Detail usnesení


Usnesení rady č. 77 ze dne 15. 3. 2022

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání, a to místnosti č. 4.17b o výměře 15,78 m2 ve IV. podlaží budovy polikliniky čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33), za účelem umístění zubního panoramatického rentgenu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.04.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s vydáním Směrnice Organizační řád Nemocnice Blansko s účinností od 01.04.2022.  

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 10/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje 1. aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu v návaznosti na nejistý vývoj cen zemního plynu na komoditních burzách schválit předběžnou cenu tepla v soustavě CZT pro rok 2022 ve výši 778 Kč/GJ dle kalkulace předložené firmou ZT energy, s. r. o. koncem roku 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1350/124 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. Blansko vlastníkům pozemku parc. č. 1346/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko (pozemek u areálu Technických služeb Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 140/2 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska spoluvlastníkům pozemku parc. č. 173 zahrada v k. ú. Olešná u Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) výměry předmětu nájmu na 173 m2, v úpravě účelu nájmu a ve změnách vyplývajících ze změny (snížení) výměry předmětu nájmu jako je snížení celkové výše nájemného apod., a to ke dni podpisu předávacího protokolu na předání staveb vybudovaných na předmětu nájmu městu Blansko (pronájem pozemků na Písečné v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2022/002241/SRM/OS (věcné břemeno na pozemky, na kterých je umístěna cyklostezka před areálem společnosti PYROTEK CZ, s. r. o. na ul. Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002066/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku s názvem „Zámecký park Blansko – revitalizace, 2. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje výpověď smlouvy o projektové přípravě č. 2020/001615/INV/DS/FIA akce s názvem „Blansko, objekt občanské vybavenosti a služeb Hasička“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001837/SRM/DS na veřejnou zakázku „Veranda Obůrka – přípojky inženýrských sítí – II.“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002072/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Erbenova – elektroinstalace VII. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002085/SRM/DS/Maz na „ZŠ Salmova – 4 odborné učebny do výzvy IROP 2 MMR“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rámcová dohoda na provádění stavební prací – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací", kterou podal účastník DEAS, spol. s r. o., Rovná 2146, 680 01 Boskovice, IČO: 46961968.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Tarif integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s účinností od 01.04.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko se společností ČAD Blansko, a. s., se sídlem Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, IČO: 49454641.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Slavnosti jara dne 26.03.2022 v době od 12:00 do 18:00 hodin v Parku u Zborováka, jejímž pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Pálení čarodějnic dne 30.04.2022 v době od 15:00 hodin do 01.05.2022 do 01:00 hodin v Rekreační oblasti Palava, jejímž pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce MORAVA PARK FEST dne 25.06.2022 v době od 12:00 do 23:59 hodin v areálu zámeckého parku Blansko, jejímž pořadatelem je mm music s. r. o., Klepačov 235, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Jihomoravský kraj – dotační program „Podpora projektů v oblasti kultury“, ve výši 150.000 Kč na projekt „Vítání sv. Martina Blansko 2022 – nedělní program“ a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky – dotační program „Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění“, ve výši 695.000 Kč na projekt „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2022“ a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky – dotační program „Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění“, ve výši 273.000 Kč na projekt „SITU festival“ a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Kulturního střediska města Blanska, Hybešova 240/1, Blansko do maximální výše 200.000 Kč na rekonstrukci baru v hlavním sále Dělnického domu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Skoupé, Blansko dohodou k 31.03.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada vydává Nařízení města Blansko, kterým se zakazují některé formy prodeje energií.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada rozhodla dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení dodavatele BauSystem CZ s. r. o., sídlo: Rybkova 948, 602 00 Brno, IČO: 05060770, ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Obnova blanenského podzámčí – Zámek 3“, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Doklady předložené dodavatelem v nabídce nesplňují zadávací podmínky, neboť není splněna podmínka dle čl. 11.6. návrhu Smlouvy o dílo, která stanoví, že poddodavatelsky nelze zajistit osobu odpovědného vedoucího stavby (stavbyvedoucího).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s doporučením hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova blanenského podzámčí – Zámek 3“ a rozhoduje o výběru dodavatele LP staving s. r. o., sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov, IČO: 29222745, celková nabídková cena: 20.298.416 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h