Detail usnesení


Usnesení rady č. 83 ze dne 24. 5. 2022

Usnesení č. 1

Rada schvaluje změnu plánu investic příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 2/22 „Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s převedením technického zhodnocení investiční akce č. 2/22 do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI. bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 14/2022 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 4/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 15/2022 – RO 20/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Erbenova 13 o 700.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 o 900.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 o 690.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 o 1.730.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 100.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 o 400.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 21/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet města Blansko za rok 2021 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Blansko k 31.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje znění Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 00020478 a městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Adamov pro rok 2022 ve výši 180.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 19.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nepustilové, Olomučany.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Barákovou, Blansko, paní Bouškovou, Blansko a paní Sedláčkovou, Šošůvka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Název projektu

Důvod

75007932

Centrum sociálních služeb Bystré

Školní 319, 569 92 Bystré

Centrum sociálních služeb Bystré – domov pro osoby se zdravotním postižením

Nesoulad se strategickými dokumenty města Blansko

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada města bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1- 3/2022 tak, jak bylo předloženo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1-3/2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 7 ve II. podzemním podlaží byt. domu na ul. Okružní 1b s panem Mrázkem, Blansko a ukládá odboru SRM předložit Dohodu ke schválení na schůzi rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Librové, Blansko k 30.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 11 v domě Údolní 15, Blansko mimo pořadí pro paní Šťastnou, Luleč (Nemocnice Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Pořízkové, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Škvareniny, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Šenkýře, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Mlčocha, Blansko, a to z důvodu neprovedení změny žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada neschvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění posezení pro návštěvníky cukrárny a kavárny Bianco (pozemek na ul. Rožmitálova přilehlý k obchodnímu domu Centrum).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2018-INV-Poz-S002/NS-Mu ze dne 09.03.2018 na pronájem částí pozemků parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 42 m2 v k. ú. Blansko s p. Doleželem, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2022 (pozemek u BD Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout 3 části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad v k. ú. Blansko o výměře každé části 14 m2 (záhon č. 25, č. 26 a č. 27) k zahrádkářským účelům s tím, že každou část je možno pronajmout samostatně (pozemek u BD Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 242/29 o výměře cca 220 m2, za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu čp. 2329 v Blansku společnosti TOP AUTOSALON BLANSKO s. r. o. (pozemek před budovou TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného břemene práva průjezdu a průchodu na části pozemku parc. č. 242/29 o výměře cca 55 m2 společnosti TOP AUTOSALON BLANSKO s. r. o.(pozemek před budovou TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 242/29 o výměře cca 110 m2, za účelem, úklidu a údržby společnosti TOP AUTOSALON BLANSKO s. r. o. (pozemek před budovou TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 147/6 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 28 m2, za účelem opravy plotu a úpravy svahu (pozemek přilehlý k pozemku parc. č. 150/1).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 404/6 ostatní plocha o výměře 2729 m2 a id. ½ pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha o výměře 311 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za pozemky parc. č. 746/42, parc. č. 755/9, parc. č. 755/10, parc. č. 755/12, parc. č. 755/57, parc. č. 755/85, parc. č. 755/87, parc. č. 755/88, parc. č. 755/89, parc. č. 755/90, parc. č. 755/91 a parc. č. 755/92, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko (v lokalitě „starých bytovek“) ve vlastnictví fyzické osoby s případným finančním dorovnáním, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů předmětných pozemků v lokalitě „starých bytovek“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí informace o řešení problému s přístupem k zahrádkářské kolonii na pozemku parc. č. 635 v k. ú. Těchov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 130/6 o výměře 23 m2 a parc. č. 130/7 o výměře 17 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2022/000539/SRM/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 124/6 o výměře 88 m2 a parc. č. 124/14 o výměře 67 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2022/000540/SRM/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 124/4 o výměře 360 m2 a parc. č. 124/13 o výměře 98 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví města Blansko od vlastníka těchto pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2022/000541/SRM/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje výkup vodovodní přípojky umístěné na pozemcích parc. č. 1387/1, parc. č. 499/23, parc. č. 499/17, parc. č. 499/3, parc. č. 499/4 a parc. č. 499/23, vše v k. ú. Blansko a vodoměrné šachty umístěné na pozemku parc. č. 499/4 v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, IČO: 00279943 od vlastníka vodovodní přípojky a vodoměrné šachty za cenu 100 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti povinného EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako vlastníka pozemků parc. č. 499/3 a parc. č. 499/4, oba v k. ú. Blansko strpět umístění, provozování, opravování a udržování vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na částech těchto pozemků včetně práva přístupu v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, a to ve prospěch města Blansko, IČO: 00279943 jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m2 + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v povinnosti povinného města Blansko, IČO: 00279943, jako vlastníka pozemku parc. č. 1387/8 v k. ú. Blansko strpět umístění, provozování, opravování a udržování vodovodní přípojky na části tohoto pozemku včetně práva přístupu v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, a to ve prospěch EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m2 + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2022/000525/SRM/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2022/002360/SRM/OS (lokalita Zborovce).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, Ing. Poliščukovi Ph.D, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 45 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje nájemní smlouvu č. 2022/002306/SRM/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže bez čp/č. ev. na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 110.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojenédoporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002249/SRM/OS (pozemek pod garáží při ul. Vodní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, společnosti SP MAINOFFICE s. r. o., za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 62.920 Kč, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002346/SRM/OS (pozemek pod výtahem budovy č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 935/47 orná půda o výměře 43 m2 v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 5369-53/2022 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 935/58 orná půda, manželům Kiselovým, Blansko za cenu 5.590 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002358/SRM/OS (lokalita Březinky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1860 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m2, pozemku parc. č 1395/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 62 m2 a pozemku 1395/62 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4 m2 za cenu 300 Kč/m2 vše v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníků těchto pozemků s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko (pozemky v lokalitě U splavu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2022/002132/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Olešná u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje změnu Tarifu integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, která spočívá v zavedení nové jízdenky KRASOBUS a bude platná od 01.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů uzavřené mezi městem Blansko a společností EKO-PF s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení pěstebních a těžebních prací a o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje odprodej dřevní hmoty z pokácených dubů v lokalitě Březinky firmě EXPAL s. r. o., Mlýnská 2217/20, 678 01 Blansko za částku 5.100 Kč/m3 kulatiny a 1.530 Kč/m3 palivového dříví.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje kupní smlouvu na prodej dříví jako vzorovou smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2022 ve výši 56.000 Kč na projekt Osvětově-vzdělávací programy na podporu seniorů a oslava Mezinárodního dne seniorů a schvaluje znění dotační smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o rozdělení subjektu Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. na dva samostatné právní subjekty a v návaznosti na tuto skutečnost schválit přerozdělení poskytnuté programové dotace na podporu kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022 v rámci 1. pilíře pro Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. ve výši 110 tis. Kč za podmínek veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinné od 15. března 2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva, takto: Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 dotace ve výši 72.600 Kč a Junák – český skaut, středisko Labyrint Blansko, z. s. se sídlem Komenského 1053/13, 678 01 Blansko, IČO: 14141591 dotace ve výši 37.400 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s. se sídlem Mahenova 951/10, 678 01 Blansko, IČO: 26558637 na projekt „Blanenská čunča 2022" ve výši 10.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro team agency s. r. o. se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO: 02137186 na projekt Blanenská desítka 2022 ve výši 130.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Půlmaraton Moravským krasem ve výši 130.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s. se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na projekt Triatlonový závod „Blanenský plecháč" ve výši 20.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Rastislav Blansko, z. s. se sídlem Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko, IČO: 62073541 na projekt Vánoční koncert Rastislava 2022 ve výši 40.000 Kč a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání těchto akcí, jejímž pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska:

