Projekty 2021

Na nové zastřešené posezení u hřiště se mohou v příštím roce těšit v místní části Blanska-Klepačově. Projekt totiž získal nejvíce hlasů ve třetím ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Do hlasování se letos zapojilo 1020 lidí, vítězný projekt podpořilo 422 hlasujících. Druhý skončil námět na pumptrack – okruh pro jízdu na kole tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, třetí příčka patří návrhu na úpravu sportovního hřiště na Podlesí. 

Výsledky hlasování:
1.      Zastřešené posezení na hřišti Blansko – Klepačov  —  422 hlasů
2.      Pumptrack Blansko  —  295 hlasů
3.      Úprava povrchu hřiště – Podlesí  —  239 hlasů
4.      Doplnění zeleně v městě Blansku  —  210 hlasů
5.      Přístřešek pro koncerty a komunitní setkávání  —  137 hlasů
6.      Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály  —  81 hlasů

Článek s podrobnostmi o ročníku 2021.


 

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Navrhovatel/ka: Martin Pernica

Odůvodnění návrhu:

Hlavním důvodem, proč předkládám svůj návrh Pumptrack Blansko, jsou nejen moje děti. Pumptracková dráha (uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, odrážedle, ..) si je absolutně získala a po zkušenostech z návštěv obdobných tratí v okolních obcích a městech vím, že to tak bude i u mnoha dalších dětí a dokonce i dospělých. 

Po dohodě s odborem správy a rozvoje města není v rámci projektu navrhována konkrétní lokalita, ale pouze bližší specifikace podoby dráhy.

Popis navrhovaného řešení: 

Pumptracková trať je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, odrážedle, atd., který je tvořen vlnami a klopenými zatáčkami.  Pumptrack je využitelný téměř po celý rok.

Cílové řešení:

Při výběru definitivní lokality / podoby projektu by se mělo přihlížet k případnému rozšíření této trati popř. doplnění o nové prvky, a nebo uvažovat další návaznost na vybudování singletrailových tratí (přírodní – lesní tratě). 

Předpokládané náklady projektu:

Do 600.000 Kč s DPH (limit pro Participativní rozpočet). Konečná cena se bude lišit v závislosti na konkrétním projektu a realizaci (typu povrchu). 

Jakého množství obyvatel se týká a komu je určeno:

Na pumptracku nerozhoduje kolik vám je, v jaké jste kondici, nebo jaké kolo máte.

Způsoby realizace:

Dle projektu – zajistí odborná firma. Např.: https://bmxdrahy.cz/, http://dirty-parks.cz/

     • 2021-pumptrack-01.jpg (502.07 kB)

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Odůvodnění návrhu 

Lokace pro umístění stavby se nachází v zámeckém parku (parc. č.31/1 – ostatní plocha v katastrálním území města Blanska). 

Důvodem pro předložení návrhu je zatraktivnění dané lokality o stavební prvek umožňující občanům města Blanska pořádat ambientní koncerty, oslavy a komunitní setkání s kulturním a společenským programem. Umístění stavby je situováno na nábřeží rybníku z pozůstatky dřívější stavby v zámeckém parku, Lokalita přímo vybízí k pořádání malých kulturních akcí a komunitních setkání, protože tato klidná část parku je dostatečně vzdálena od obydlených domů. Prostor bude možné využít také ke konání svatebních obřadů v letních měsících.

Popis navrhovaného řešení 

Pódium mírně vyvýšené nad terén s konstrukcí připravenou pro mobilní zastřešení. Objekt bude vyvýšen zhruba 25 cm nad úroveň terénu. Přístup k pódiu bude možný po nedávno vybudovaném chodníku vedoucím po obvodu rybníka. 

Přilehlá zatravnění jsou stíněna vzrostlými stromy a mohou sloužit jako hlediště pro posluchače a diváky, či jako relaxační zóna. Umístění pod zvýšeným svahem také nabízí po odstranění keřového porostu možnost vybudování hlediště ve stylu amfiteátru–dvoustupňové nebo třístupňové terasovité hlediště s lavicemi. Umístění pódia je v souladu s připravovanou architektonickou studií využití a následných úprav parku v místě bývalé oranžerie.

Základy:
Objekt bude založen na železobetonových patkách s výškou svrchní hrany cca 250 mm nad úrovní upraveného terénu. Do vrchní plochy bude osazena kotvící patka pro vodorovné trámy.

Svislé konstrukce:
Nosnými prvky v rozích budou litinové sloupky odpovídající stylu ostatního vybavení parku. Alternativním materiálem pro použití je také dřevo nebo ocel.

