Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 22. 9. 2003

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 786/23 kultura ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 7 m2, čemuž dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. GP 1582-20020311/2002 ze dne 11.11.2002 odpovídají pozemky parc. č. 4266/2 zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 4266/3 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Blansko České pojišťovně a. s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, za cenu dle znaleckého posudku číslo 4857-195/03 ze dne 28. 7. 2003 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pozemky jsou zastavěny částí budovy České pojišťovny a. s., se sídlem Seifertova 2247/7 v Blansku, z ulice Vrchlického).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 2711/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 238 m2, na kterém se nachází část budovy č. p. 1748 na ulici Brněnská 23 v Blansku, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 500,-- Kč/m2 společnosti SKS s. r. o., se sídlem Kollárova 2a, Blansko, IČO: 43420117 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pozemek v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav Blansko, na ulici Brněnská 23, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej části pozemku parc. č. 821/1 orná půda o výměře cca 90 m2 v k. ú. Blansko panu Viktoru Plachému, bytem Blansko, Podlesí 3 za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a uhradí případné náklady na přípravu pozemku pro výstavbu, tj. případné přeložky sítí, vynětí ze ZPF. V případě, že pro zamýšlenou výstavbu na převáděné části pozemku nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbývá platnosti (u prodejny koberců TREND na Podlesí v Blansku).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 155 ostatní plochy, parc. č. 300 trvalý travní porost a parc. č. 301 orná půda, vše v k. ú. Hořice vše o výměře cca 120 m2 Tělovýchovné jednotě Sokol Blansko za cenu 27,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a uhradí případné náklady na přípravu pozemku pro výstavbu, tj. případné přeložky sítí, příp. vynětí ze ZPF, apod. V případě, že pro zamýšlenou výstavbu na převáděných pozemcích nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbývá platnosti.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 1373/17 — ostatní plochy o výměře 7 m2, parc. č. 1373/19 — ostatní plochy o výměře 4 m2, parc. č. 1364/15 — ostatní plochy o výměře 316 m2, parc. č. 1364/19 — ostatní plochy o výměře 510 m2, parc. č. 674/98 — ostatní plochy o výměře 42 m2, parc. č. 760/23 — ostatní plochy o výměře 5 m2, parc. č. 674/81 — ostatní plochy o výměře 677 m2, parc. č. 1364/20 — ostatní plochy o výměře 2186 m2, vše v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno (pozemky zastavěné částmi komunikací na ul. Sadová a na ul. Svitavská).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru — pozemků parc. č. 772/34 — ostatní plocha o výměře 173 m2, parc. č. 774/3 — ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 787/54 — ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 787/55 — ostatní plocha o výměře 48 m2, parc. č. 789/19 — ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 795/14 — ostatní plocha o výměře 188 m2, parc. č. 809/4 — ostatní plocha o výměře 432 m2, parc. č. 810/10 — ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 810/11 — ostatní plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1372/9 — ostatní plocha o výměře 139 m2, parc. č. 1372/10 — ostatní plocha o výměře 37 m2, parc. č. 1373/7 — ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 1373/8 — ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1373/9 — ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 1373/11 — ostatní plocha o výměře 40 m2, parc. č. 1373/12 — ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 1373/13 — ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 