Opatření obecné povahy

(opatření vydává zastupitelstvo města)
přílohy jsou k dispozici na stavebním úřadě

Opatření č. 3 ze dne 09.09.2014

Město Blansko dle §173, odst.1 zákona č.500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Blansko příjetím usnesení č. 29 na svém 18. zasedání konaném 09.09.2014 podle ustanovení §6 odst.5. písm.c) a §54 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu §171 správního řádu, vydalo Změnu Územního plánu Blansko B2013 – Z1 (Změna Z1) formou opatření obecné povahy.

Do dokumentací Změny Z1 , vydané formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru SÚ MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00–17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody. Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, je rovněž uveřejněno na webových stránkách Města Blansko www.blansko.cz. jako příloha této vyhlášky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle §174 odst. 2 správního řádu. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Příloha:

Opatření obecné povahy včetně odůvodnění, s odkazy na samostatně zpracované dokumentace Změny Z1.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h