Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 19. 6. 2001

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na katastrálních územích Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako D1, D2, H1 a H2, a ukládá radě zajistit zpracování Návrhu těchto změn.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání změn, uzavřeným do dokumentu Zpráva o projednání Zadání změn D1, D2, H1 a H2 ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na katastrálním území Těchov, v částech města Blansko – Obůrka, Češkovice a Těchov, označených T1 – T8, a ukládá radě zajistit zpracování Návrhu těchto změn.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání změn a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání Zadání změn T1 – T8 ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo ukládá radě uzavřít všechny schválené dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v souladu s ustanovením § 71 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. V případě, že dlužník odmítne podepsat tuto dohodu o uznání závazku učiněnou formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, stává se souhlas zastupitelstva města s uzavřením dohody o uznání závazku neplatným.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložených dohod o uznání závazků s: p. Věrou Skoumalovou, bytem Blansko, 9. května 18, p. Martinou Nezvalovou, bytem Blansko, Chelčického 32, p. Anežkou Rafaelovou, bytem Blansko, 9. května 20, p. Petrem Pospíšilem, bytem Blansko, Údolní 23, p. Miladou Marečkovou, bytem Blansko, Údolní 17, p. Helenou Vaškovou, bytem Blansko, 9. května 20, p. Janou Metelkovou, bytem Blansko, Údolní 19, p. Jaroslavem Březovským, bytem Blansko, Jungmannova 10, p. Josefem Bandym, bytem Blansko, 9. května 18, p. Anastázií Vdolečkovou, bytem Blansko, Údolní 19, p. Dagmar Půhonou, – prodejna potravin Blansko, Pod Javory 32, p. Rudolfem Reinem, bytem Blansko, Jungmannova 10, p. Miroslavem Nečesaným, bytem Blansko, 9. května 18, p. Lýdií Nespěšnou, bytem Blansko, Jungmannova 10, p. Libuší Kohútovou, bytem Adamov, Jilemnického 23, p. Dagmar Vladíkovou a p. Davidem Bandym, bytem Blansko, Údolní 19.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti na pozemku p. č. 175/4, pozemku p. č. 175/4 o výměře 450 m2 a pozemku p. č. 872/2 o výměře 821 m 2 vše v k. ú. Blansko firmě SELIO, spol. s r. o. za cenu 100 000,-- Kč.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách obecně závaznou vyhlášku o ochraně městské zeleně ve městě Blansko.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách obecně závaznou vyhlášku o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 346/1 (dle PK) o výměře 1168 m2 a části parc. č. 346/2 (dle PK) o výměře 287 m2, vše v k.ú. Blansko firmě Synthon, s. r. o. Praha 3, Kouřimská 17, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 3480 zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 455 m2, pozemek parc. č. 1493 zahrady o výměře 88 m2, parc. č. 1492 (dle PK) o výměře 172 m2 a části pozemku parc. č. 1494 (dle PK) o výměře cca 400 m2, vše k.ú. Blansko, manželům Karlu a Miroslavě Ševčíkovým, bytem Klepačov 173, Blansko, za cenu 300,-- Kč/m2 s tím, že :
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené,
– v případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 1022 (dle PK) a parc. č. 1023 (dle PK) o výměře cca 470 m2 v k.ú. Blansko (části, která bude zastavěna budovou firmy Prima) firmě Prima Blansko s.r.o., Blansko, Vodní 9, za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. V případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 65/3 -pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov a vzájemném vypořádání, a to takto:
Město Blansko se stává výlučným vlastníkem té části pozemku, na které se nachází hřiště, tj. pozemku parc. č. 500/2 – ost. plocha o výměře 1006 m2 v k.ú. Těchov a René Švancara, Veselice 28 se stává výlučným vlastníkem té části pozemku, která je mimo hřiště, t. j. pozemku parc. č. 501/2 – orná půda o výměře 3234 m2 v k.ú. Těchov s tím, že Město Blansko doplatí panu René Švancarovi částku 5.851,-- Kč.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 862/30 ostatní plochy o výměře 651 m2, parc. č. 862/309 ostatní plochy o výměře 245 m2 a parc. č. 881/65 ostatní plochy o výměře 32 m2, vše v k.ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 41.760,-- Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 376 zahrady v k.ú. Horní Lhota od vlastníka pozemku, a to v rozsahu stávajícího oplocení (tj. cca 10 až 30 m2), a to za cenu 200,-- Kč/m2.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezplatný převod pozemku parc. č.748/3 – orná půda v k.ú. Blansko a o úplatný převod pozemku parc. č. 986 – orná půda v k. ú.Blansko z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení č. 18 z 8. zasedání ZM dne 21.12.1999.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezplatný převod pozemků:
