Detail usnesení


Usnesení rady č. 81 ze dne 26. 4. 2022

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem umístění zubního panoramatického rentgenu ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k.ú. Blansko, místnosti č. 4.17b o výměře 15,78 m2, společnosti Ševčík dental s. r. o., IČO: 02325721, se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od společnosti AG FOODS Group a. s., IČO: 05351531, se sídlem Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno – 100 balení čaje, v hodnotě 10.897 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala do svého vlastnictví dědictví po Antonínu Jirůškovi, Sp. zn. 60 D 1480/2021 a ukládá Nemocnici Blansko informovat radu o průběhu dědického řízení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 21/22 „Dodávka a instalace horkovzdušného sterilizátoru do ambulance ORL Nemocnice Blansko" do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2022".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Název projektu

Důvod

61383198

Linka bezpečí, z. s.

Ústavní 95, 181 00, Praha 8 – Bohnice

Linka bezpečí

Nesoulad s vyhlášeným dotačním programem, nesplnění formálních náležitostí, nesoulad s Komunitním plánem sociálních služeb Blansko 2021 – 2023

61985929

Centrum Dominika Kokory, p. o.

Kokory 54, 751 05 Kokory

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Nesoulad s vyhlášeným dotačním programem, nesplnění formálních náležitostí, nesoulad s Komunitním plánem sociálních služeb Blansko 2021 – 2023

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy pro rok 2022 ve výši 39.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 166.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šošůvka pro rok 2022 ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 38.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 12/2022 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 2/2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2021 tak, jak bylo předloženo, a dále Rada města v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2021 ve výši 2.012.200,40 Kč na účet číslo 428000 Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2021 tak, jak bylo předloženo a souhlasí s převodem ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2018/001480/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333 týkající se změny předmětu nájmu, a to rozšíření nájmu o kotelnu K318 v objektu Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2018/001307/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333 týkající se změny předmětu smlouvy, a to rozšíření o závazek dodávat tepelnou energii z kotelny K318 na ul. Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí konečnou cenu tepelné energie ze soustavy CZT pro rok 2021 ve výši 718 Kč/GJ (podloženou fakturami od dodavatele) a ukládá odboru SRM vypořádat finanční závazky vyplývající z konečného vyúčtování za dodávky tepla ze soustavy CZT za rok 2021 nejpozději do 30.04.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 554 o výměře 244 m2 a část pozemku parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 2336 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provádění údržby pozemku, sečení trávy a mýcení náletových dřevin a pronajmout část pozemku parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 700 m2 v k. ú. Blansko za účelem parkování a užívání pro příjezd, a to budoucímu kupujícímu dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS ze dne 12.04.2017 ve znění platných dodatků (pozemky v areálu bývalého Agrostavu v k. ú. Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 870/11 zahrada o výměře 297 m2, parc. č. st. 4000/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a parc. č. st. 4001/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže a stavby bez č. p./č. e. stojících na pozemcích parc. č. st. 4000/2 a parc. č. st. 4001/2, za účelem užívání garáže na pozemku parc. č. st. 4000/2 ke garážování osobního automobilu, za účelem užívání stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 4001/2 k hospodářským účelům a za účelem užívání pozemku parc. č. 870/11 k zahrádkářským účelům (pozemky při ul. Zborovecká).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 89/3 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 28 m2 žadatelem, za účelem uskladnění palivového dřeva (pozemek přilehlý k pozemku parc. č. 99/1 v k. ú. Hořice u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S133/NS-Mu ze dne 18.10.2017, a to dohodou smluvních stran ke dni převodu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1344/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 1332/5 trvalý travní porost o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko, na JUDr. Polákovou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění kiosku k provozování kancelářské a poradenské činnosti na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 35.000 Kč/rok společnosti SP Mainoffice s. r. o., IČO: 04178807, nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002206/SRM/OS (pozemek u bývalého OD Družba).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zřízení služebnosti spočívající v umístění stavebních objektů a provozních souborů na částech pozemků parc. č. 141/9, 141/10, 141/12, 141/16, 1352/10, 1352/35, 1361/1 a 1381/6, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, IČO: 279943 vybudovaných v rámci stavby označené jako „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“, dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2022/000535/SRM/BF a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2022/000535/SRM/BF (pozemky poblíž železniční stanice a přejezdu v Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2022/002031/SRM/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Chodník na Sportovním ostrově Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002087/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Dvorská – oprava rozvodů ZTI_I. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010075 (EG. D., a. s.) na připravovanou akci novostavby objektu městských lázní v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje návrh rámcové smlouvy, která je součástí zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcová smlouva na opravu kanalizací“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zřízení 1 přípravné třídy základní školy při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17 a maximálně 2 přípravných tříd základní školy při Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, a to s účinností od 01.09.2022. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravných tříd základní školy a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 pana Mgr. Josefa Škvařila a ředitele Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 pana RNDr. Pavla Nezvala k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada ukládá řediteli Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 zřídit s účinností od 01.09.2022 min. 1 přípravnou třídu základní školy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do maximální výše 107.000 Kč na pořízení a montáž zatemnění a klimatizace v multimediální učebně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zapojením klubu Fénix sport Blansko, z. s., IČO: 08314365, se sídlem Pod Javory 2058/18, 678 01 Blansko, do systému množstevních slev v rámci Programu podpory sportu ve městě Blansko od 01.05.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Basketbalový klub Blansko, z. s., Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko, IČO: 02020955 na projekt Finanční podpora účasti basketbalistek kategorie U11 na Národním finále v Děčíně ve výši 10.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválit verzi č. 4 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h