Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 6. 12. 2000

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo volí do funkce člena Rady města Blansko pana Jaroslava Jeřábka.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo neschvaluje předložené Zadání regulačního plánu Střed města Blansko a ukládá radě města zajistit zpracování konceptu regulačního plánu Střed města Blansko v souladu s připomínkami z rozpravy.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 67/1, parc. č. 67/2 a parc. č. 67/3, všechny v k. ú. Blansko paní Vilmě Novotné, bytem Horní Palava 32, Blansko o výměře nezbytné nutné (maximálně o výměře cca 300 m2 ) k vybudování přístavby k provozovně cukrárna SEVERKA na ulici Žalkovského č. p 1401/2a v Blansku a zřízení letního posezení před cukrárnou za cenu 500,-- Kč/m2 s podmínkou, že bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitostí spojené.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (dále jen dle PK), a to:
a) parc. č. 187/1, parc. č. 187/3, parc. č. 187/5 a parc. č. 262/9, vše v k. ú. Horní Lhota od pana Aloise Vymazala, bytem Horní Lhota 125,
b) parc. č. 188/1 (dle PK) v k. ú. Horní Lhota od Marty a Radka Hrachovinových, bytem Horní Lhota 54,
c) parc. č. 189 (dle PK), parc. č. 190 (dle PK), parc. č. 199 (dle PK), parc. č. 201 (dle PK), parc. č. 203 (dle PK) , parc. č. 205 (dle PK) a parc. č. 262/8 (dle PK), vše v k. ú. Horní Lhota od Marie a Jana Součkových, bytem Horní Lhota 10,
to vše za cenu 200,-- Kč/m2.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupy pozemků v "průmyslové zóně – Vojanky" (jak jsou specifikovány v přiložené situaci na plochách P1 až P4) od vlastníků pozemků, maximálně za cenu 200,-- Kč/m2 a pověřuje Radu města Blansko realizací jednotlivých výkupů tak, jak jí budou postupně předkládány. Zastupitelstvo města ukládá radě zapracovat odpovídající částku do návrhu rozpočtu 2001.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 273/1 – ostatní plocha, parc. č. 273/11 -ostatní plocha, parc. č. 271/2 – ostatní plocha, parc. č. 271/4 – ostatní plocha, parc. č. 273/12 -ostatní plocha a parc. č. 273/14 – ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 510 400,-- Kč.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 190/8 – pozemek ve zjednodušení evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 107 m2 v k. ú. Olešná od vlastníka tohoto pozemku za cenu 60,-- Kč/m2.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem pozemků parc. č. 739/1 – vodní plocha, tok umělý o výměře 270 m2, parc. č. 739/2 – vodní plocha, tok umělý o výměře 511 m2 a parc. č. 739/3 – vodní plocha, tok umělý o výměře 195 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota do vlastnictví Státní meliorační správy Brno, Hlinky 60, IČO 00020451 za podmínky, že současně bude do vlastnictví města bezplatně převeden pozemek parc. č. 1406/1 – ost. plocha o výměře 928 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku, t. j. Moravské keramické závody a. s., Rájec-Jestřebí, Spešovská 243 s tím, že veškeré náklady s převodem spojené ponese MKZ.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemků parc. č. 287/13 – ostatní plocha o výměře 1025 m2 v k. ú. Olešná, parc. č. 287/16 – ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Olešná a s převodem části pozemku parc. č. 136/2 – orná půda o výměře cca 10 m2 (část nezbytně nutná k zajištění příjezdu na pozemek parc. č. 178/1 (dle PK) od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví města s tím, že současně bude převedena do vlastnictví Pavla Viktorina, Blansko, Olešná 8 část pozemku parc. č. 262 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 800 m2 v k. ú. Olešná (ta část pozemku, která je vyznačena v příloze tohoto materiálu), přičemž rozdíl ve výměře převáděných pozemků bude dorovnán v ceně 30,-- Kč/m2.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s uznáním vlastnického práva manželů Šíblových, Blansko, Erbenova 17 k části pozemku parc. č. 692 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 321 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 24 z 10. zasedání MZ dne 28. 3. 2000 tak, že dohodnutá kupní cena bude činit 100 774,-- Kč.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s převodem části obecního pozemku parc. č. 146/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 166 m2 a části obecního pozemku parc. č. 49 – ostatní plocha o výměře 96 m2, oba v k. ú. Hořice manželům Jiřímu a Ludmile Ševčíkovým, bytem Blansko, Hořice 4 s tím, že současně bude převedena do vlastnictví města Blansko část pozemku parc. č. 103 – pozemek ve zjednodušené evidenci -původ pozemkový katastr o výměře 407 m2 v k. ú. Hořice od vlastníka tohoto pozemku, tzn. Jiřího Ševčíka, bytem Blansko, Hořice 4, přičemž rozdíl ve výměře, t. j. 145 m2 bude dorovnán v ceně 30,-- Kč/m2.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení mezi Městem Blansko a Správcem konkurzní podstaty ČKD Blansko, a.s. k nemovitostem zapsaných na LV 4412 v k. ú. Blansko tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na části obecních pozemků parc. č. 1015/1 (dle PK), parc. č. 1015/3 (dle PK) a parc. č. 1014/1 (dle PK), vše v k. ú. Blansko pro KOREKT-INVEST spol. s r.o. Brno, spočívající v umístění, provozování, opravách a údržbě dešťové kanalizace, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,-- Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 14 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného vodosprávního orgánu.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje pořízení regulačního plánu "Sportovního ostrova".