– parc. č. 198/1 – zahrada, parc. č. 1691/1 – zahrada v k. ú. Blansko,
– parc. č. 967/5 – orná půda v k.ú. Blansko,
– parc. č. 421 – orná půda v k. ú. Klepačov,
– parc. č. 516/1 – orná půda v k.ú. Horní Lhota,
o úplatný převod pozemků:
– parc. č. 195 – zahrada, parc. č. 198/2 – zahrada, oba v k.ú. Blansko
– parc. č. 398 – zahrada, parc. č. 536 – orná půda, oba v k. ú. Lažánky
– parc. č. 49 – zahrada v k. ú. Klepačov,
– parc. č. 548/2 – zahrada v k. ú. Těchov,
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 268/2, 269/1, 745/12, 754/2, 755/2, 755/24, 755/29, 755/60, 1639, 1642 a 1680 v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 15.000,-- Kč.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcných břemen pro JME Brno, a.s. Lidická 36, na dobu neurčitou, spočívajících v umístění a provozování, opravách a údržbě trafostanic s obslužným prostorem na obecních pozemcích:
parc. č. 2211 zast. pl. o výměře 135 m2 (při ul. Dvorská)
parc. č. 2725 zast. pl. o výměře 59 m2 (při ul. Stařeckého)
parc. č. 3900 zast. pl. o výměře 54 m2 (při ul. Okružní)
parc. č. 4394 zast. pl. o výměře 338 m2 (sídliště Písečná)
parc. č. 4408 zast. pl. o výměře 75 m2 (při ul. Čapkova)
parc. č. 4409 zast. pl. o výměře 141 m2 (u Salmova mlýna)
parc. č. 4414 zast. pl. o výměře 87 m2 (v sídlišti Zborovce)
parc. č. 4415 zast. pl. o výměře 104 m2 (v sídlišti Zborovce)
parc. č. 4416 zast. pl. o výměře 86 m2 ( při ul. Zborovecká)
parc. č. 4417 zast. pl. o výměře 201 m2 (při ul. Okružní)
parc. č. 4678 zast. pl. o výměře 34 m2 (Písečná u OA),
vše v k. ú. Blansko, za jednorázovou úplatu ve výši 75.570,-- Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem průchodu a průjezdu po části obecního pozemku parc. č. 147/1 ostatní plochy v k.ú. Horní Lhota pro vlastníky pozemku parc. č. 124 zahrady v k. ú. Horní Lhota, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že oprávnění uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene za jednorázovou úplatu 5.000,-- Kč, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 274/1 (dle PK) v k.ú. Těchov ve vlastnictví Správy a údržby silnic Blansko, jako povinného, ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí se zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění trvalého uložení plynové přípojky pro napájecí stanici v Blansku, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na:
– částech obecních pozemků parc. č. 452/3 – ostatní plocha a parc. č. 1350/2 – ostatní plocha v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 3.840,-- Kč, a to pro České dráhy, státní organizací, Praha.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene na části pozemku parc. č. 84/9 – ost. plocha v k.ú. Blansko, jak je vyznačeno ve snímku z mapy k tomuto materiálu, které spočívá v právu chůze a průjezdu pro vlastníka pozemku parc. č. 84/13 – ost. plocha v k. ú. Blansko, tj. Ing. Aloise Vaněrka, bytem Blansko, Žižkova 41, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 693 (dle PK) a části pozemku parc. č. 694 (dle PK) v k.ú.Blansko dle návrhu žadatelů – manželů Jana a Marie Šíblových, bytem Blansko, Erbenova 17, tj. na částku 1,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 155/5 – trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 89 m2 za pozemek parc. č. 1337/31 – zahrada o výměře 122 m2 v k.ú. Blansko s tím, že město Blansko nebude finančně dorovnávat rozdíl ve výměře směňovaných pozemků.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převzetím komunikace a příslušných inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1619/1 a parc. č. 825/4 v k.ú. Blansko do vlastnictví města od jejich vlastníka s tím, že budou splněny ze strany vlastníka komunikace a inž. sítí podmínky uvedené ve stanovisku odboru KOM k tomuto materiálu.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 2) z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) z ploch nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD do ploch návrhových pro vyšší občanskou vybavenost.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 8) z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období pro rekreační výstavbu – rekreační a zahrádkářské chaty.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že město Blansko dofinancuje 40% nákladů z celkových nákladů na technickou infrastrukturu PZ – Blansko, Vojánky I. etapa.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružení ze dne 30. 6. 2000 s firmou REKO a.s., IČO 13690299, tř. Kpt. Jaroše č. 236, 602 00 Brno :
Dodatkem se mění znění bodu 1.3. čl. V. následovně :
Předložit městu Blansko k podpisu kupní smlouvu na prodej druhé ideální 1 nemovitosti – tj. budovy č.p. 1470 vč. pozemku parc. č. 2588 a části pozemků parc. č. 241/4 a 567/42, max. do 30. 6. 2001.
Rozsah pozemků 241/4 a 567/42 je dán situačním výkresem projektové dokumentace č. B1 (u pozemku 567/42 jde o 10 parkovišť).