1373/14 — ostatní plocha o výměře 38 m2, parc. č. 1373/15 — ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 1373/16 — ostatní plochy o výměře 27 m2, parc. č. 1373/18 — ostatní plochy o výměře 26 m2, parc. č. 1373/20 — ostatní plochy o výměře 39 m2, parc. č. 1720 — ostatní plochy o výměře 56 m2, parc. č. 1721 — ostatní plochy o výměře 408 m2, parc. č. 674/101 — ostatní plochy o výměře 15 m2, parc. č. 1373/21 — ostatní plochy o výměře 116 m2, parc. č. 1373/22 — ostatní plochy o výměře 460 m2, parc. č. 1373/23 — ostatní plochy o výměře 851 m2, parc. č. 1373/28 — ostatní plochy o výměře 94 m2, parc. č. 1373/30 — ostatní plochy o výměře 15 m2, vše v k. ú. Blansko a pozemků parc. č. 540/1 — ostatní plochy o výměře 235 m2, parc. č. 191/2 — ostatní plochy o výměře 113 m2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví Města Blansko od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno (pozemky zastavěné částmi místních komunikací a chodníků v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků parc. č. 575/6 — zahrada o výměře 50 m2 a parc. č. 575/7 — zahrada o výměře 5 m2, oba v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 579/14 — ostatní plocha o výměře 247 m2 a parc. č. 579/15 — ostatní plocha o výměře 22 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzických osob (pozemky při ul. Těchovská).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí pozemků parc. č. 1362/8 — ostatní plochy a parc. č. 1362/9 — ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře cca 170 m2 ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 84/7 — orná půda v k. ú. Blansko (část nacházející se za oplocením zahrady u RD Vodní 7) ve vlastnictví fyzických osob (pozemky při ulici Poříčí, v blízkosti RD Vodní 7).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, resp. jejich částí v průmyslové zóně Vojanky za účelem jejich zastavění výrobním komplexem, a to pozemků v k. ú. Blansko: parc. č. 967/1 (PK), parc. č. 966 (PK), parc. č. 965/2 (PK), parc. č. 964 (PK), parc. č. 963 (PK), parc. č. 961/8 — orná půda, parc. č. 961/7 — orná půda, parc. č. 967/5 — orná půda, parc. č. 967/17 — orná půda, parc. č. 967/9 — orná půda, parc. č. 967/2 (PK), parc. č. 960 (PK), parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 962 (PK), parc. č. 998/1 (PK), parc. č. 970 (PK), parc. č. 984/2 — ost. plocha, parc. č. 967/10 — ost. plocha, parc. č. 967/11 — orná půda, parc. č. 984/25 — ost. plocha, parc. č. 984/26 — ost. plocha, parc. č. 984/23 — ostatní plocha, parc. č. 180 (PK), parc. č. 988/14 — ostatní plocha, parc. č. 971 (PK) a pozemků v k. ú. Horní Lhota: parc. č. 516/1 — orná půda, parc. č. 516/2 — orná půda, parc. č. 960 (PK), parc. č. 185 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 181 (PK), parc. č. 180 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK) firmě BLATA, s. r. o., Pražská 9, za kupní cenu 420,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující a prodávající rovným dílem.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 183/8 kultura zahrada o výměře 121 m2 v k. ú. Blansko od JUDr. Bohuslava Šauera a Mgr. Marie Šauerové, Dvorská 20, Blansko za cenu dle znaleckého posudku s tím, že prodávající uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek za prolukou za rodinnými domy na ulici Komenského, při ulici Hořická v Blansku, lokalita Staré Blansko).
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 2/8 pozemku parc. č. 183/4 (PK) v k. ú. Blansko (celková výměra pozemku je 5 m2) a id. 2/8 pozemku parc. č. 183/4 ostatní plochy v k. ú. Blansko (celková výměra pozemku je 124 m2) od JUDr. Bohuslava Šauera a Mgr. Marie Šauerové, Dvorská 20, Blansko za cenu dle znaleckého posudku s tím, že prodávající uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (id. části pozemků tvoří proluku — přístupovou cestu k zahrádkám za rodinnými domy na ulici Komenského, při ulici Hořická v Blansku, lokalita Staré Blansko).