Vodorovné konstrukce: 
Podlaha – konstrukce podlahy bude tvořena trámy osazenými do kotvících patek a finální podlahou z terasových desek (např: TYTO)
Strop – nosné sloupy budou provázány třemi litinovými oblouky (viz náčrt), 
Mobilní zastřešení – na stropní oblouky bude možné ukotvit do kovových ok nepromokavou plachtu

Vybavení:
Objekt bude vybaven rozvaděčem pro možnost připojení elektřiny

Rozpočet: 

Materiál:
Základové konstrukce ……………………………………………..……………….. 10.000 Kč
Konstrukční dřevo – trámy délky 6 m …………………………………………...… 28.800 Kč
Terasové desky na podlahu ……………………………………………………….. 15.000 Kč
Spojovací materiál ………………………………………………………………….. 10.000 Kč
Materiální vybavení ………………………………………………………………..…. 2.000 Kč
Litinové konstrukce ..…………………………………………………………………50.000 Kč
Mobilní plachta …………………………………………………………………….…. 5.000 Kč
Součet za materiál .………………………………………………….……...…….120.800 Kč

Práce:
Zemní práce vč. odvozu a uložení zeminy ………………………………..………. 5.000 Kč
Betonáž základů …………… ……………………………………………………….. 2.000 Kč
Sestavení nosné konstrukce …………………………………………………...…. 10.000 Kč
Položení podlahy ………………………………………………………………...…. 15.000 Kč
Elektroinstalace včetně materiálu ……….………………………………...……… 50.000 Kč
Součet za práci ..…………………………………………………….…………….. 82.000 Kč

Materiál ……………………… 120.800 Kč
Práce ………………………..… 82.000 Kč

Celkový součet …….. 202.800 Kč bez DPH

Jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno

Navrhovaný objekt nabízí volné využití všemi občany města Blanska a přilehlého okolí. Využití pódia také jistě uvítají i žáci Základní umělecké školy pro taneční nebo hudební vystoupení. podium lze v letních měsících využít také ke konání svatebních obřadů.

Způsoby realizace

Vybudování pódia s konstrukcí pro mobilní zastřešení v historizujícím stylu s využitím litinových prvků  typických pro využití v okolí zámku a reprezentující průmyslově-historickou tradici města.

     • 2021-paro-podium-0001.jpeg (593.49 kB)
     • 2021-paro-podium-0002.jpeg (878.48 kB)
     • 2021-paro-podium-0003.jpeg (1.72 MB)
     • 2021-paro-podium-0004.jpeg (1.55 MB)
     • 2021-paro-podium-0005.png (18.27 kB)
     • 2021-paro-podium-0006.png (406.98 kB)

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

Odůvodnění návrhu:  

V posledních letech se zvyšuje zájem o zapracování zeleně do městského prostředí. Přesto každý den míjíme místa, která by větší zastoupení dřevin zasluhovala. Cílem navrhovaného projektu je osázení „opomíjených“ míst v Blansku stromy/keři a tím zvýšit kulturní a sociální kvality městského prostředí. 

V rámci projektu bylo navrženo 47 lokalit pro osázení novými stromy a keři, a to v co nejširším možném území města Blanska. Z návrhů bylo po konzultaci s Oddělením odboru správy a rozvoje města Blanska vyřazeno 15 míst z důvodu ochranných pásem, plánovaných investic a podobně. Výsledkem projektu bude osázení více než 100 vzrostlých stromů a keřů na 35 lokalitách a jejich následná péče po dobu dvou let. Dále jsou navržená 3 místa na selekci a podporu růstu vybraných náletových dřevin, čímž dojde k úspoře financí (výsadba, zalévání).

Popis navrhovaného řešení:  

Do návrhu projektu bylo přes sociální sítě a propagaci na akci Zažít Blansko jinak zapojeno několik desítek lidí žijících na území města Blanska. Vznikla mapa s návrhy míst pro případnou výsadbu a tyto návrhy byly jednotlivě konzultovány s Oddělením odboru správy a rozvoje města Blanska. Mapa byla upravena a dále doplněna o další návrhy, které byly opět prokonzultovány. Finální návrh byl použit do návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu Společně pro Blansko.

V návrzích převažují listnaté stromy s hustším olistěním, protože v létě poskytují kýžený stín a v zimě nebrání průniku světla a tepla. Na druhou stranu projekt respektuje požadavky na slunné bydlení a vyvaruje se osázení příliš blízko oken domů. V dalších místech upřednostňuje stromy s nižší korunou. 

