Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 15. 12. 2003

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 938 (dle PK) a parc. č. 939/1 (dle PK), vše o výměře cca 450 m2, vše v k. ú. Blansko s tím, že podél pozemku parc. č. 935 orná půda v k. ú. Blansko zůstane volný pás pozemku na procházení o šířce cca 0,6 m panu Mgr. Jiřímu Kavanovi, bytem Blansko, Okružní 15, za cenu 60,-- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené včetně daně z převodu nemovitostí (jedná se o pozemky – svažitá mez podél pole – v zahrádkářské lokalitě Zborovec).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 81/2 kultura vodní plochy o výměře 12 m2 v k. ú. Těchov Karlu a Věře Svobodovým, Těchov 161, za cenu 173,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pozemek připlocený k zahradě na pozemku parc. č. 86 v k. ú. Těchov u RD čp. 161 v Těchově ve vlastnictví kupujících).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí
a) s odprodejem pozemku parc. č. 346/1 lesní pozemek o výměře 3182 m2 a části pozemku parc.č. 346/2 lesní pozemek o výměře cca 15000 m2 (část, která není dotčena budoucí polohovou úpravou silnice III/37937),
b) s odprodejem částí obecních pozemků parc.č. 559/11 ostatní plochy o výměře cca 6 m2, část parc.č. 559/13 ostatní plochy o výměře cca 19 m2, část parc.č. 559/21 ostatní plochy o výměře cca 573 m2, část parc. č. 559/7 ostatní plochy o výměře cca 333 m2 a část parc.č. 559/12 ostatní plochy o výměře cca 93 m2 (částí obecních pozemků dotčených stavbou silnice v rámci stavby "přeložka silnice III/37937),
vše v k. ú. Blansko společnosti Synthon, s. r.o. Blansko, Brněnská 32, IČO: 26158485 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí, a to vše za dohodnutou kupní cenu ve výši 900 000,-- Kč, to vše za podmínky, že společnost Synthon s. r. o. převede bezplatně do vlastnictví Města Blansko vybudované vedení STL plynovodu. Dohodnutá kupní cena pak bude snížena o prokazatelné náklady na zpracování PD prodloužení vodovodního řadu a prokazatelné náklady na prodloužení STL plynovodu včetně zpracování PD, maximálně však bude snížena o částku 874 630,-- Kč (t. j. částka, uvedená v písemné nabídce společnosti Synthon ze dne 14. 10. 2003 s připočtením DPH).
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je dále, že kupující uzavře s Městem Blansko smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 346/2 lesní pozemek v k. ú. Blansko, která nebude předmětem prodeje, za účelem údržby a úklidu pozemku nákladem společnosti Synthon (smlouva o výpůjčce bude uzavřena po geometrickém rozdělení pozemku parc. č. 346/2 lesní pozemek v k. ú. Blansko). Smlouva o převodu pozemků bude uzavřena až po geometrickém oddělení části pozemku parc.č. 346/2 lesní pozemky v k. ú. Blansko a po kolaudaci stavby přeložky silnice III/37937, jejím geometrickém zaměření, přičemž geometrickým plánem budou teprve přesně specifikovány dotčené pozemky a jejich výměra (lokalita Staré Blansko, pozemky nad areálem společnosti Synthon, pozemky před areálem bývalé a.s. Agrostav Blansko).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí obecních pozemků parc. č. 559/11, parc. č. 559/12, parc. č. 559/13 a parc. č. 559/7, všechny ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře všech částí cca 1500 m2 po hranici nově vybudovaného chodníku při realizaci stavby přeložky stávající silnice III/37937 společnosti SKS s. r. o., se sídlem Kollárova 2a, Blansko, IČ: 43420117 za cenu 300,-- Kč/m2, za podmínky, že společnost SKS s. r. o. provede na vlastní náklady stavbu přeložky vodovodního řadu v trase od vodoměrné šachty před vrátnicí společnosti Synthon spol. s r. o. na ulici Brněnská v Blansku po nový nápojný bod — podzemní hydrant pro napojení stavby ČOV Blansko na zdroj vody. Stavba vodovodního řadu bude po dokončení předána do majetku Města Blansko a část ceny díla za vybudování přeložky vodovodního řadu bude odečtena z kupní ceny za odprodej částí obecních pozemků parc. č. 559/11, parc. č. 559/12, parc. č. 559/13 a parc. č. 559/7, všechny v k. ú. Blansko (část ceny díla bude stanovena v poměru množství odebírané vody areálem bývalého Agrostavu oproti ostatním odběratelům).
