Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 8. 2. 2000

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 881/3 ostatní plochy o výměře cca 100 m2 a pozemku parc. č. 881/33 ostatní plochy o výměře 120 m2, vše k. ú. Blansko, manželům Haně a Ing. Janu Řehůřkovým, Krajní 1, Blansko, za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 2333 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 309 m2 a části pozemku parc. č. 1049/3 ostatní plochy o výměře cca 547 m2, vše k. ú. Blansko manželům Ing. Zdeňku a Jindřišce Šamanovým, Pekařská 2, Blansko za cenu
– dle znaleckého posudku nejméně však za 150,-- Kč/m2 za pozemek parc. č. 2333 (zastavěno budovou sauny) a část pozemku parc. č. 1049/3 o výměře 66 m2 (zastavěno budovou kotelny).
– 300,-- Kč/m2 za část pozemku parc. č. 1049/3 o výměře cca 481 m2 (okolní zpevněné a travnaté plochy)
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 530 m2 v k. ú. Lažánky včetně všech součástí a příslušenství, panu JUDr. Miloslavu Kalvodovi, Lažánky 146, Blansko za cenu 10,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a předloží smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vlastníky sítí, které pozemkem vedou a kteří to budou požadovat.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1315/11 ostatní plochy o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko manželům Jiřímu a Haně Němcovým, Alešova 17, Blansko, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 10 ze 3. schůze MZ dne 30. 3. 1999 tak, že kupujícím bude pan Miroslav Jelínek, bytem Lipovec 191.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou hranice mezi obcí Blansko a obcí Ráječko tak, jak je navrženo v rámci pozemkových úprav v k. ú. Dolní Lhota – místní trať "Vojanky" a vyznačeno v geometrickém plánu č. 248-24/1999, 266-24/1999 z 18. 11. 1999.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností REKO, spol. s r. o., Tř. kpt. Jaroše 26, Brno, IČO 13690299 zastoupené jednatelem společnosti panem Jiřím Studeným na odkoupení nemovitosti p. č. 2588 zastavěná plocha technická vybavení o výměře 521 m2 a pozemek p. č. 241/4 o výměře 2.351 m2 vše zapsáno na LV č. 3687 a to za cenu 3 750 tis. Kč. Veškeré poplatky spojené s převodem hradí prodávající.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků na rekonstrukci budovy bývalého internátu Metry se společností REKO, spol. s r. o., Tř. kpt. Jaroše 26, Brno, IČO 13690299 a pověřuje MR projednáním podmínek této smlouvy a její předložení MZ k odsouhlasení.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením "Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti" s těmito vlastníky:
– id. 1/4 pozemku parc. č. 310/19 o výměře 351 m2 v k. ú. Blansko – Jeřábek Filip Ing. a Markéta Ing. Náměšť nad Oslavou, Palackého 908
– id. 1/4 pozemku parc. č. 310/19 o výměře 351 m2 v k. ú. Blansko – Librová Šárka, Blansko, Rožmitálova 30
– - id 1/2 pozemku parc. č. 310/19 o výměře 351 m2 v k. ú. Blansko – Žáček Bronislav Ing., Blansko č. p. 2061 Pod javory 24
– parc. č. 310/17 o výměře 46 m2 v k. ú. Blansko – Hoder Antonín Blansko č. p. 1787 Palackého 14
– část pozemku parc. č. 308/2 v k. ú. Blansko zastavěná komunikací o výměře cca 140 m2 – Žáček Bronislav Blansko č. p. 2061 Pod javory 24.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s usnesením č. 27 z 16. zasedání městské rady ze dne 7. 9. 1999 ve věci řešení bytové situace paní Libuše Kohútové, bytem Blansko, Údolní 19.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo, z důvodu nevyplacení mezd ze strany zaměstnavatele, schvaluje poskytnutí bezúročných půjček:
a) panu Karlu Plachému, bytem Svitavská 12, Blansko ve výši 10 000,-- Kč,
b) panu Jaroslavu Veselému, bytem Jungmannova 8, Blansko ve výši 10 000,-- Kč,
c) panu Zdeňku Gottwaldovi, bytem Alšova 23, Blansko ve výši 10 000,-- Kč,
d) panu Ing. Antonínu Gottwaldovi, bytem Chelčického 32, Blansko ve výši 10 000,-- Kč.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že o případných dalších žádostech o poskytnutí bezúročné půjčky z důvodu nevyplacení mezd, které budou podány nejpozději do 20. 2. 2000, rozhodne městská rada.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové finanční půjčky Nemocnici Blansko v objemu 2 223 311,-- Kč, na dobu 1 roku, s úrokovou sazbou ve výši 7 %, na vyplacení půjčky poskytnuté od společnosti Fresenius Medical Care ČR, spol. s r. o., Lužná 591, Praha 6, na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souvislosti s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21. 12. 1999.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo vyslovuje v souladu s § 55 odst. 2) písm. b) zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, zánik mandátu člena Městského zastupitelstva Blansko pana Ing. Petra Kavana (trvalý pobyt Spešov 71, Spešov) z důvodu ztráty volitelnosti.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h