Návrhy se dají rozdělit do několika kategorií: 
•  Doplnění zeleně u dětských hřišť – obyvatelé zde tráví relativně dlouhý čas a některé herní prvky jsou v letním období z důvodu rozpálených ploch nepoužitelné
•  Nové stromy podél hlavních tras – z důvodu každodenního docházení na vlak, do zaměstnání nebo do školy
•  Mezi obytnými domy – pro zpříjemnění okolí, zvýšení přirozené klimatizace a/nebo snížení hlučnosti
•  Kolem „hnízd“ k posezení – zpříjemnění celého místa, stín během letních měsíců

Cíle projektu:

•  Osázení „opomíjených“ míst novými stromy/keři
•  Zlepšení kvality městského prostředí

Odhadované náklady:

Výsadba a následná péče po dobu následujících 2 let jednoho vzrostlého stromu: 5 tisíc Kč. Celkové náklady na cca 100 stromů: 500.000 Kč.

     • 2021-paro-zelen-0001.jpg (169.23 kB)
     • 2021-paro-zelen-0002.jpg (187.12 kB)
     • 2021-paro-zelen-0003.jpg (211 kB)
     • 2021-paro-zelen-0004.jpg (170.04 kB)
     • 2021-paro-zelen-0005.jpg (148.4 kB)
     • 2021-paro-zelen-0006.pdf (3.28 MB)

Navrhovatel/ka: Aleš Petrů

Odůvodnění návrhu:  

Zájmová oblast se nachází v lokalitě U Bílé skály. Na lokalitu vede lesní cesta (pravděpodobně kategorie 4L), jejíž části jsou ve vlastnictví Města Blanska. Konkrétní vymezení zájmového území viz. obrázky.

Stav komunikace se po každém dešti zhoršuje. Dochází ke smyvu a erozi lesní cesty. Dříve komunikace sloužila jako příjezdová ke skládce, ničila ji auta dovážející odpad (v současnosti je hmotnost aut omezena na 3,5 t). Na cestě jsou vyjeté koleje, velké díry a na části cesty vedoucí k zahrádkám došlo ke zničení asfaltového povrchu. Opravu cesty jsem již několikrát řešil se zástupci úřadu a byla mi slíbena oprava, která se ovšem nikdy neuskutečnila, dodána byla pouze cedule omezující vjezd aut nad 3,5 t. 

Pokud se chce majitel zahrádky dostat na svůj pozemek bez toho, aniž by využil lesní cesty, musí auto odstavit u STK a jít pěšky, což je zejména pro starší osoby, které na zahrádkách hospodaří, problém. Komplikovaná je také situace, když si chce zahrádkář přinést těžší náklad na zahradu (např. substrát). V tomto případě musí se substrátem ujít přibližně 850 metrů. 

Popis navrhovaného řešení:  

Po jednání a prohlídce cesty s jednatelem firmy DEAS spol. s r.o. Ing. Filip navrhl jako nejlevnější a nejúčinnější řešení položení dvou šikmých odvodňovacích pásů cesty v délce 10 m a odvedení srážkové vody do vedlejšího potoku. Toto řešení ovšem zabrání jen nezhoršování stavu už tak špatné komunikace. 

Já osobně bych toto řešení trošku poupravil a doplnil o více odvodňovacích pásů, zasypání děr, opravení asfaltového povrchu (vytvořit pouze nájezd pro automobily) a v poslední řadě bych navrhoval cestu pokrýt drceným kamenivem nebo nestmeleným krytem pro dobré zhutňování kameniva při průjezdu automobilů. Cesta by měla být pokryta pouze v nejhorších úsecích.  

Problém se týká asi 40 zahrad (cca 300 obyvatel), pokud nepočítám sousední kolonii Hluchov, která je přístupná i po této cestě.   

Odhadované náklady na realizaci projektu:

Jelikož v této oblasti nemám žádné znalosti, navrhuji např. 5 odvodňovacích pásů -(např. https://www.ridex.cz/svodnice-vody-4000-mm-zarove-zinkovana-462cz52/) 36.845 Kč
Zasypání děr vhodným materiálem – cca 50.000 Kč
Oprava asfaltového povrchu (vytvoření pouze nájezdu pro automobily) – cca 150.000 Kč
Zpevnění cesty a pokrytí kamenivem či jiným vhodným povrchem v nejhorších částech cesty – cca 1.380 Kč/ m² 
Viz. http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 
Náklady pro firmy – cca 130.000 Kč