Majetkoprávní vypořádání bude provedeno po ukončení a kolaudaci celé stavby společnosti Synthon spol. s r. o. Blansko a vyhotovení nového geometrického plánu stavby přeložky silnice III/379 37 v Blansku včetně parkoviště. Veškeré potřebné podklady pro předání stavby vodovodního řadu do majetku Města Blansko včetně doložení dokladů prokazujících vynaložené náklady na provedení stavby přeložky vodovodního řadu s tím, že veškeré náklady s převodem pozemků spojené a daň z převodu nemovitostí zajistí a uhradí společnost SKS s. r. o. Blansko (pozemky v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav Blansko, v blízkosti a před budovou č. p. 1748 na ulici Brněnská 23, v lokalitě Staré Blansko).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 3 z 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 27. 2. 2001 takto: odprodávaná výměra pozemku parc. č. 369 (dle PK) v k. ú. Dolní Lhota činí 975 m2 (dle GP čís. 286-78/2003), ostatní text usnesení zůstává beze změny (pozemek v lokalitě na západním okraji Dolní Lhoty, při místní komunikaci za řadovými garážemi v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 3796/1 zastavěná plocha o výměře 684 m2 a parc. č. 786/17 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k. ú. Blansko Krajskému státnímu zastupitelství, Mozartova 3, Brno za cenu dle znaleckého posudku za podmínky, že kupující zřídí ve prospěch vlastníka budovy č. p. 2023 na pozemcích parc. č. st. 3797 zastavěná plocha a parc. č. st. 3797/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko věcné břemeno, spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 786/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem přístupu do budovy č. p. 2023, vjezdu vozidel do garáží v budově č. p. 2023 a za účelem parkování vozidel (areál Krajského státního zastupitelství při ulici Seifertova).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1019/32 ostatní plocha, parc. č. 1021 trvalý travní porost, parc. č. 1019/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 1021 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 470 m2, t. j. částí, které budou trvale zabrány stavbou SO 336 Úprava koryta Sloupečník, za cenu 1,-- Kč Lesům České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106 (jedná se o pozemky pod potokem Sloupečník v místě křížení s budoucí komunikací č. II/374 v blízkosti STK v Blansku).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem částí pozemku parc.č. 1296 trvalý travní porost o výměře 518 m2 v k. ú. Blansko (část označená v geometrickém plánu číslo 2640-205/2003 ze dne 26. 9. 2003 jako pozemek parc.č. 1269/3 trvalý travní porost o výměře 469 m2 a část označená jako díl "a" o výměře 49 m2 , sloučená do pozemku parc.č. 1355/1 ostatní plochy) od vlastníka pozemku pana MUDr. Pavla Doležela za cenu dle znaleckého posudku číslo 4970-308/03 ze dne 26. 11. 2003, t. j. za cenu 17 390,-- Kč. Náklady spojené s výkupem pozemku nese Město Blansko.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 40/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska, a to části zastavěné chodníkem a komunikací (cca 350 – 380 m2) Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 240,-- Kč/m2 (pozemek v Olešné — část komunikace na Hořice).