Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 26 ze dne 1. 10. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1380/1 (dle PK) o výměře 1 m2 v k.ú. Blansko manželům Ing. Aleši a MUDr. Jiřině Machatovým, bytem Blansko, za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s převodem spojené hradí kupující (část pozemku ulice Masarykova).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 860 zahrady o výměře cca
845 m2 v k.ú. Těchov (část, která je nyní zaplocena jako součást zahrady pí. Fojtové) paní Ludmile Fojtové, bytem Těchov, za cenu dle znaleckého posudku bez započítání ceny porostů a ceny staveb včetně nákladů s převodem spojených (zahrada za RD č.p. 138 v Těchově).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 3 z 8. zasedání zastupitelstva dne 21.12.1999, a to tak, že odprodávaná část pozemku parc. č. 857/254 ostatní plochy v k.ú. Blansko činí cca 36 m2 (část pozemku vedle řadových garáží pod hřbitovem v Blansku ).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1394/1 pastvina o výměře 1 m2 v k.ú. Blansko Adolfu a Evě Husákovým, bytem Blansko, za cenu 400,--Kč/m2 včetně nákladů s převodem spojených (pozemek u rodinného domu na ulici Rožmitálova 38 v Blansku, zastavěný přístavbou skladu nářadí).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, resp. jejich částí ve vlastnictví Města Blansko, které budou zastavěny stavbami okružní křižovatky silnic II/374 a III/37440 v Blansku (u bývalé pošty) v k.ú. Blansko a přeložkou státní silnice II/374-I.etapa Blansko-Rájec v k.ú. Blansko, k.ú. Horní Lhota u Blanska a k.ú.Dolní Lhota nebo funkčně souvisí s těmito stavbami, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 240,-Kč/m2 Správě a údržbě silnic JM kraje Brno.
Jedná se o tyto pozemky: parc.č. 1447 ostatní plochy, parc.č. 1352/33 ostatní plochy, parc.č. 1352/34 ostatní plochy, parc.č. 1446 ostatní plochy, parc.č. 1352/19 vodní plochy, parc.č. 1352/25 ostatní plochy, parc.č. 1403/1 ostatní plochy, parc.č. 1364/2 ostatní plochy, parc.č. 1352/23 ostatní plochy, parc.č. 136/1 (dle PK), parc.č. 91 zastavěná plocha, nádvoří, parc.č. 202/2 ostatní plochy, parc.č. 202/3 vodní plochy, parc.č. 268/7 ostatní plochy, parc.č. 1405/1 ostatní plochy, parc.č. 136/4 zahrady, parc.č. st. 409/2 (dle PK), parc.č. st. 445 (dle PK), parc.č. 1448 ostatní plochy, parc.č. 999/1 ostatní plochy, parc.č. 1429/2 ostatní plochy, parc.č. 962 (dle PK), parc.č. 963 (dle PK), parc.č. 998/1 (dle PK), parc.č. 1019/3 (dle PK), parc.č. 1021 (dle PK), parc.č. 1022 (dle PK), parc.č. 1700 ostatní plochy, parc.č. 967/1 (dle PK) vše v k.ú.Blansko, parc.č. 187/2 (dle PK), parc.č. 187/3 (dle PK), parc.č. 187/4 (dle PK), parc.č. 187/5 (dle PK), parc.č. 187/6 (dle PK), parc.č. 188/1 (dle PK),parc.č. 189 (dle PK), parc.č. 190 (dle PK), parc.č. 208/2 (dle PK), parc.č. 262/1 (dle PK), parc.č. 262/6 (dle PK), parc.č. 207/2 (dle PK) vše v k.ú.Horní Lhota a parc.č. parc.č. 736 vodní plochy, parc.č. 597/13 vodní plochy, parc.č. 732 ostatní plochy v k.ú.Dolní Lhota.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene Městem Blansko pro Správu a údržbu silnic Jmkraje spočívajícím ve strpění inženýrských sítí označených jako stavba:
SO 495 Přeložka signalizačního kabelu HZS v km 5,95 (parc.č.1019/34)
SO 525 Přeložka plynovodu STL DN 200 v km 5,827 – 5,943 (parc.č.1019/34)
SO 495 Přeložka signalizačního kabelu HZS v km 5,95 (parc.č.1429/2)
SO 357 Přeložky vodovodů v Blansku (parc.č.1671),
na pozemcích ve vlastnictví Města Blansko dotčených těmito sítěmi v k.ú. Blansko, tj. parc. č.1019/34, 1429/2 a 1671 v k.ú. Blansko, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, bezplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 404/4-ostatní plocha v k.ú. Blansko za část pozemku parc. č. 404/6-ostatní plocha v k.ú. Blansko ve vlastnictví Oto Langra s tím, že podél západní části stávajícího pozemku parc. č. 404/4-ostatní plocha bude vytvořen pás pozemku o šířce cca 3,5 m, který bude spoluvlastnictvím Města Blansko a p. Langra a bude sloužit mimo jiné k zajištění přístupu a příjezdu k pozemku, jehož vlastníkem bude Město Blansko.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 317/1-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú. Klepačov o výměře cca 1000 m2, tj. části vyznačené ve snímku z mapy, která je přílohou předkládaného materiálu, za pozemky parc. č. 422 a 423 v k.