Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 22. 12. 1998

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s podáním opravného prostředku proti rozhodnutí OkÚ Blansko, Okresního pozemkového úřadu, čj. RPÚ 3112/92/KC/1971 ze dne 26. listopadu 1998.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Lachemou, a.s. Blansko a městem Blansko na ekologické účely – vybudování kanalizační shybky "Staré Blansko".

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s koupí zařízení Klubu ČKD, které je majetkem společnosti Klub ČKD Blansko, s.r.o. v likvidaci, za celkovou cenu max. 250.000,-- Kč s tím, že kupní smlouva nabude účinnosti dnem převodu objektu nemovitosti Klubu ČKD čp. 240, a souvisejících pozemků na město Blansko.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje zrušení příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Blansko k 1.4.1999, zabezpečení činnosti MěÚSS bude v přímé odpovědnosti kompetentních odborů MěÚ.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1690/2 – ostatní plocha o výměře 1526 m2 v k.ú. Blansko zapsaného na lv. č. 4145 za cenu 160.230,-- Kč.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby město Blansko poskytlo Komerční bance, pobočka Blansko zástavu nemovitosti – 8/9 objektu čp. 1588 na pozemku parc. č. 2122/1 – zastavěná plocha v k.ú. Blansko do výše 7 milionů Kč za poskytnutí úvěru ve výši 3,5 mil. Kč Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko na realizaci stavby ČOV Blansko.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Darovací smlouvy mezi Povodím Moravy, a.s. Brno a městem Blanskem.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje převod ve výši 2 mil. Kč do bytového hospodářství s tím, že bude vrácen zpět do 28.2.1999 ze zdrojů tepelného hospodářství pro rok 1999 ze zdrojů tepelného hospodářství pro rok 1999.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo ukládá odboru FIN uplatnit vůči ZT, s.r.o. Blansko sankci ve výši rovnající se podmínkám ze zhodnocení finančních prostředků (32.000,-- Kč).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blanska na I. čtvrtletí roku 1999.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením stávající komise pro vyhodnocení žádostí o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změny územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblasti městské části Obůrka – Češkovice.


Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky z Vyhlášky č. 3/95 města Blanska pro paní Lenku Resovou a zařazení její žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska od 1.6.1999.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Ivetu Ripplovou.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem domu čp. 20 na pozemku parc. č. 105 – zastavěná plocha, pozemku pč. 105 – zast. plocha o výměře 250m2 a pozemku pč. 106 – zahrada o výměře 485 m2 vše v k.ú. Lažánky panu Milanu Foretovi, bytem Dvorská 82, Blansko za 151.000,-- Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 452/3, ostatní plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Blansko ( v GP číslo 2041-56/98 ze dne 23.4.1998 vyznačena jako pozemky parc. č. 276/4 o výměře 1m2 a parc.č . 276/3 o výměře 28m2) Českým drahám, s.o., za cenu dle znaleckého posudku, přičemž znalečné a všechny poplatky související s převodem části pozemku uhradí kupující.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře cca 75m2 v k.ú. Spešov (jak je zakreslena v situaci z katastrální mapy) manželům Aleně a Pavlu Semeniukovým, Podlesí 7, Blansko, za cenu 60,-- Kč/m2, přičemž kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem části pozemku.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo překládá problematiku odprodeje pozemku parc. č. 16/1 ost. pl. a pozemku parc.č. 11 v k.ú. Blansko na příští schůzi městského zastupitelstva a ukládá městské radě dopracovat materiál ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo odvolává pana Stanislava Navrkala z funkce zástupce města Blanska ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko.


Usnesení č. 21
Zastupitelstvo jmenuje do funkce zástupce města Blanska ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko zástupce starostky Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo odvolává pana Stanislava Navrkala z funkce zástupce města Blanska v ZSMO okresu Blansko.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo jmenuje do funkce zástupce města v ZSMO okresu Blansko starostku Mgr. Věru Vachovou.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo odvolává ze správní rady ESOMu Ing. Libora Pavlů s účinností od data valné hromady ESOMu v I. čtvrtletí 1999.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo jmenuje do správní rady ESOMu Ing. Luďka Skotáka s účinností od data valné hromady ESOMu v I. čtvrtletí 1999.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce města ve Sdružení měst a obcí pana Stanislava Navrkala.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo jmenuje do funkce zástupce města ve Sdružení měst a obcí zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo odvolává z funkce politika v Projektu Zdravé město pana Stanislava Navrkala.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo jmenuje do funkce politika v Projektu Zdravé město zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce města v Punkva-region, s.r.o. pana Jiřího Hudce.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo jmenuje do funkce zástupce města v Punkva-region, s.r.o. pana Ing. Josefa Hasoně.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h