Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 19 ze dne 18. 12. 2001

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 1327/21 zahrady o výměře 236 m2 a parc. č. 1327/28 orná půda o výměře 16 m2, oba v k.ú. Blansko manželům Evě a Josefu Vrbovým, bytem Blansko, J. Lady 25 za cenu 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1315/11 orná půda o výměře
4 m2 a části parc.č. 1315/13 orná půda o výměře 2 m2, vše v k.ú. Blansko manželům Jaroslavě a Josefu Šmerdovým, bytem Blansko, Alešova 27 za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 291/2 zahrady o výměře 42 m2 v k.ú. Blansko manželům Ivaně a Jiřímu Kučerovým, bytem Blansko, Dvorská 84, za cenu 160,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1022/13 ostatní plochy o výměře
146 m2 v k.ú. Blansko Martinu a Martině Borkovým, Poříčí 19, Blansko za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1022/8 ostatní plochy v k.ú. Blansko, která je zastavěna zpevněnou a parkovací plochou, společnosti TOP 1 spol. s r.o., se sídlem Žižkova 21, Blansko za cenu 90,- Kč/m2 za předpokladu bezplatného převodu vlastnictví komunikace na pozemku parc. č. 1022/9 – ostatní plochy o výměře 292 m2 v k.ú. Blansko z vlastnictví společnosti TOP 1 spol. s r.o., se sídlem Žižkova 21, Blansko do vlastnictví města Blansko s tím, že kupující společnost TOP 1 s.r.o. uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem komunikace na pozemku parc. č. 1022/9 ostatní plocha o výměře 292 m2 v k.ú. Blansko z vlastnictví společnosti TOP 1 spol. s r.o., se sídlem Žižkova 21, Blansko do vlastnictví města Blansko s tím, že poplatky s převodem nemovitosti spojené uhradí nabyvatel, tj. město Blansko.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 577/1 ostatní plochy o výměře cca 600 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby rodinného domu obálkovou metodou tomu z deseti žadatelů (tzn. Bohumil Ducháček, Drahoslav Martinek, Marek Bláha, Radomír a Marcela Pátečkovi, Josef a Alena Dibďákovi, Mgr. Jan a Lenka Kalužovi, Jan a Zdena Pšikalovi, Marie Horáčková, Luboš Horáček, Jiří a Eva Crhovi), který v zalepené obálce ve stanoveném termínu nabídne nejvyšší kupní cenu, přičemž nejnižší kupní cena je stanovena 500,- Kč/m2 za podmínek, že:
– pokud nebude vydáno územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení na stavbu rodinného domu do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbývá platnosti,
– kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1327 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 31 m2 v k.ú. Blansko Ing. Hynkovi a Haně Grünwaldovým, Josefa Lady 22, Blansko za cenu 65,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 291 (dle PK) a 282 (dle PK) o výměře cca 136 m2, a to v hranicích "užívacího" pozemku parc. č.258 – zahrada v k.ú.Horní Lhota Zdeňku a Boženě Kříčkovým, Blansko, Horní Lhota 91 za cenu 8,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků parc. č. 1489 zahrady o výměře
2.969 m2 včetně stavby vodojemu a parc. č. 1490 ostatní plochy o výměře 326 m2, vše k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 1480/7 ostatní plochy o výměře 1.605 m2 a parc. č. 1480/10 ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Blansko ve vlastnictví Elastra Group, Terronská 19, Praha 6, a to bez finančního vyrovnání s tím, že náklady spojené se směnou platí každá strana svoje.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 690/8 – ostatní plocha v k.ú.Blansko o výměře cca 44 m2 ve vlastnictví města Blansko za pozemky parc. č. 2715-zastavěná plocha o výměře 22 m2 a parc.č.2716-zastavěná plocha o výměře 22 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví Mgr.Jany Slávikové s tím, že případný rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, který by mohl vzniknou při geom.zaměření, by byl dorovnán v ceně 400,- Kč/m2.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku parc. č.4084/1 – zastavěná plocha o výměře 12 m2 a části pozemku parc. č. 499/16-ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 499/17 – ostatní plocha o výměře 695 m2 ve vlastnictví Jihomoravské energetiky, a.s.Brno s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude vyrovnán v cenách dle znaleckého posudku a s tím, že náklady spojené se směnou hradí účastníci každý svoje.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene průjezdu vozidel, zajišťujících provoz nemovitostí – budovy čp. 1262 na pozemku parc. č. 1211 zast. pl., garáže na pozemku parc. č. 3347 zast. pl. a garáže na pozemku parc. č. 3348 zast. pl., vše v k.ú. Blansko ve vlastnictví Komerční banky, pro vlastníka těchto nemovitostí, tj. pro Komerční banku, a.s. Blansko, a to na části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plochy a části pozemku parc. č. 784/6 ostatní plochy , obě v k. ú. Blansko, bezplatně, na dobu 30 let. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný.


Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 857/88 ostatní plochy v k.ú. Blansko pro Český Telecom, a.s., Praha 3, Olšanská 5, které spočívá ve zřízení a provozování dvou opěrných bodů telekomunikačního vedení včetně ochranného pásma v rámci stavby "Odstranění telekomunikační podpěry z p. č. 857/76 v k. ú. Blansko" , na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 840,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ceny za zřízení věcného břemene v přijatém usnesení č. 12 z 18. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 18.9.2001.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s převodem "dočasné stavby tržnice" na části pozemku parc. č. 36/1 zast. plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko za cenu 148.407,- Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu a kupní cena bude zaplacena způsobem a v termínu, uvedeném ve stanovisku odboru INV k tomuto bodu.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 948/1 ost. pl. v k. ú. Blansko firmě Tatsuno Benč Europe, a.s. Blansko dle usnesení č. 2 z 18. zasedání zastupitelstva dne 18.9.2001, a to na částku 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí se změnou prvního odstavce usnesení č. 14. ze 17. zasedání městského zastupitelstva dne 16.9.1997, a to tak, že bude znít: Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků st. parc. č. 4790/2, st. parc. č. 4794/2, parc. č. 819/4, parc. č. 819/2, parc. č. 819/3 a částí pozemků parc. č. 819/1 a parc. č. 825/1 o celkové výměře 948 m2 v k.ú.Blansko ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 1619/1 o výměře 721 m2 v k.ú.Blansko ve vlastnictví manželů Soni a Vladimíra Loukotových, Blansko, Východní 8.
Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo ve věci dopravního řešení křižovatky "u pošty" schvaluje pořízení dokumentace pro územní řízení na variantu E1/a/. Současně s projektovou dokumentací dopravního řešení budou zpracovány alternativní studie řešení "střetu" náměstí a okružní křižovatky garantující uchování klidové zóny v prostoru Wanklova náměstí.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 3 písemného materiálu) z ploch rekreačních a zahrádkářských chat do ploch návrhových určených pro rekreační zástavbu s možností přestavby na trvalé bydlení.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 5 písemného materiálu) z ploch louky, pastviny, trvalé travní porosty do ploch návrhových určených pro rekreační a zahrádkářské chaty, s přihlédnutím k odborným stanoviskům obsaženým v předkládaném materiálu odboru INV.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 7 písemného materiálu) z ploch průmyslových areálů do ploch návrhových určených pro vyšší občanskou vybavenost.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje Zadání Regulačního plánu areálu Adast a ukládá radě města zajistit zpracování Konceptu Regulačního plánu areálu Adast.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání Regulačního plánu areálu Adast a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání návrhu Zadání Regulačního plánu areálu Adast.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn ÚPn SÚ Blansko označených jako O3, B16 a T9 a ukládá radě města zajistit zpracování Návrhů změn.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek, uplatněných při projednání Zadání změn a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání Zadání zněm ÚPn SÚ Blansko, označených jako O3, B16 a T9.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje Modifikované Zadání změny ÚPn SÚ Blansko označené jako D2 a ukládá radě města zajistit zpracování Návrhu změny D2.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením připomínek a námitek uplatněných při projednání Modifikovaného Zadání změny D2 a uzavřených do dokumentu Zpráva o projednání návrhu Modifikovaného Zadání změny D2.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v souladu s ustanovením § 71, písm. a), zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, s panem Josefem Srnským, Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo přijímá dar od firmy Larix, zahradnické a sadovnické služby Blansko, s. r. o. – provedení sadovnických úprav v hodnotě 14 658,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na výše uvedený dar.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blansko.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro manžele Skoumalovy, bytem
9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium města Blansko na I. čtvrtletí roku 2002.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření 1. až 40.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o správě aktiv ABN AMRO.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 6, č. 7 a č. 8 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán činnosti Finančního výboru na rok 2002.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje předložený Dodatek č. 1 předpisu Výbory Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo ukládá radě města:
1. Zpracovat interní pokyny k hospodaření s městským majetkem
2. Dokumentovat stav majetku města před pronájmem a v průběhu užívání zajistit kontrolu
3. Předložit zastupitelstvu města harmonogram prováděných kontrol majetku – na první zasedání zastupitelstva v roce 2002.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo jmenuje členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Karla Krause.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo ukládá radě připravit podklady pro řešení problému paní Boženy Dvořákové na první zasedání zastupitelstva města v roce 2002.

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h