ú. Klepačov, a to bez finančního dorovnávání a souhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 422, 423 a část pozemku parc. č. 426 na pozemky ve vlastnictví L. Maňáka, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci, to vše za podmínky, že na části pozemku parc. č. 317/1-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, která bude předmětem směny, bude zřízeno vlastníkem pozemku věcné břemeno průchodu a průjezdu na pozemky bezprostředně sousedící s převáděnou částí tohoto pozemku, pokud to vlastníci těchto pozemků budou požadovat.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1015/8 o výměře 335 m2, parc. č. 1015/8 (dle PK) o výměře 33 m2 a části parc. č. 1015/9 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 100.223,- Kč (pozemky – křižovatka ulic Bezručova a Ludvíka Daňka).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2122/1 – zastavěná plocha o výměře 393 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku a pověřuje radu realizací výkupu tohoto pozemku za podmínek, které budou dohodnuty (pozemek pod výškovou budovou).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 281 – orná půda o výměře cca 90 m2 v k.ú. Horní Lhota, tj. části zastavěné komunikací a chodníkem, od vlastníků tohoto pozemku za cenu 170,- Kč/m2 (v blízkosti aut. zastávky v Horní Lhotě).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1719-ostatní plocha v k.ú.Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 6.500,- Kč (před kotelnou na ul. Smetanova u býv. pošty).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 855/12, 855/13 a 854/18 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 50.110,- Kč (pozemky mezi ul.Konečnou a Bezručovou).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí a uznává vlastnictví pana Josefa Dostála, Brno k pozemku parc. č. 1736 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko a uznává vlastnictví pana Jiřího Hebelky, Blansko k pozemku parc. č. 1784 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko (pozemky v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením zástavního práva k části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda v k.ú. Blansko ve prospěch zástavního věřitele, tj. ČSTV za účelem poskytnutí státní dotace na výstavbu baseballového areálu v Blansku na části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda v k.ú. Blansko dle návrhu ČSTV, za předpokladu respektování připomínek oddělení PRAV MěÚ Blansko.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku parc. č. 309, v k. ú. Těchov, vyznačeného v předložené situaci (příloha č.6), z ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu-RD do ploch vyšší občanské vybavenosti.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku parc. č. 1257/1 v k. ú. Blansko, vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 9), z ploch podnikatelských aktivit do ploch pro rekreační a zahrádkářské chaty.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků v k. ú. Dolní Lhota, vyznačených v předložené situaci (příloha č. 11), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemku parc. č. 1324/3 v k.ú. Blansko, vyznačeného v předložené situaci (příloha č. 14), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků parc. č. 1294 a 1295 v k.ú. Blansko, vyznačených v předložené situaci (příloha č. 17), z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Blansko a Dolní Lhota, označených jako B17, B18 a D3.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako B17, B18 a D3, nedošlo k uplatnění námitek a souhlasí s vyřízením připomínek, uzavřeným do Zprávy o projednání.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje Souborné stanovisko Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú.Těchov a Lažánky u Blanska, označených jako T3 a L1.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky projednání Konceptu změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako T3 a L1, a souhlasí s vyřízením námitek, uzavřeným do Souborného stanoviska.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov, Klepačov, Olešná u Blanska, Blansko a Horní Lhota u Blanska označené jako T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, K6, O3, B16, H1 a H2.