Opatření obecné povahy

(opatření vydává zastupitelstvo města)
přílohy jsou k dispozici na stavebním úřadě

Opatření č. 6 ze dne 5. 9. 2017

Město Blansko dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Blanska přijetím usnesení č. 23 na svém 15. zasedání konaném 05.09.2017 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 správního řádu, vydalo Změnu Územního plánu Blansko B2015 – Z2 (Změna Z2) formou opatření obecné povahy.

Do dokumentace Změny Z2, vydané formou opatření obecné povahy a jejího odůvodnění, může každý nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru SÚ MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00–17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody.

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h