Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 21 ze dne 7. 5. 2002

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s trvalým umístěním zaměstnanců Města Blansko, kteří budou delimitováni k 1.1.2003 v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu Blansko a zaměstnanců Města Blansko, kteří budou zajišťovat výkon přenesené působnosti, do administrativní budovy nám. Republiky 1316/1, Blansko.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatnou směnou spoluvlastnického podílu Města Blansko ve výši 8/9 budovy Smetanova 3, Blansko, č.p. 1588 na pozemku parc. č. 2122/1 – zast. pl. o výměře 393 m2 (ve které v současné době sídlí mimo jiné Finanční úřad, Český statistický úřad, Katastrální úřad, Státní zastupitelství), za majetek státu – administrativní budovu nám. Republiky 1316/1, Blansko na pozemku parc. č. 1421 o výměře 2994 m2 (včetně movitého majetku) a majetek související – spisovna, garáže, pozemky. Toto usnesení je platné pro případ, že uvedené nemovitosti v majetku státu nebudou bezúplatně převedeny na Město Blansko v rámci II. fáze reformy veřejné správy.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 11 a 12 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h