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části ÚPn SÚ Blansko o schválené změny s tím, že vydá obecně závaznou vyhlášku o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, doplňující platnou obecně závaznou vyhlášku.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, K6, O3, B16, H1 a H2, a souhlasí s vyřízením námitek, uzavřeným do Zprávy o projednání.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002 ze dne 5. 7. 2002, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí úvěrů ve výši 1.600.00,- Kč do 31. 12. 2006 a 600.000,- Kč do 31. 3. 2003 s úrokem 6 % p. a. společnosti Technické služby Blansko, s.r.o., na pořízení potřebné mechanizace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
1.r o z h od l o
a) zrušit tyto organizační složky města:
1. Mateřská škola Blansko, Údolní 2
3. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2b
5. Mateřská škola Blansko, Těchov 124
7. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a
8. Mateřská škola Blansko, Dvorská 30
9. Mateřská škola Blansko, Divišova 2a
11. Mateřská škola Blansko, Údolní 8
12. Mateřská škola Blansko, Dolní Lhota 177
13. Mateřská škola Blansko, Horní Lhota 66
15. Mateřská škola Blansko, Dvorská 96
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87
s účinností k 31.12. 2002.

b) zřídit tyto příspěvkové organizace města:
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87,
Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
Mateřská škola Blansko, Těchov 124.
s účinností od 1.1. 2003, příspěvkové organizace převezmou veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám.

2. s c h v a l u j e
zřizovací listiny nových příspěvkových organizací města:
Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87,
Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a,
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96,
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a,
Mateřská škola Blansko, Těchov 124.

3. p o v ě ř u j e starostu
a.zápisem příspěvkových organizací do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 27 odst.6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
b.zápisem příspěvkových organizací do Ústředního věstníku České republiky ve smyslu ustanovení § 27 odst..4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
c.podáním žádostí o zařazení příspěvkových organizací do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve smyslu ustanovení § 13a odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě předložená rozpočtová opatření 1. až 40.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje zajištění rekonstrukce a opravy místních komunikací včetně rekonstrukce parku nám. Svobody směnkami na 3., 4. a 5. splátku.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s odvodem finančních prostředků z rozpočtu Nemocnice Blansko do rozpočtu Města Blansko ve výši 3 754 331,- Kč. Tato částka bude poukázána ČR – Okresnímu úřadu Blansko za účelem dofinancování rekonstrukce rehabilitace v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje volbu níže uvedených občanů do funkce přísedících pro Okresní soud v Blansku na období r. 2002-2006 :
Irena Haasová, Blansko, Těchovská 1
Jiřina Klimešová, Blansko, Horní Lhota 28
Václav Kunčák, Blansko, Horní Palava 35
Dana Kunšteková, Blansko, Zborovecká 27
JUDr. Dana Lakotová, Blansko, Masarykova14
Ing. František Pokorný, Blansko, Palackého 5
Libuše Prokopová, Blansko – Obůrka 15
Bohuslav Slováček, Blansko, Pekařská 3
Karel Ševčík, Blansko, Pekařská 2
Mgr. Pavlína Dočekalová, Blansko, Okružní 9
Mgr. Lenka Dražilová, Blansko, Okružní 1a
Mgr. Eva Králová, Blansko, Svitavská 8
Ivana Hejlková, Blansko, Sukova 2

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s paní Ludmilou Vintrovou, Blansko, Chelčického 32 s měsíčními splátkami ve výši 500,-- Kč.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením bytu pro občany se statutem uprchlíka v domě Zborovce 66 b. j., Blansko.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, která ruší Vyhlášku Města Blansko č. 1/94 – Řád veřejného pohřebiště.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 14 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 15, 16, a 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h