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2000.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření 1. až 16.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo k návrhu rady:
1. Bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.

2. Schvaluje
2.1. uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 30 532 ks
akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., ISIN CZ0008023736 (dále jen "akcie" se
společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkasen AG, náhradní identifikační
číslo v SCP: 0090003195, (dále jen "kupující"), při zaplacení minimální kupní ceny
ve výši 122,-- Kč za jednu akcii,
2.2. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IĆO: 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751, do data 31. 12. 2002.
2.3. uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude
prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií
rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o změně podmínek
převoditelnosti akcií,
2.4. převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

3. Deleguje Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

4. Ukládá
4.1. vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a. s.,
k zastupování na valné hromadě dle bodu 3 tohoto usnesení,
4.2. zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících
dokumentů,
4.3. kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.

5. Schvaluje prodej akcií ČS, a. s., za nejvyšší cenovou nabídku a
nejvýhodnějších obchodních podmínek vzešlých z jednání o prodeji akcií ČS, a.s.


Usnesení č. 36
1. Zastupitelstvo vyhlašuje vítěze Veřejné obchodní soutěže "Zhodnocování volných finančních prostředků města ve výši 61.052.500,-- Kč" v souladu s výsledkem výběrového řízení t.j. uchazeče na prvním místě ABN AMRO Portfolio Management, a.s., Hilleho 6, 602 00 Brno.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na zhodnocování finančních prostředků města s ABN AMRO Portfolio Management, a.s., Hilleho 6, 602 00 Brno.
3. Zastupitelstvo ukládá radě předkládat výsledky ze zhodnocování volných finančních prostředků k projednání zastupitelstvu města 1× pololetně.
4. Zastupitelstvo zmocňuje radu k uzavírání dodatků ke smlouvě mezi ABN AMRO Portfolio Management, a.s., Hilleho 6, 602 00 Brno a Městem Blansko a ukládá radě zpětně o těchto dodatcích informovat zastupitelstvo.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo potvrzuje usnesení č. 3 přijaté na mimořádném zasedání zastupitelstva konaném dne 4. 11. 1996.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo zmocňuje vedoucí finančního odboru k ukládání dočasně volných finančních prostředků na výhodné vklady s dobou uložení do šesti měsíců.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko.


Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 k městské vyhlášce č. 9/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, kterou se zvyšuje od 1. 9. 2001 příspěvek z dosavadních 160,- Kč na 190,- Kč na jedno dítě měsíčně.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných Městem Blansko.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje zrušení 6. MŠ Blansko, Klepačov 3 ke dni 31. 8. 2001.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 20 z 29. zasedání konaného ve dnech 8. a 9. 2. 1994.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko o bezplatné výpůjčce majetku ČKD Blansko, a.s. určeným pro sport a tělovýchovu, který byl rozhodnutím Krajského soudu v Brně předán Městu Blansko.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán činnosti Finančního výboru na rok 2001.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2001.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h