- Podvečerní koncert dne 04.06.2022, 18:00 – 19:30 hodin (po akci Den dětí), zámecký park

- Gulášobraní dne 30.07.2022, 07:00 – 18:00 hodin, zámecký park

- Zažít Blansko jinak dne 11.09.2022, 08:00 – 19:00 hodin, centrum města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002141/SRM/DS/VAG na veřejnou zakázku Dolní Lhota – dešťová kanalizace a oprava povrchu před garážemi“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje přijetí daru, tj. bezúplatný převod stavby komunikace a zpevněných ploch, stavby dešťové kanalizace a stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 620/77, 639/1, 639/28 a 1484, vše v  k. ú. Blansko realizovaných v rámci stavby „BLANSKO BYTOVÉ DOMY NAD ČERTOVKOU“ a schvaluje znění předložené darovací smlouvy č. 2022/002151/SRM/DS/Vit.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002138/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení bytového domu, ul. Údolní 1168/23, Blansko".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/002062/SRM/DS na akci „Blansko, Sportovní ostrov L. Daňka – zpevněná plocha“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – opakované řízení", kterou podal uchazeč PORR a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha, IČO: 43005560.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací "Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – opakované řízení", mezi městem Blanskem, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943, jako objednatelem a PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha, IČO: 43005560, jako zhotovitelem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2021/002015/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava střechy IV. etapa.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/001851/SRM/DS/Maz na akci „Aquapark Blansko – rekonstrukce provozně sociální budovy“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí průběžnou informaci o průběhu příprav novostavby městských lázní.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro zadání zakázky akce s názvem „Městské lázně Blansko".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výběr společností pro umístění do průmyslové zóny Blansko, které podaly nabídku na základě zveřejněného záměru MBK 54093/2021/INV, jmenovitě: – DEKINVEST investiční společnost a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 14094568,

- BLATA, s. r. o., Pražská 2353/9, 678 01 Blansko, IČO: 25522132,

- a společný záměr společností METALKOVO a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 29277485 a CHEMOPLAST a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 28293428.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada ruší bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny v rámci městské hromadné dopravy v Blansku, a to za předpokladu, že bude tato bezplatná přeprava zrušena v rámci IDS JMK s účinností od 06.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada rozhodla využít práva města odkoupit energocentrum v objektu krytých lázní dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně Blansko a v objektech areálu sportovního ostrova Blansko č. 2011/000605/KOM/OS ze dne 22.09.2011 od ZT energy s. r. o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800 za zůstatkovou hodnotu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2019/001586/KOM/DS se ZT energy s. r. o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje úhradu výdajů na ubytování a stravování pro ukrajinské a polské sportovce do výše 36.240 Kč na akci Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při vydání publikace s názvem Stoletý příběh blanenského skautingu se spolkem Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. se sídlem: Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2021 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada schvaluje předložený návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h