Pravidla participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.

 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 s trvalým pobytem ve městě Blansko starších 18 let.

 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blansko.

 • Projekt se musí týkat úprav veřejných prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blanska.

  https://www.ikatastr.cz

 • Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města.

  - strategický plán
  - územní plán

 • Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 600.000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu 10 %.

 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených programů města.

 • Termín realizace 24 měsíců od schválení vítězného projektu(ů) radou města.

 • Každý občan může podat maximálně 2 projekty.

 • Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opakovaně.

Co musí návrh projektu obsahovat:

 1. Jméno a příjmení navrhovatele, adresa trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail

 2. Název projektu

 3. Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa

 4. Popis navrhovaného řešení (cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno)

 5. Odhadované náklady na realizaci projektu

 6. Povinné přílohy: Podpisový arch a souhlas autora návrhu

Způsoby podání návrhu

 • Elektronicky – formuláře jsou ke stažení na webu města. Formuláře s přílohami zasílejte na e-mail skoupa@blansko.cz.

 • Datovou schránkou

 • V papírové podobě – formuláře jsou k dispozici
   - na podatelně Městského úřadu, nám. Svobody 32/3
   - na podatelně na nám. Republiky 1316/1
   - v Blanenské informační kanceláři Blanka

  Vyplněné formuláře zasílejte v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na adresu:
  město Blansko
  nám. Svobody 32/3
  678 01 Blansko

Lhůta pro podání návrhů

 • Návrhy je možno podávat od 1. 4. 2020 do 14. 9. 2020.

Vyhodnocení podaných návrhů

 • Následně bude provedena kontrola formální správnosti – dodržení základních požadavků. Příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost návrhu. Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem.

 • V případě potřeby dopracovat návrh, bude mít stanoven autor návrhu 10 dní na dopracování. Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, bude návrh vyřazen.

Hlasování

 • O návrzích, které prošly vyhodnocením, bude veřejně hlasováno.

 • Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansku starší 18 let.

 • Konkrétní podmínky, způsob hlasování a vyhodnocení hlasování bude zveřejněn v dostatečném předstihu.

Vyhodnocení hlasování

 • Platné hlasy, odpovídající pravidlům hlasování, budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.

 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělené částky.

 • V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

V průběhu zpracování návrhu jsou vám k dispozici pracovníci:

 • Ing. Milan Vítek (odbor komunální údržby), tel. 516 775 196
 • Ing. Jiří Svoboda (odbor investičního a územního rozvoje), tel. 516 775 157