Opatření obecné povahy

(opatření vydává zastupitelstvo města)
přílohy jsou k dispozici na stavebním úřadě

Opatření č. 1 ze dne 27. 11. 2018

Město Blansko dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Blansko přijetím usnesení č. 36 na svém 20. zasedání konaném 25.09.2018 podle ust. § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 správního řádu, vydalo Změnu Územního plánu Blansko B2017 – ZÚR formou opatření obecné povahy.

Do dokumentace Změny Územního plánu Blansko B2017 – ZÚR, vydané formou opatření obecné povahy č. 1/2018, včetně jejího odůvodnění a dokumentace Úplného znění Územního plánu Blansko může každý nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody. Úplné znění Územního plánu Blansko a Opatření obecné povahy č. 1/2018, včetně odůvodnění, je rovněž uveřejněno na webových stránkách Města Blansko https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581283 jako příloha této vyhlášky.

Poučení:

Změna Územního plánu Blansko B2017 – ZÚR (opatření obecné povahy č. 1/2018) nabude účinnosti po zveřejnění dokumentace Změny Územního plánu Blansko B2017 – ZÚR a dokumentace Úplného znění Územního plánu Blansko, ve smyslu ust. § 55 odst. 5 a § 55c stavebního zákona, patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle § 174 odst. 2 správního řádu.

Příloha:

Opatření obecné povahy včetně odůvodnění (viz dokumentace Změny Územního plánu Blansko B2017 – ZÚR, září 2018, dostupná na uvedeném odkazu)

Úplné znění Územního plánu Blansko (viz dokumentace s datem vyhotovení říjen 2018 dostupná na uvedeném odkazu)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Blansko, nám. Svobody 3.

            aktualizováno: 26. 5. 2020, 08:11 h