Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 23. 6. 2003

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje Návrh změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Lažánky u Blanska a Těchov, označených jako L1 a T3.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh vypořádání námitek a uplatněného nesouhlasu s vyřízením námitky podané ke konceptu řešení změny T3.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje Návrh změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označený jako D3.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání nedošlo k uplatnění námitek a skutečnost, že v předmětu změny došlo ke změně funkčního typu řešeného území na SZ — sady a zahrady.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje Souborné stanovisko Konceptů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Dolní Lhota, označených jako B17, B18 a D4.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, spočívající ve stanovení urbanistické koncepce území v lokalitě u potoka při východní straně silnice II/374 a v místě RD Pražská č. p. 621/64.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 760/1 — trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko manželům Daně a Jiřímu Veselým, bytem Blansko, Dvorská 40, za cenu 160,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (lokalita za dvěma garážemi na ulici Větrné v Blansku).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 12/19 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Blansko paní Markétě Drahovzalové, bytem Březina 185, za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (při ulici Horní Palava v Blansku, za rodinným domem č. p. 385 v Blansku, při spojovacím chodníku z Horní Palavy k nemocnici).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plochy o výměře cca 3 m2 v k. ú. Hořice, a to pouze části, která je zastavěna přístavbou RD čp. 10 v Hořicích panu MUDr.Lubomíru Novotnému, trvale bytem Brno, Boční 23 za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pás pozemku zastavěný přístavbou RD čp. 10 v Hořicích).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemku parc. č. 1258/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to části o výměře 29 m2 Ing. Josefu a Zdeňce Kubišovým, Blansko, Cihlářská 22 a části o výměře 146 m2 Vítězslavu a Martě Štrajtovým, bytem Blansko, Dvorská 22 za cenu 1,- Kč/m2, části o výměře 54 m2 Mgr. Kateřině Beranové, bytem Blansko, Dvorská 92 a části o výměře 117 m2 paní Marii Klimešové, bytem Blansko, Sadová 1 za cenu 0,50 Kč/m2 (pozemek v zahrádkářské lokalitě Hluchov).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 72 — pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře cca 135 m2 v k. ú. Těchov Mgr. Ludmile Sedlákové, bytem Blansko, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (v zahrádkářské a chatové lokalitě v městské části Blansko-Obůrka, za rybníčkem).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 679/52 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 51 m2 od vlastníků tohoto pozemku za cenu 240,- Kč/m2 (pozemek na ul. 9. května).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 191 — zastavěná plocha v k. ú. Lažánky u Blanka o výměře cca 440 m2 za cenu dle znaleckého posudku platnou v roce 1991 od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v okolí prodejny Jednoty v Lažánkách).

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení č. 1 z 5. zasedání zastupitelstva konaného dne 28.4.2003 následovně:
Předmětem směny nebude celý stávající pozemek p. č. st. 290 zastavěná plocha o výměře 188 m2 v k. ú. Blansko, ale pouze jeho část, označená geometrickým plánem číslo 2563-43/2002, ověřeným Ing. Ninou Kogosovou dne 16. 12. 2002 pod č. 37/2002 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem v Blansku dne 19. 12. 2002 pod číslem 761/2002, jako pozemek parc. č. 290/2 zastavěná plocha o výměře 105 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s členstvím Města Blansko v Honebním společenstvu Olomučany a pověřuje Ing. Jana Galuska zastupováním Města Blansko v tomto honebním společenstvu.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 14 zastupitelstva ze dne 1. 12. 1997 tak, že bude znít:
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 136/4 — zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 629/1 — zast. plocha v k. ú. Blansko tvořící chodník o výměře 31 m2 se spoluvlastníky této části pozemku p. Karlem Vodičkou a p. Marcelem Vodičkou, bytem Bukovice 30. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude vyrovnán finančně za cenu 165,-Kč/m2 (pozemky u firmy Elkov na ul.Svitavská).

