota v účetní evidenci 2.374,76 Kč v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BVY/245/2022-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2022/000521/SRM/BF) (pozemky na ul. Vrchlického).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 100 m2 za účelem sečení trávy, pěstování květin – rozšíření květinového záhonu a údržby pozemku (pozemek u RD čp. 89).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada ruší usnesení č. 15 přijaté na 72. schůzi rady města dne 01.02.2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do pachtu p. Benkemu pozemek parc. č. 671/11 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 279 m2 k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské lokalitě ve Žlíbkách).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 935/47 orná půda o výměře cca 43 m2 vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 935/13 orná půda, vše v k. ú. Blansko (lokalita Březinky).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 801/3 ostatní plocha o výměře 684 m2 a parc. č. st. 1089 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 1107 v k. ú. Blansko, za účelem využití k bydlení (pozemek při ul. Zahradní).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 300/1 300/1 orná půda o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko za účelem ucelení pozemku (pozemek v chatové lokality Otisky).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 1650/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2  v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, Ing. Dvořáčkové, Kunštát, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 45 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje nájemní smlouvu č. 2022/002285/SRM/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 100 mv k. ú. Blansko, za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou paní Mitina Blansko, za dohodnuté nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002212/SRM/OS (pozemek v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ul. Okružní).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemku parc. č. 149/1 ostatní plocha o výměře celkem 3 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, označených geometrickým plánem č. 448-11/2022 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a+b“ a díl „d“, p. Hlaváčkovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.204 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002284/SRM/OS (pozemek v blízkosti ústí cesty k „vysílači“ na Hořicích).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2022/002288/SRM/OS (prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit se zatížením práva stavby zřízeného na základě Smlouvy o zřízení práva stavby č. 2021/002111/SRM/OS uzavřené dne 26.08.2021 se společností M. S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 27719120 ve prospěch třetí osoby, v souladu s účelem této smlouvy a v souvislosti s financováním výstavby obchodního centra Blansko, ulice Poříčí; uvedená společnost je oprávněna zatížit právo stavby zřízením zástavního práva ve prospěch její úvěrující banky – České spořitelny, a. s., TRINITY BANK a. s. nebo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. s tím, že v případě realizace zástavního práva bude dodržena podmínka stanovená v čl. III. odst. 3 Smlouvy o zřízení práva stavby č. 2021/002111/SRM/OS, která zní: „V případě, že dojde k zániku práva stavby uplynutím doby dle odst. 1. tohoto článku, a smluvní strany se nedohodnou na prodloužení práva stavby a stavebník nebude mít zájem dokončit realizaci Projektu, je vlastník povinen dát stavebníkovi za Stavby náhradu. Náhrada činí částku ve výši poloviny hodnoty Staveb v době zániku práva stavby dle této smlouvy. Obě smluvní strany určí svého znalce, který vyhotoví znalecký posudek stanovující hodnotu Staveb v době zániku práva stavby. Budoucí prodávající je povinen určit znalce do dvou měsíců ode dne, kdy ho budoucí kupující písemně vyzve k poskytnutí náhrady za Stavby. Hodnotou Staveb bude aritmetický průměr hodnot určených znaleckými posudky. Náhrada pak bude činit polovinu takto stanovené hodnoty Staveb.“

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 881/61 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko a reklamní zařízení na pozemku stojící o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu (lokalita Zborovce).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitého vodohospodářského majetku „Veřejný vodovod, podzámčí“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952. Předmětný nemovitý vodohospodářský majetek je situován na pozemcích parc. č. 31/1, st. 35/5, 1372/4, 1408/2 a 1748 v k. ú. Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002078/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Regenerace nám. Republiky“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Regenerace nám. Republiky" s vítězným uchazečem z výběrového řízení.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada pověřuje starostu města rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci stavebních prací „Regenerace nám. Republiky".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002032/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Veranda Obůrka – obnova objektu výletiště“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002060/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Dvorská – oprava atik“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje návrh Dohody o předčasném užívání stavby „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně“ č. 2022/000517/SRM/BF.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s užitím prostranství v Rekreační oblasti Palava v období 29.04. – 01.05.2022 pro pořádání akce „Pálení čarodějnic".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje Ceník palivového dříví z městských lesů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 na sportoviště ve výši 4.000.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 usnesením č. ….. následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

247.000 Kč

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

289.000 Kč

ACT leraK Blansko, z. s.

Pražská 602/56, 678 01 Blansko

22904573

Atletika, horská kola, triatlon – zdravé děti

110.000 Kč

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

2020955

Podpora sportování děvčat v roce 2022

70.000 Kč

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

Podpora basketbalové činnosti dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2022

58.000 Kč

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

22872779

Blansko HK

239.000 Kč

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2022

400.000 Kč

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s. v roce 2022

290.000 Kč

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

HC Blansko – mládežnický hokejový klub pro děti od 4 let a Rytířky Blansko – ženský klub

400.000 Kč

BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO, z. s.

Dvorská 1867/82, 678 01 Blansko

09686151

Podpora BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO

67.000 Kč

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko r. 2022

105.000 Kč

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

1983121

Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022

80.000 Kč

Sportovní Klub Horní Lhota z. s.

Horní Lhota 110, 678 01 Blansko

62073052

Oprava povrchu asfaltového hřiště

56.000 Kč

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

Provoz areálu a sportovní činnost 2022

825.000 Kč

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti

99.000 Kč

TK Blansko, z. s.

