Detail usnesení


Usnesení rady č. 84 ze dne 14. 6. 2022

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-03/2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého vozidla odboru SOC se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 22/2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Vránové, Rájec-Jestřebí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Bouškovou, Blansko, paní Skotákovou, Blansko a paní Nováčkovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bezbariérového bytu č. A2/1, Okružní 1b, Blansko paní Křížové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Černá Hora pro rok 2022 ve výši 76.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 123.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová pro rok 2022 ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kulířov pro rok 2022 ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK075256/22/OSV.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 599 m2 a část pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Blansko společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 25317628, Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno v návaznosti na Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní ze dne 17.12.2021 uzavřenou mezi městem Blansko a Správou železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, za účelem realizace stavby „Adamov-Blansko, BC“, SO 26-19-49 T. ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280 na p. č. 452/4 a 1381/1, k. ú. Blansko“ a svěřuje starostovi rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy v této věci (pozemky podél stávající dráhy poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 776 zahrada o výměře 355 mv k. ú. Blansko, za účelem vybudování a provozování letní zahrádky a posezení na cca 50 mpozemku, která by náležela k provozovně Pivní a rumový bar Sklípek, a za účelem údržby a úklidu zbývající výměry pozemku (pozemek u křižovatky ul. Hybešova a Sadová v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 91/2 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, za účelem výstavby garážového stání ke garážování osobního automobilu (pozemek vedle řadových garáží na ul. Vodní).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 881/29 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 495 m2, za účelem údržby pozemku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 1650/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, na kterém stojí garáž ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 643/36 ostatní plocha o výměře 554 m2 v k. ú. Dolní Lhota (průmyslový areál poblíž Spešova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/37 ostatní plocha o výměře 388 m2 v k. ú. Dolní Lhota (u průmyslového areálu poblíž Spešova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 158/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Těchov za účelem revitalizace a zkvalitnění vjezdu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1395/1 vodní plocha o výměře 18 mv k. ú. Blansko, který je ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, městu Blansko, na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci do dokončení stavby a zřízení práva služebnosti, tedy do dne předcházejícího dni podání návrhu na vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí, bude-li vklad práva proveden, maximálně však na dobu 5 let ode dne uzavření nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 1.000 Kč za každý započatý rok výstavby.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 1395/1 vodní plocha o výměře 8 m2, jako práva věcného, spočívajícího v povinnosti povinného – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako vlastníka pozemků parc. č. 1395/1 vodní plocha v k. ú. Blansko strpět umístění a provozování výustního objektu pro odtok srážkové a bazénové vody na části tohoto pozemku v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, v možnosti vstupu oprávněného, jeho zaměstnanců a pověřených osob za účelem provozování stavby, její údržby, kontroly, oprav případně odstranění, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovenou dle cenových předpisů budoucího povinného v době realizace stavby + platná sazba DPH a schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2022/002370/SRM/OS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. 870/11 zahrada o výměře 297 m2 k zahrádkářským účelům, za nájemné 10 Kč/m2/rok, parc. č. st. 4000/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 mza účelem užívání garáže na pozemku stojící ke garážování osobního automobilu, za nájemné 45 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH a parc. č. st. 4001/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 za účelem užívání stavby bez čp/če na pozemku stojící k hospodářským účelům, za nájemné 45 Kč/m2/rok, vše v k. ú. Blansko, pí Nožičkové, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (pozemky při ul. Zborovecká).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S098/NS-Ko ze dne 22.05.2013, a to dohodou smluvních stran ke dni převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 2267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, na p. Šebelovou, Blansko (pozemek v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012-INV-Poz-S218/NS-Ne ze dne 31.10.2012 na pronájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko s paní Jakubcovou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2022 (část pozemku na nám. Svobody před prodejnou Jena).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2022 nájemcem dle nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S089/NS-Ne ze dne 14.07.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2011 z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2022 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2022 nájemci dle nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S071/NS-Ne ze dne 03.06.2011 z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2022 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S089/NS-Ne ze dne 14.07.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2011 na pronájem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody o skončení nájmu, případně výpovědí ze strany pronajímatele dle článku III., odst. 2, písm a) nájemní smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S071/NS-Ne ze dne 03.06.2011 na pronájem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody o skončení nájmu, případně výpovědí ze strany pronajímatele dle článku III., odst. 2, písm a) nájemní smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 21,5 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby a pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č.1206).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zařazení pozemků parc. č. 712/80 trvalý travní porost a parc. č. 801/54 orná půda v k. ú. Vilémovice u Macochy do prováděných komplexních pozemkových úprav.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s prodejem případně likvidací kolového traktoru Egholm 2200, VIN: UH922A00490EM1019, který je v majetku Technických služeb Blansko, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s nákupem nového traktoru Egholm 2260 společností Technické služby Blansko, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Matusoviczové, Blansko dohodou k 30.06.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Prudké, Blansko dohodou k 15.06.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 12 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro paní Martsynkovou, Brno (Nemocnice Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Hochové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje předloženou servisní smlouvu č. 5500 3750 – 2022 se společností KONE, a. s., Evropská 423/178, 160 00 Praha, IČO: 00176842 na servis nového výtahu v domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s konáním závodu MTB XC horských kol v Rekreační oblasti Palava v termínu 17.09.2022 za podmínky, že trasa závodu nebude zasahovat do nově upravených ploch rekreační oblasti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v rámci konání předvolební kampaně dne 15.09.2022 od 14:00 do 18:00 hodin na nám. Republiky v Blansku, jejímž pořadatelem je pan Hasoň, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 39

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Vítání sv. Martina Blansko 2022 – nedělní program ve výši 90.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 do maximální výše 50.000 Kč na pořízení škrabky na brambory.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obstarání věci 2004-KOM-S071/Pl se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2022/002078/SRM/DS/SVO – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Regenerace nám. Republiky“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě číslo 310090008657 na akci novostavba objektu městských lázní v Blansku se společností GasNet, s. r. o. zastoupený spol. GasNet Služby, s. r. o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2022/00148 na akci novostavba objektu městských lázní v Blansku se společností CETIN a. s. GasNet, s. r. o., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2022/002079/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „Hala ASK – rekonstrukce střechy".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vyvolané investice č. 022/002359/SRM/OS/VAG – přijetí finančního podílu městem, a to části zrealizovaného stavebního díla „Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ul. A. Skotáka a Žalkovského v Blansku od společnosti SP Mainoffice s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2022/002212/SRM/DS/MAZ na úhradu části přímých nákladů „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, na realizaci stavby „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada bere na vědomí předložený materiál o tvorbě nového pasportu místních komunikací a navržené zařazení ulic do kategorií místních komunikací.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2022/002057/SRM/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo za účelem realizace akce „Kino Blansko, II. etapa – zastřešení terasy a výměna výplní“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s podáním návrhu na předběžné opatření, aby byly zajištěny dodávky energií do objektů sportovního ostrova napojených na stávající energocentrum od 01.07.2022 a s podáním žaloby na povinnost uzavřít kupní smlouvu na stávající energocentrum, která vyplývá ze Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně Blansko a v objektech areálu sportovního ostrova Blansko č. 2011/000605/KOM/OS ze dne 22.09.2011 mezi ZT energy s. r. o., společností Služby Blansko, s. r. o. a městem Blansko proti provozovateli tepelného a elektrického zdroje společnosti ZT energy s. r. o. a svěřuje starostovi rozhodnutí a podpis všech konkrétních dokumentů v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h