Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 21. 12. 1999

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1636 ostatní plochy o výměře 5 m2 (pás podél stavby garáže na pozemku parc. č. 2307 v k. ú. Blansko o šířce 0,6 m) v k. ú. Blansko o šířce 0,6 m) v k. ú. Blansko panu Josefu Musilovi, bytem Žďár 147, za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a za předpokladu, že na rozšíření stavby bude vydáno příslušné stavební povolení. Pokud stavební povolení nebude vydáno, pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1636 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře 20 m2 Zdeňku a Jitce Nehybovým, Mahenova 3, Blansko za účelem výstavby jedné garáže za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem.
V případě, že územní rozhodnutí případně stavební povolení sloučené s územním řízením na výstavbu garáže dle tohoto usnesení nebude vydáno, pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 857/254 kultura ostatní plochy o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko panu Liboru Havlíčkovi, Dvorská 68, Blansko za účelem výstavby jedné garáže, za cenu 500,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.
V případě, že územní rozhodnutí případně stavební povolení sloučené s územním řízením na výstavbu garáže dle tohoto usnesení nebude vydáno, pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1319 (dle PK) o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko manželům Miloslavu a Janě Grycovým, bytem Blansko, Pekařská 7, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 60,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 4679 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko panu Josefu Nečasovi, Okružní 45, Blansko za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 18 zahrady o výměře 84 m2 v k. ú. Horní Lhota Věře a Lubomíru Kazdovým, Pionýrská 581, Rájec-Jestřebí, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 40,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 502/2 (dle PK) o výměře cca 42 m2 v k. ú. Horní Lhota Petře Effenbergerové a Aloisi Pokornému, Fügnerova 321, Rájec-Jestřebí, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 40,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 16/1 ostatní plocha o výměře 564 m2 a části pozemku parc. č. 11 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 268 m2 v k. ú. Blansko včetně kůlen na pozemcích stojících panu Ing. Drahomíru Zouharovi, bytem Blansko, Čapkova 10, za cenu 300,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 482/1 ostatní plochy o výměře cca 85 m2 v k. ú. Dolní Lhota manželům Vladislavu a Lence Pokorným, Dolní Lhota 193, Blansko, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 150,-- Kč/m2 za zastavěnou plochu a nejméně 40,-- Kč/m2 za ostatní plochu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 357 (dle PK) v k. ú. Lažánky, ze kterého byl geometrickým zaměřením vytvořen pozemek parc. č. 770/4 ostatní manipulační plocha o výměře 178 m2 a pozemek parc. č. 770/5 zastavěná plocha, vše k. ú. Lažánky Jihomoravské plynárenské, a. s., Plynárenská 1, Brno za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. 813/3 orná půda, vše k. ú. Blansko o výměře –
– cca 155 m2 manželům Ing. Ivanu Kleinbauerovi a Heleně Kleinbauerové, Lesní 18, Blansko
– cca 85 m2 manželům Ing. Stanislavu Krejstovi a RNDr. Jaroslavě Krejstové, Lesní 16, Blansko,
oběma za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 60,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 381/4 orná půda o výměře 191 m2 v k. ú. Klepačov RNDr., Ing. Danielu Navrátilovi a RNDr. Radomile Navrátilové, Klepačov 195, Blansko, za cenu 105,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s podmínkou, že kupující zřídí vlastníků pozemku parc. č. 15 v k. ú. Klepačov věcné břemeno průjezdu a průchodu v šířce minimálně 3 m.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 381/3 orná půda o výměře 213 m2 v k. ú. Klepačov RNDr., Ing. Danielu Navrátilovi a RNDr. Radomile Navrátilové, Klepačov 195, Blansko za cenu 40,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 620/84 ostatní plochy a části pozemku parc. č. 620/86 ostatní plochy, a to o výměře cca 830 m2, vše k. ú. Blansko (částí, jak jsou vymezeny ve studii ze dne 2. 11. 1999, zpracované ing. Jar. Laštůvkou) paní Boženě Padělkové, trvale bytem Doubravice nad Svitavou, nám. Svobody 14, a to za cenu ve výši
186,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitostí spojené a za podmínky, že kupující přenese před podpisem kupní smlouvy sídlo trvalého pobytu do Blanska.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 66 zahrady o výměře 128 m2 v k. ú. Olešná za pozemek parc. č. 3/2 (dle PK) v k. ú. Olešná ve spoluvlastnictví Jiřího, Elišky a Šárky Adamcových, bytem Blansko, Stařeckého 10 s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude vyrovnán finančně za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1019/1 (dle PK) o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (část zaplocená do zahrady parc. č. 1019/14 v k. ú. Blansko) za část pozemku parc. č. 1019/14 (dle PK) o výměře cca 41 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví manž. Marie a Ing. Ladislava Ehrenbergerových, Blansko, Divišova 49 s tím, že finanční vyrovnání rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků bude provedeno na základě ceny dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 278/9 – orná půda o výměře 153 m2 v k. ú. Olešná za cenu 0,40 Kč/m2 panu Martinu Ševčíkovi, Blansko, Olešná 17.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků:
– parc. č. 198/1 – zahrada, parc. č. 1691/1 – zahrada v k. ú. Blansko
– parc. č. 421 – orná půda v k. ú. Klepačov,
o úplatný převod pozemků:
– parc. č. 195 – zahrada, parc. č. 198/2 – zahrada, parc. č. 967/5 – orná půda v k. ú. Blansko
– parc. č. 398 – zahrada, parc. č. 536 – orná půda v k. ú. Lažánky
– parc. č. 49 – zahrada, v k. ú. Klepačov
– parc. č. 516/1 – orná půda v k. ú. Horní Lhota
– parc. č. 548/2 – zahrada v k. ú. Těchov
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 746/40, 755/8, 755/11, 755/13, 755/74, 755/75, 755/76, 755/100, 755/102, 1647, 1649, 1651 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 60,-- Kč/m2 v případě, že vlastníci pozemků vezmou zpět svoji uplatněnou výzvu na vydání pozemku parc. č. 642 (dle PK) a parc. č. 646 (dle PK) v k. ú. Blansko a zaváží se, že se nebudou domáhat jejich vlastnictví jiným způsobem.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s opravou usnesení č. 18 ze 7. schůze MZ dne 21. 9. 1999, a to ve výměře pozemku parc. č. 591/5 orná půda v k. ú. Dolní Lhota z výměry 12 m2 na výměru 120 m2.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na odprodej id. 3/5 pozemku parc. č. 4727 – zastavěná plocha o výměře 544 m2, id. 3/5 pozemku parc. č. 97/8 – ostatní plocha o výměře 122 m2 a pozemku parc. č. 97/7 – ostatní plocha o výměře 489 m2 , vše v k. ú. Blansko Investiční a Poštovní bance, a. s. Praha za cenu 1 500,--/m2.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 5 z 5. schůze MZ dne 18. 5. 1999 tak, že kupující bude paní Ladislava Hřebíčková, bytem Blansko, Lažánky 18.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí se zpětvzetím žaloby ve sporu týkajícího se úhrad spotřeby el. energie a vody v budově kina na přelomu let 1995/96.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje udělení Čestného občanství při příležitosti 95. výročí povýšení Blanska na město těmto osobnostem: Karel Absolon, Karel Musil, Mgr. Vladimír Polák, Vladimír Přečičovský.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí se vstupem do SMO ČR.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo ukládá městské radě zpracovat a předložit do příštího zasedání MZ vyhodnocení členství v SOM JM s uvedením přínosů z tohoto členství.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu č. 31 o velikosti 1+1, Bezručova 5 v Blansku mimo pořadí pro pana Rudolfa Sameše, trvale bytem Blansko, Bezručova 5 a uzavřením nájemní smlouvy s panem Rudolfem Samešem na byt v domě Bezručova 5 v Blansku, a to na dobu 1 roku, s tím, že bude splněna podmínka uzavření dohody o uznání závazku na splácení dlužného nájemného.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 24 z 20. schůze městského zastupitelstva konané dne 1. 6. 1998 (zastupitelstvo schvaluje rozprodej zůstatkového materiálu nejméně za pořizovací ceny z městských skladů dle inventárních seznamů).

