Pravidla participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.

 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 s trvalým pobytem ve městě Blansko starších 18 let.

 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blansko.

 • Projekt se musí týkat úprav veřejných prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blanska.

  https://www.ikatastr.cz

 • Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města.

  - strategický plán
  - územní plán

 • Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 600.000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu 10 %.

 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených programů města.

 • Termín realizace 24 měsíců od schválení vítězného projektu(ů) radou města.

 • Každý občan může podat maximálně 2 projekty.

 • Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opakovaně.

Co musí návrh projektu obsahovat:

 1. Jméno a příjmení navrhovatele, adresa trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail

 2. Název projektu

 3. Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa

 4. Popis navrhovaného řešení – cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno

 5. Odhadované náklady na realizaci projektu

 6. Povinné přílohy: Podpisový arch a souhlas autora návrhu

Způsoby podání návrhu

Elektronicky – formuláře jsou ke stažení na webu města

 •  Formuláře s přílohami zasílejte na e-mail: skoupa@blansko.cz.

 • Datovou schránkou (město Blansko ID: ecmb355)

V papírové podobě – formuláře jsou k dispozici:

 •  - na podatelně Městského úřadu, nám. Svobody 32/3
   - na podatelně na nám. Republiky 1316/1
   - v Blanenské informační kanceláři Blanka

 • Vyplněné formuláře zasílejte v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na adresu:
  město Blansko
  nám. Svobody 32/3
  678 01 Blansko

Lhůta pro podání návrhů

 • Návrhy je možno podávat do 14. 9. 2020. Prodlouženo do 30. září 2020!

Vyhodnocení podaných návrhů

 • Zaměstnanci městského úřadu zkontrolují, zda návrh splnil všechny formální požadavky.

 • Příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost návrhu.

 • Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem.

 • V případě potřeby dopracovat návrh, bude mít autor návrhu 10 dní na dopracování.

 • Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, bude návrh vyřazen.

 • Projekty, které prošly posouzením, bude město průběžně zveřejňovat na webových stránkách

Hlasování

 • Návrhy, které prošly vyhodnocením, budou průběžně zveřejněny na webu města.

 • Před hlasováním mohou autoři své návrhy prezentovat na veřejném setkání k participativnímu rozpočtu. Na něm bude zahájeno hlasování.

 • Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansku starší 18 let.

 • Hlasovat se bude pomocí Mobilního Rozhlasu – elektronicky i pomocí tištěných hlasovacích lístků.

 • Konkrétní podmínky i termíny hlasování zveřejníme v dostatečném předstihu v závislosti na počtu podaných realizovatelných návrhů.

 • Hlasování proběhne na podzim, bude ukončeno nejpozději do listopadu.

Vyhodnocení hlasování

 • Platné hlasy, odpovídající pravidlům hlasování, budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.

 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělené částky.

 • V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

V průběhu zpracování návrhu jsou vám k dispozici pracovníci:

 • Ing. Milan Vítek (odbor komunální údržby), tel. 516 775 196
 • Ing. Jiří Svoboda (odbor investičního a územního rozvoje), tel. 516 775 157

            aktualizováno: 10.09.2020, 14:28 h