     • 2021-paro-bilaskala-0001.jpg (59.42 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0002.jpg (74.55 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0003.jpg (55.13 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0004.jpg (52.26 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0005.jpg (72.92 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0006.jpg (54.93 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0007.jpg (1.19 MB)
     • 2021-paro-bilaskala-0008.jpg (54.84 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0009.jpg (93.18 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0010.jpg (93.62 kB)
     • 2021-paro-bilaskala-0011.jpg (76.97 kB)

Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog

Odůvodnění návrhu:  

V současné době není žádná možnost ochrany občanů před nepříznivými vlivy počasí na hojně využívaném hřišti na Klepačově. Tímto dávám návrh do participativního rozpočtu na vybudování pevného přístřešku v dnes již nevyužívaném prostoru bývalého tenisového kurtu za hřištěm v městské části Klepačov, parcelní číslo 506/1 viz. příloha situační plán. Přístřešek by byl prospěšný jako zázemí pro ochranu spoluobčanů před nepříznivými vlivy počasí při pořádání častých sportovních a společenských akcích na hřišti v obci Klepačov a také jako zázemí pro workoutové hřiště a dnes již hojně využívaný nově vybudovaný pumptrack se sklil centrem pro výcvik terénní cyklistiky. V současné době je toto řešeno již nevyhovujícím a dosluhujícím svépomocně vyrobeným mobilním přístřeškem, který musí být po ukončení akce z bezpečnostních důvodů opět rozebrán.

Popis navrhovaného řešení: 

V městské části Klepačov na pozemku za sportovním hřištěm parcelní číslo 506/1 plánujeme realizovat z důvodu častých společenských a sportovních aktivit zastřešené místo velikosti cca 20 × 5,5m pro posezení a úkryt před nepříznivými vlivy počasí. Přístřešek je koncipován pro    až 100 osob dle zkušeností z předchozích akcí.

Stavba je plánovaná jako nadzemní z dřevěných hoblovaných hranolů usazená na kovových ukotvených patkách s částečnou boční ochranou proti povětrnostním vlivům. Přístřešek bude z horní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, popřípadě OSB deskami opatřené izolační fólií dle posouzení vlivu okolních dřevin na životnost povrchu zakončené okapem pro odvod vody. Pochozí prostor pod zastřešením je v plánu zpevnit plastovou zatravňovací dlažbou vysypanou jemným drceným kamenivem. Na zpevněný povrch je v plánu usadit až 16ks dřevěných piknikových stolů s lavicemi s kapacitou 6-8 osob k jednomu stolu.

Projekt je v plánu realizovat většinově svépomocí s částečnou podporou podnikatelských subjektů (opracování dřeva, dovoz materiálu aj.).

Předběžná cena projektu je cca 500 000 Kč.

pergola

     • 2021-paro-klepacov-01.jpg (266.6 kB)

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková

Odůvodnění návrhu:  

Současný stav hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádný sport. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis....) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři. 

Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou, houpačkou a po úpravě povrchu a regeneraci by bylo hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven. 

V případě, že by tento návrh neuspěl a město Blansko by ani nechtělo v budoucnu toto hřiště opravit, obyvatelé sídliště by místo chátrajícího hřiště jistě uvítali parkovací plochu.

Popis navrhovaného řešení:  

Navrhuji celkovou úpravu povrchu + úpravu okolí, aby se dalo hřiště používat pro více sportů (fotbal, volejbal, tenis, vybíjená.....). Hřiště by bylo využíváno nejen obyvateli sídliště Podlesí, ale i některými sportovními kluby, které by tento prostor dle zjištěných informací rády využili.

Co se týče nákladu projektu, tak je zapotřebí oslovit firmy, které se na tyto práce specializují a zažádat o předběžný projekt, který je spojen s vybagrováním stávajícího povrchu, pokládkou odvodňovacích trubek, pokládkou prosívky, povrchu, oplocení, dodání branek, sítí, sloupků. Dle velikosti stávajícího hřiště by se náklady mohly pohybovat v částce do cca 400 000 až 500 000 Kč.  

Velmi dobré zkušenosti jsou s firmou Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763 ( https://www.umelky.cz/kontakt/ ).

     • 2021-paro-podlesi-0001.jpg (271.55 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0002.jpg (289.01 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0003.jpg (780.34 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0004.jpg (700.08 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0005.jpg (587.19 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0006.jpg (632.07 kB)
     • 2021-paro-podlesi-0007.jpg (699.21 kB)

 

            aktualizováno: 24. 1. 2023, 14:29 h