Pekařská 1916/6, 678 01 Blansko

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

280.000 Kč

Atletický klub Ludvíka Daňka, z. s.

Mlýnská 1488/18, 678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

190.000 Kč

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, pohybové aktivity

84.000 Kč

Gymnastika Blansko z. s.

Těchov 278, 678 01 Blansko

9036181

Gymnastika Blansko, z. s.

88.000 Kč

Bowling Blansko, z. s.

Dvorská 2388/4, 678 01 Blansko

08000492

Podpora sportu dětí a mládeže – bowling

18.000 Kč

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 75. schůzi konané dne 01.03.2022 usnesením č. 45 následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sadová 1321/80, 678 01 Blansko

49463829

Pravidelná celoroční činnost v roce 2022

50.000 Kč

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a, 678 01 Blansko

08000492

Činnost Kuželkářského klubu Blansko v roce 2022

28.000 Kč

RC Blansko, z. s.

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

04967771

Provozování RC autodromu v Blansku, pořádání závodů RC modelů aut

25.000 Kč

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 1. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu „Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2022" žadateli Okresní svaz futsalu Blansko, se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO: 09949704.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada rozhodla neudělit dotaci v rámci dotačního řízení programu „Podpora sportu ve městě Blansko na rok 2022" těmto žadatelům:

Název

Sídlo

IČO

Tenis Blansko, z. s.

Sadová 587/18, 678 01 Blansko

08622264

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

62075357

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada stanoví opravu administrativních chyb v usneseních přijatých na 73. schůzi konané dne 15.02.2022 a to následovně:

a) usnesení č. 45:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Původní částka

Opravená částka

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

70843040

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

3.000 Kč

39.000 Kč

b) usnesení č. 48:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Původní částka

Opravená částka

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

70843040

WAU 2022, 3. ročník dětské přehlídky dobrodružných prezentací

18.400 Kč

18.300 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "Beseda" u cimbálu

12.900 Kč

12.800 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Cyklus workshopů předávání zkušeností mezi generacemi

16.600 Kč

16.500 Kč

SH ČMS ­– Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko

62077716

Oslavy 110. výročí založení SDH Těchov

20.300 Kč

20.200 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

65336615

Rozloučení s létem 2022

20.300 Kč

20.200 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Fest Kaťák 2022

25.800 Kč

25.700 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový projekt pro děti VRBA

25.800 Kč

25.700 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Tvořivý týden

12.900 Kč

12.800 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový festival Kolotoč 2022

16.600 Kč

16.500 Kč

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

62075829

Cyklus workshopů: předávání zkušeností mezi generacemi

20.000 Kč

duplicita – řádek vyškrtnut

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

65338928

Oslavy založení SDH Klepačov

20.300 Kč

20.200 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

36.900 Kč

36.700 Kč

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

25346407

Soutěžní festival Blanenský čtyřlístek

24.000 Kč

23.800 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Umění napříč časem v kostce

24.000 Kč

23.800 Kč

Skotáková Jana

Těchov 72, 678 01 Blansko

06083811

Přednáška známé osobnosti

18.400Kč

18.300 Kč

c) usnesení č. 50:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Původní částka

Opravená částka

Společnost katolického domu v Blansku

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní mozaika

36.900 Kč

36.700 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2021

25.800 Kč

28.600 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulití seriály akcí a externí akce 2022

36.900 Kč

36.700 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Vzdělávací pořady 4G

40.600 Kč

40.400 Kč

Live 4G, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

09884114

Večer chval 4G

3. 900 Kč

36.700 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Koncert (ne)populárních melodií

20.300 Kč

20.200 Kč

Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 Fotbalovému klubu Blansko, s. r. o., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 09173439 na Účast Fotbalového klubu Blansko, s. r. o. v Moravskoslezské fotbalové lize ve výši 500.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Úhrada pronájmu bazénu a cestovného oddílu plavání ve výši 177.800 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných se sídlem V Zahradách 400, 679 71 Lysice, IČO: 03722163 na projekt You Dream We Run – Blansko 2022 ve výši 150.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro POST BELLUM, z. ú. se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26548526 na projekt Příběhy našich sousedů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TAJV, z. s. se sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČO: 09287094 na projekt Sportovní den mládeže s TAJV v Blansku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Umělecké centrum ART-TEP, spolek se sídlem Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČO: 02105292 na projekt Naše princezna ze mlýna aneb děti – dětem ve výši 100.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro mm music s. r. o. se sídlem Klepačov 235, 678 01 Blansko, IČO: 04740572 na projekt MORAVA PARK FEST 2022 ve výši 150.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro AUTOŠKOLA Pernica s. r. o. se sídlem Kotvrdovice 190, 679 07 Kotvrdovice, IČO: 26950766 na projekt Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Blansko a jeho okolí ve výši 50.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s předloženým harmonogramem provozu mateřských škol zřizovaných městem Blansko v průběhu měsíců červenec a srpen 2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4 přijala 116 ks knižních darů od veřejnosti v celkové odhadnuté hodnotě 20.967 Kč a 37 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna" v celkové hodnotě 9.217 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o nočním klidu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada bere na vědomí návrhy volebních stran zastupitelstva na obsazení Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit náplň práce Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se jmenováním Jany Vintrové, DiS. členkou Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu o. p. s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČO: 02503972, a to s účinností od 02.03.2022 za předpokladu jejího společného jmenování i ze strany dalších zakladatelů, kterými jsou dobrovolné svazky obcí Časnýř a Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje předložený návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 3. 3. 2022, 12:57 h