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje pořízení regulačního plánu "Areálu ADASTU".

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) jako lokalita č. 1 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) jako lokalita č. 2 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení změn schváleného územního plánu SÚ Blansko, které jsou označeny v předloženém materiálu jako žádosti č. 3., 4., 6. a návrhy č. 2., 5., 7., 8., 15., 16., 19., 20., 21., 26., 28. a 31.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje změnu Územního plánu sídelního útvaru Blansko (dále jen ÚPn SÚ Blansko), týkající se zařazení plochy parc. č. 424 v k. ú. Klepačov do ploch nízkopodlažní zástavby rodinných domů, určených k zastavění v období návrhovém.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje změnu ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení plochy ležící při západní straně ulice Svitavské mezi stávajícím autobusovým nádražím a areálem firmy PENTACO (parc. č. 242/7 v k. ú. Blansko) do ploch určených pro zástavbu podnikatelského charakteru (bydlení a služby) v návrhovém období.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části územního plánu sídelního útvaru Blansko (dále jen ÚPn SÚ Blansko), vymezené Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 4/1998, o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, ve znění vyhlášky č. 5/2000, v souvislosti se schválenými změnami ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Klepačov a v ulici Svitavské.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo bere na vědomí, že při projednání návrhu předmětných Změn ÚPn SÚ Blansko nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/1998, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, ve znění vyhlášky č. 5/2000.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6 a B7 a ukládá odboru INV zajistit zpracování návrhu těchto změn.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek, uplatněných při projednání "Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6 a B7" a bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky ani připomínky občanů.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálních územích Klepačov a Olešná u Blanska, označených jako K1, K2, K3, K4, K5, O1 a O2 a ukládá odboru INV zajistit zpracování návrhu těchto změn.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek, uplatněných při projednání "Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálních územích Klepačov a Olešná u Blanska, označených jako K1, K2, K3, K4, K5, O1 a O2" a bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo nesouhlasí s udělením výjimky z Vyhlášky č. 2/2000 o provozu VHP pro Hotel Dukla a Gastro Centrum Blansko.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s navýšením cen jízdného MHD o 20 % a změnou Přepravních podmínek – bezplatná přeprava a ukládá odboru KOM zapracovat výše uvedené navýšení do Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko od 1. 1. 2001.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje záměr rekonstrukce a modernizace tepelných zdrojů a rozvodů ve městě Blansko dle nabídky firmy Zásobování teplem, s. r. o. Blansko ze dne 9. 11. 2000. Pověřuje starostu uzavřením smluv a dodatků smluv s tím souvisejících.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu chodníků, komunikace a terénních a sadových úprav provedených v rámci KBV 52 b. j. na Zborovcích z OkÚ Blansko na Město Blansko.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí ručitelského prohlášení města Blansko za nesplacenou jistinu kontokorentního úvěru č. 053 00 0003, včetně příslušenství, za těchto podmínek:
ˇ Úvěr může být použit výhradně na úhradu mezd či jejich části v případě doloženého výpadku plateb ze strany VZP.
ˇ Použití úvěru je vázáno na spolupodpis starosty.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./1. až 1./8.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí 2001.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje revokaci přijatého usnesení č. 14 z 10. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 28. 3. 2000.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo souhlasí se zástavou ideální poloviny nemovitosti – domu č. p. 1470 na pozemku st. parc. č. 2588 a pozemku parc. č. 2588, katastrální území Blansko s tím, že po nabytí výlučného vlastnictví k těmto nemovitostem bude celá nemovitost zastavena ve prospěch ČMHB, a. s.
Zastupitelstvo souhlasí s dozajištěním blankosměnkou vlastní obce včetně podpisu směnečného prohlášení.
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s. do výše 12,5 milionů Kč na účely financování rekonstrukce domu č. p. 1470 v obci Blansko.
Zastupitelstvo souhlasí se zástavou ideální poloviny nemovitosti – domu č. p. 1470 na pozemku st. parc. č. 2588 a pozemku parc. č. 2588, katastrální území Blansko v majetku firmy REKO.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že Město Blansko se ve II. fázi reformy veřejné správy stane obcí III. typu.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje výši odměn neuvolněných funkcionářů následovně:
ˇ radní 1 600,-- Kč/měsíc
ˇ předsedové výborů 1 000,-- Kč/měsíc
ˇ předsedové komisí 800,-- Kč/měsíc
ˇ členové zastupitelstva 300,-- Kč/měsíc
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách předložený Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h