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo z důvodu skladby jednotlivých městských skladů, životnosti a použitelnosti jednotlivých materiálů a náhradních dílů souhlasí s odprodejem části nabídnutých skladových zásob za dohodnuté ceny, a to v termínu do 28. 2. 2000.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí u vybraných položek skladových zásob s jejich komisním prodejem a to v termínu do 30. 4. 2000.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že zbylé skladové zásoby se následně v termínu do 30. 6. 2000 fyzicky zlikvidují v souladu se zákonem o odpadech..

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje Změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části územního plánu sídelního útvaru Blansko v souvislosti se schválenou změnou ÚPn SÚ Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech a ukládá radě vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚP SÚ Blansko.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo bere na vědomí, že při projednání návrhu Změny ÚPn SÚ Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o chovu a držení zvířat v územním obvodu města Blanska.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska s úpravou odsouhlasenou MZ.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje volbu pana Aloise Urbana do funkce přísedícího u Krajského soudu v Brně.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo bere na vědomí předložený materiál Chronologický rozbor smluvního vztahu uzavřeného mezi Městem Blansko a Mgr. Pavlem Kočkou.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium města Blanska na I. čtvrtletí roku 2000 po úpravě provedené MZ.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2000 obce Spešova.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 4 a 5, přijatých na 5. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 18. 5. 1999.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje použití finančních prostředků ve výši 60 mil. Kč získaných z prodeje výkonu akcionářských práv akcií JMP, a. s. a JME, a. s. k účelovému zapracování do rozpočtu města Blansko v roce 2000 a následujících letech. Zbylé finanční prostředky budou investovány s cílem jejich kapitalizace. Pro investování zastupitelstvo pověřuje starostku a městskou radu provést výběrové řízení a o jeho výsledku informovat městské zastupitelstvo.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo ukládá MR, aby zaslala členům MZ rozbor hospodaření v letech 1995 – 1998 v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo ukládá MR zařadit do programu příštího jednání MZ problematiku investiční činnosti Na Řadech a přizvat zástupce investora.


Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h