Detail usnesení


Usnesení rady č. 80 ze dne 12. 4. 2022

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí ukončení členství v komisi pro občanské aktivity paní Ludmily Stříbrcké a jmenuje za člena této komise pana Martina Doležela.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 14/22 „Dodávka a instalace přístroje Motomed Thera na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Brťov – Jeneč pro rok 2022 ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 15.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota pro rok 2022 ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Bandyové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Koubíčkové, Vavřinec.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 67 a 27 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Včelařovou, Vysočany, paní Paláškovou, Blansko a pana Sedláka, Spešov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem bezbariérového bytu č. B421, Na Pískách 2, Blansko panu Macháčkovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje náhradnici na pronájem bezbariérového bytu č. B421, Na Pískách 2, Blansko paní Petlachovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada neschvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 1/2020 Pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech pro pana Kubingera, Jedovnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje celých pozemků parc. č. 520 ostatní plocha o výměře 707 m2 a parc. č. 521/1 orná půda o výměře 2093 m2 a dále části pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře cca 515 m2 a parc. č. 526/1 lesní pozemek o výměře cca 1565 m2 vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem zřízení zahrady s chovem drobného zvířectva a založení sadu s ovocnými stromy a vybudování dřevěné sušírny ovoce.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2005-INV-Poz-S006/Ko-NS ze dne 10.01.2005 ve znění dodatku č. 1 a 2 na pronájem části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Klepačov, a to dohodou smluvních stran ke dni 20.04.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2018-INV-Poz-S062/NS-My ze dne 11.06.2018 na pronájem pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Blansko, ke dni převodu vlastnického práva k objektu bez čp/č. ev. – garáže, stojící na pozemku parc. č. st. 5161 v k. ú. Blansko, na město Blansko (pozemek v lokalitě řadových garáží při ul. Úvoz v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) výměry předmětu nájmu na 173 m2, v úpravě účelu nájmu a ve změnách vyplývajících ze změny (snížení) výměry předmětu nájmu jako je snížení celkové výše nájemného apod., a to ke dni podpisu předávacího protokolu na předání staveb vybudovaných na předmětu nájmu městu Blansko a schvaluje znění dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků (pronájem pozemků na Písečné v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.04.2022 do 30.06.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko paní Puklové, Blansko za nájemné ve výši 90 Kč/m2/měsíc.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada revokuje usnesení č. 8 z 65. schůze RM konané dne 12.10.2021 týkající se přidělení bytu mimo pořadí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej, resp. převod členských práv ke garážovému stání č. 7 o výměře 12 m2 v podzemních garážích ve II. podzemním podlaží budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b s minimální cenou převodu 200.000 Kč (+ zápisné a základní členský vklad, které jsou hrazeny bytovému družstvu).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garážového stání č. 7 o výměře 12 m2 v podzemních garážích ve II. podzemním podlaží budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b. Vzhledem k tomu, že garážové stání je zveřejňováno i k případnému odprodeji, budou mít nabídky na koupi garáže přednost před pronájmem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2022/000251/SRM/NS na pronájem nebytových prostor v objektu Sadová 2 za účelem provozování veterinární ordinace s panem MVDr. Jiřím Bártou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 881/61 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko a reklamního zařízení na pozemku stojícího o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu, společnosti X Production s. r. o., Filipínského 704/36, 615 00 Brno, IČO: 26304422, na dobu určitou od 01.08.2022 do 30.09.2022, za nájemné 25.000 Kč + platná sazba DPH (lokalita Zborovce).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce č. 2022/000527/SRM/BF s Československou obcí legionářskou, z. s. se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do maximální výše 50.000 Kč na nákup interaktivního dotykového panelu Optoma.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Kulturního střediska města Blanska, Hybešova 1 do maximální výše 160.000 Kč na nákup variabilního pódia.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s umístěním lunaparku na dolním parkovišti Rekreační oblasti Palava v termínu 25.04. – 08.05.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje bezúplatný převod nemovitého vodohospodářského majetku „Veřejný vodovod, podzámčí“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého vodohospodářského majetku „Veřejný vodovod, podzámčí“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001983/SRM/DS na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Lažánky u Blanska“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002097/SRM/DS na veřejnou zakázku „Lažánky – komunikace ke hřbitovu – oprava dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci č. 2022/000529/SRM/BF při realizaci stavby „Lažánky – komunikace ke hřbitovu – oprava vodovodu, dešťové kanalizace, rekonstrukce místní komunikace“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h