Zastupitelstvo bere na vědomí informace, uvedené v materiálu odboru INV k výkupu pozemku parc. č. 183/8 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 121 m2.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 967/18 — ostatní plocha a parc. č. 980/7 — ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,-Kč/m2 pozemku s tím, že k této ceně bude připočtena částka za vypracování znaleckého posudku (lokalita „Vojanky“).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, spočívající ve zrušení přeložky silnice č. II/379 a potvrzení stávající trasy v této lokalitě a dále převedení vyznačené plochy (příloha č. 2) do vyšší občanské vybavenosti.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo na základě schválení změn závazné části ÚPn SÚ Blansko označených jako L1, T3 a D3 vydává OZV o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje Souborné stanovisko Konceptu RPn Blansko — LUHY.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Zadání změn D5 a K7 a schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D5 a K7.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Zadání změny B22 a schvaluje Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B22.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje Návrh změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov a Blansko, označených jako T10, B19, B20.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání, uzavřené do Zprávy o projednání Návrhů změn T10, B19, B20 a B21 a způsob vypořádání námitky uplatněné k Návrhu změny B21.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo vydá OZV o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou zprávu o vymáhání pohledávek z nájmů a tržeb s tím, že pohledávky jsou vymáhány zákonným způsobem.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí — dvoupodlažního bytového domu č. p. 139 o 6 bytových jednotkách 2+1 na ul. Komenského 16, Blansko, na části pozemku parc. č. 148 a části pozemku parc. č. 148 zastavěném obytnou budovou v k. ú. Blansko společnosti VRBA, s. r. o., Sukova 1052/6, Blansko, za kupní cenu 400.000,-- Kč + veškeré náklady s prodejem spojené, za podmínky zachování a rekonstrukce bytového fondu a tuto podmínku zakotvit do kupní smlouvy.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí začlenění městské hromadné dopravy v Blansku do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením ceny předplatné měsíční jízdenky ze 180,-- Kč na 200,-- Kč a se zrušením předplatné čtvrtletní jízdenky.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě předložená rozpočtová opatření č. 1 až č. 32.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje revokaci rozpočtového opatření č. 16, schváleného usnesení č. 28, ze 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 23. 6. 2003.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 30.734,-- Kč po zemřelém Pavlu Kopčovi, naposledy bytem Blansko, Chelčického 32.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o úvěr ve výši 10 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od KB, a. s., pobočka Brno-venkov, na akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko v celkové výši cca 11 500 tis. Kč, se splatností 30 měsíců, s pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p.a., v případě změny sazby DPH z 5 % na 22 %.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo pověřuje starostku Města Blansko podpisem úvěrové smlouvy uzavřené s KB, a. s., pobočka Brno-venkov, na poskytnutí úvěru ve výši cca 11 500 tis. Kč.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Statut Fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansko, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/2001, a to v části III. se doplňuje bod č. 11 Modernizace výtahů, 5 let 5 %.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky Společenství vlastníků domu na nám. Republiky č. or. 6 a 8, Wanklovo nám. č. or. 2, Blansko, nám. Republiky 1391.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje zajištění společného úvěru Svazkem pro obce Blansko, Boskovice a Ráječko k financování Projektu Dyje.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje odepsání části pohledávky Vladimíra Jedly, Dvorská 10, Blansko, ve výši 40.000,-- Kč z důvodu částečného zamítnutí žaloby dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Blansku 6C 91/99-49.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje odepsání pohledávek z titulu nesplacených sociálních půjček poskytnutých Okresním úřadem Blansko Ivu Staňkovi, bytem Blansko, Seifertova 8, ve výši 3.000,-- Kč z důvodu promlčení a Josefu Balázsovi, bytem Olešná 9, Blansko, ve výši 4.000,-- Kč z důvodu nedobytnosti a nedostatku majetku.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje odepsání pohledávky z titulu vrácení příspěvku na bezbarierovou úpravu bytu paní Ivetě Rafaelové, nar. 1966, bytem Blansko, Chelčického 50, ve výši 21.468,-- Kč z důvodu nedobytnosti a nedostatku majetku.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje předložené změny zřizovacích listin příspěvkových organizací — mateřských škol, základních škol a kulturních zařízení v oblasti nemovitého majetku, doplňkové činnosti a zabezpečení městského televizního vysílání s platností od 1. 1. 2004.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje města Blanska a ukládá radě předkládat monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce města vždy společně s rozborem hospodaření města za předchozí rok.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 10, 11 a 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo revokuje část usnesení č. 28 z 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 22.9.2003 ve znění: „v případě změny sazby DPH z 5 % na 22 %“.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h