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 579/8 — ostatní plocha o výměře cca 90 m2 v k. ú. Blansko za pozemek parc. č. 575/6 — zahrada a část pozemku parc. č. 579/11 — ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o přibližně stejné výměře bez finančního dorovnání (pozemky při ulici Těchovská).

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 6 z 22. zasedání zastupitelstva dne 18. 6. 2002.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě navrhovaný postup zajištění výstavby nájemních bytových domů II. Blansko-Písečná, 90 b. j., který je uveden v předloženém materiálu odboru INV.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje založení Bytového družstva Písečná II., kde Město Blansko bude jedním ze zakládajících členů.
Bytové družstvo Písečná II. bude založena Městem Blansko a společností VRBA spol. s r. o., Sukova 6/1052, Blansko, za účelem výstavby nájemních bytových domů II. Blansko-Písečná 90 b. j.
Zastupitelstvo schvaluje stanovy Bytového družstva Písečná II, které jsou obsahově shodné se stanovami Bytového družstva Písečná I.
Zastupitelstvo schvaluje delegování místostarosty Města Blansko, Ing. Jindřicha Krále, jako zástupce obce, pro ustavující schůzi Bytového družstva Písečná II.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II. za účelem společné výstavby nájemních bytových domů II. Blansko — Písečná 90 b. j.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II., která bude řešit dofinancování předmětných nájemních bytových domů ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje, aby ZŠ ul. Dvorská pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2002 použitím finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ ul. Dvorská a zbylou část pokryla z kladného hospodářského výsledku vytvořeného v roce 2003 v doplňkové činnosti.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje, aby ŠJ TGM ul. Rodkovského pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2002 použitím finančních prostředků z rezervního fondu ŠJ TGM ul. Rodkovského.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření Města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2002.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody se společností SITA Moravia, a. s., na úhradu částky 171.952,- Kč jako náhrady za nesplněné závazky této společnosti vyplývající z kupní smlouvy SM-KS/57/96/Ma uzavřené s Městem Blansko dne 31.7.1997.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 až č. 16.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 17.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o úvěr až do výše 20 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu s tím, že konečnou částku určí rada města po projednání ve Finančním výboru a s tím, že informace o konečné částce bude předložena na příštím jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zprávě volných finančních prostředků města.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje snížení úrokové sazby u půjčky (smlouva o půjčce č. FIN/023/2002) poskytnuté společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., dne 30.10.2002 ve výši 1,600.000,- Kč z úroku ve výši 6 % p. a. na 2,8 % p. a. zpětně s platností od 1.1.2003.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje předložený harmonogram úprav školních kuchyní a ukládá radě města sledovat jeho dodržování.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje doplnění příloh zřizovacích listin mateřských a základních škol o movitý majetek dle předloženého seznamu, nakoupený v závěru roku 2002, těsně před udělením právní subjektivity.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo projednalo návrh optimalizace sítě mateřských škol v Blansku na školní rok 2003/2004 a schvaluje změny zřizovacích listin:
a) Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 — zrušení provozu jedné třídy v budově bývalých jeslí na ul. Dvorská 28, ke dni 31.8.2003 a s tím spojené změny v účetní hodnotě majetku.
b) Mateřská škola Blansko, Divišova 2a — zrušení provozu jedné třídy v budově Blansko, Horní Lhota 66, ke dni 31.8.2003 a s tím spojené změny v účetní hodnotě majetku.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitosti — restaurace Dělnický dům s přilehlým sálem včetně pozemku p. č. 229/2 o výměře 460 m2 společnosti Černohorská restaurace s. r. o, Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, zastoupené panem Milanem Zukalem, jednatelem, za cenu 2.300.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření s městským bytovým fondem.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo ukládá radě předložit vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem s ohledem na technickou zastaralost domů a bytů.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo ukládá radě předložit návrh na řešení vymáhání pohledávek z nájmů a tržeb.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o situaci ve Svazku vodovodů a kanalizací.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva v souladu s pravidly stanovenými pro zaměstnance Města Blansko.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo jmenuje za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Karla Rittera.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1, 2, 3, 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 6, 7, 8, 9, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce — variantu II — Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2003.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h