Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 9. 6. 2000

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo odvolává z funkce starostky města Blansko paní Mgr. Věru Vachovou.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise pana Ing. Josefa Hasoně, pana Ing. Jaroslava Berana, pana Ing. Leoše Dostála.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje do funkce starosty města Blansko pana Ing. Miloslava Kalu.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo odvolává z funkce člena Městské rady Blansko pana Ing. Luďka Skotáka.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo volí do funkce člena Městské rady Blansko pana Ing. Libora Pavlů.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření, kterými se snižuje schválený rozpočet města na rok 2000 o celkovou částku 4 363 800,-- Kč, v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a školství.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Blansko za rok 1999.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1315/11 orná půda o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko manželům Josefu a Jaroslavě Šmerdovým, bytem Blansko, Alešova 27, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plochy o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko (jedná se o pozemek p. č. 4439/2 zastavěná plocha dle GP číslo 2203-451/1999), a to VZP ČR, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 8, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 4411/2 – zastavěná plocha o výměře 127 m2 a pozemku parc. č. 579/5 – ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. Blansko, z toho za cenu 150,-- Kč/m2 výměru 124 m2 a za cenu 700,-- Kč/m2 výměru 44 m2, to vše firmě CF IMMO 4, spol. s r. o., Praha, za podmínky, že tato firma uzavře s Ludmilou Ušelovou, Těchovská 4, Blansko a Jarmilou Špičákovou, Těchovská 6, Blansko, kupní smlouvou na odprodej pozemků parc. č. 579/3 – zahrada v k. ú. Blansko a parc. č. 579/4 – zahrada v k. ú. Blansko, a to před podpisem kupní smlouvy s městem Blansko a uhradí veškeré náklady spojené s převodem obecních pozemků.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se směnou id. 1/2 objektu na pozemku parc. č. 163 – zastavěná plocha v k. ú. Dolní Lhota ve vlastnictví města Blansko za id. 1/2 pozemku parc. č. 172/2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 705 m2 ve vlastnictví p. Watzera, a to bez finančního dorovnání.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změn schváleného územního plánu SÚ Blansko, které jsou označeny v předloženém materiálu jako žádosti č. 1., 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12. A návrhy č. 1., 6., 9., 10., 11., 18., 27., 29., 30., 32.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se snížením poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro Romana Zouhara dle návrhu odboru KOM.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 27 ze 7. zasedání MZ konaného dne 21. 9. 1999.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti č. p. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, na pozemku p. č. 3260 o výměře 1300 m2 a pozemku p. č. 3260 o výměře 1300 m2 vše v k. ú. Blansko, Úřadu práce v Blansku, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko, za kupní cenu 27 186 110,-- Kč zaplacenou ve dvou splátkách k 30. 6. 2000 a k 30. 6. 2001, přičemž první splátka bude ve výši 8 603 000,-- Kč a druhá splátka ve výši 18 583 110,-- Kč.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h