Detail usnesení


Usnesení rady č. 82 ze dne 10. 5. 2022

Usnesení č. 1

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru od Jihomoravského kraje do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) a § 37b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dar je určen na „Podporu provozu nemocnice“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků č. 2022/002129/MP/DS mezi městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2022 až 2026 tyto občany města Blansko: Zinu Černou, Irenu Haasovou, Václava Kunčáka, Pavla Podsedníka, PaedDr. Lenku Podsedníkovou, JUDr. Bohuslava Šauera, Bc. Lucii Malíkovou a Mgr. Jaroslava Matušku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK075256/22/OSV.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Bušové, Vysočany.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Paláškovou, Blansko a pana Sedláka, Spešov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na opravu administrativní budovy v areálu Hasičského záchranného sboru Územního odboru Blansko, který je na pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko, (jedná se o požární stanici Blansko, na ulici Poříčí 1991/22) a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit částku v celkové výši 700.000 Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu "Společně pro Blansko" realizované v roce 2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Společně PRO Blansko (verze 4).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 13/2022 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 3/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje 2. aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Blansko, IČO:  65399447 ve výši 5.000 Kč, na realizaci 18. ročníku soutěže Cesta ve tmě a schvaluje přiloženou darovací smlouvu. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního daru Základní umělecké škole Boskovice, příspěvková organizace, nám. 9. května, 957/1, 680 01 Boskovice, IČO: 00839680.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu č. 85 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko s podmínkami uvedenými v materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 40 v domě Pod Javory 32, Blansko paní Ambrožové, Blansko dohodou k 31.05.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Dvořákové, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Havlíkové, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Křížové, Kuničky, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Hanákové, Brno, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Gaža, Blansko, a to z důvodu dluhů vůči městu za poslední 3 roky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Sedlákové, Blansko, a to z důvodu dluhu vůči městu a neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Maňouškové, Blansko, a to z důvodu dluhu vůči městu a neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 100 m2 za účelem sečení trávy, pěstování květin – rozšíření květinového záhonu a údržby pozemku paní Janouškové, Blansko a schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2022/000537/SRM/BF (pozemek u RD č. p. 89).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2018/001320/INV/OS ze dne 20.07.2018 ve znění dodatku č. 1 , přičemž změna spočívá v prodloužení doby nájmu dle nájemní smlouvy o 24 měsíců, nejdéle tedy do 20.01.2025 (pronájem pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.2018 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucími kupujícími dle smlouvy o 24 měsíců, nejpozději do 20.07.2024, ve změně termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy do 20.01.2025 a ve změně článku VII. odst. 3 této smlouvy týkající se úpravy kupní ceny (budoucí odprodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit části pozemků parc. č. 700/63, parc. č. 712/37, parc. č. 712/54 a parc. č. 712/58, vše ostatní plocha o výměře celkem cca 350 m2, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za pozemky parc. č. 1653 ostatní plocha a parc. č. st. 1304/2 zastavěná plocha o výměře celkem 493 m2, oba v k. ú. Blansko s případným finančním dorovnáním nebo odprodat části obecních pozemků parc. č. 700/63, parc. č. 712/37, parc. č. 712/54 a parc. č. 712/58, vše ostatní plocha o výměře celkem cca 350 m2, vše v k. ú. Blansko a zároveň koupit pozemky parc. č. parc. č. 1653 ostatní plocha a parc. č. st. 1304/2 zastavěná plocha o výměře celkem 493 m2, oba v k. ú. Blansko, a to za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a staveb (pozemky u nám. Míru a na Písečné).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pořádáním triatlonového závodu „Blanenský Plecháč 2022“ v Rekreační oblasti Palava v termínu 05.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh kupní smlouvy č. 2022/002120/SRM/DS/SVO za účelem odkupu předmětné části pozemku parc. č. st. 3231 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m² v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. st. 3231 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2022/002078/SRM/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Regenerace nám. Republiky“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2022/002031/SRM/DS/SVO – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Chodník na Sportovním ostrově Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002086/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku s názvem „Radnice nám. Republiky, Blansko, I. etapa – předokenní žaluzie“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo 4000244051 na akci novostavba objektu městských lázní v Blansku se společností GasNet, s. r. o. zastoupený spol. GasNet Služby, s. r. o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro zadání zakázky novostavby městských lázní a zajištění následujících služeb č. 2022/002033/SRM/DS na veřejnou zakázku „Městské lázně Blansko – projektová dokumentace pro zadání zakázky“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s přímým zadáním formou objednávky na obnovu herních prvků a instalaci nových herních prvků na hřiště Zborovce firmám PALIS PLZEŇ, spol. s r. o. (centrální prvek drak Oskar), DŘEVOARTIKL, spol. s r. o. a Bonita Group Service s. r. o. (balanční sestavy, houpadla, prolézačky, workoutové a fitness prvky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit pro volební období 2022-2026 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h