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 518/1 ostatní plocha, parc. č. st. 4342 zast. plocha, parc. č. 820/2 ostatní plocha, parc. č. 820/10 ostatní plocha, parc. č. 820/11 ostatní plocha, parc. č. 712/17 ostatní plocha, parc. č. 712/35 ostatní plocha, parc. č. 712/36 ostatní plocha, parc. č. 712/37 ostatní plocha, parc. č. 712/38 ostatní plocha, parc. č. 712/39 ostatní plocha, parc. č. 712/40 ostatní plocha, parc. č. 712/41 ostatní plocha, parc. č. 712/42 ostatní plocha, parc. č. 700/5 ostatní plocha, parc. č. 713/9 (dle PK), parc. č. 713/10 (dle PK), parc. č. 10712/10 (dle PK), parc. č. 10712/11 (dle PK), parc. č. st. 1626/2 zast. plocha, parc. č. 712/3 (dle PK), parc. č. 712/4 (dle PK), parc. č. 712/5 (dle PK), parc. č. 712/6 (dle PK), parc. č. 712/16 (dle PK), parc. č. 713/1 (dle PK), parc. č. 713/2 (dle PK), parc. č. 713/3 (dle PK), parc. č. 713/4 (dle PK), parc. č. 713/5 (dle PK), parc. č. 714 (dle PK), parc. č. 715 (dle PK), parc. č. 717/1 (dle PK), parc. č. 717/2 (dle PK), parc. č. 718 (dle PK), parc. č. st. 2676/1 zast. plocha, parc. č. st. 2676/3 zast. plocha, parc. č. st. 2676/4 zast. plocha, parc. č. st. 4056/1 zast. plocha, parc. č. 754/3 ostatní plocha, parc. č. 754/5 ostatní plocha, parc. č. 755/50 ostatní plocha, parc. č. 755/53 ostatní plocha, parc. č. 755/64 ostatní plocha, parc. č. 755/16 ostatní plocha, parc. č. 755/18 ostatní plocha, parc. č. 755/20 ostatní plocha, parc. č. 755/22 ostatní plocha, parc. č. 755/23 ostatní plocha, parc. č. 755/34 ostatní plocha, parc. č. 755/35 ostatní plocha, parc. č. 755/38 ostatní plocha, parc. č. st. 1258 zast. plocha, parc. č. 1643 ostatní plocha, parc. č. 1644 ostatní plocha, parc. č. 1645 ostatní plocha, parc. č. 1646 ostatní plocha, parc. č. st. 1290 zast. plocha, parc. č. st. 1291 zast. plocha, parc. č. st. 1292 zast. plocha, parc. č. st. 1282 zast. plocha, parc. č. st. 1283 zast. plocha, parc. č. st. 1284 zast. plocha, parc. č. st. 1272 zast. plocha, parc. č. st. 1273 zast. plocha, parc. č. st. 1274 zast. plocha, parc. č. st. 1265 zast. plocha, parc. č. st. 1266 zast. plocha, parc. č. st. 1267 zast. plocha, parc. č. 755/63 ostatní plocha, parc. č. st. 1296 zast. plocha, parc. č. st. 1300 zast. plocha, parc. č. 1654 ostatní plocha, parc. č. 1655 ostatní plocha, parc. č. st.1297 zast. plocha, parc. č. st. 1298 zast. plocha, parc. č. st. 1299 zast. plocha, parc. č. 755/36 ostatní plocha, parc. č. 755/39 ostatní plocha, parc. č. 755/41 ostatní plocha, parc. č. 755/43 ostatní plocha, parc. č. 755/45 ostatní plocha, parc. č. 755/46 ostatní plocha, parc. č. 755/48 ostatní plocha, parc. č. 755/68 ostatní plocha, parc. č. st. 1268 zast. plocha, parc. č. st. 1275 zast. plocha, parc. č. st. 1286 zast. plocha, parc. č. 1656 ostatní plocha, parc. č. 1657 ostatní plocha, parc. č. 1658 ostatní plocha, parc. č. 1659 ostatní plocha, parc. č. 1678 ostatní plocha, parc. č. st. 1287 zast. plocha, parc. č. st. 1288 zast. plocha, parc. č. st.1289 zast. plocha, parc. č. st. 1279 zast. plocha, parc. č. st. 1280 zast. plocha, parc. č. st. 1281 zast. plocha, parc. č. st. 1276 zast. plocha, parc. č. st. 1277 zast. plocha, parc. č. st. 1278 zast. plocha, parc. č. st. 1269 zast. plocha, parc. č. st. 1270 zast. plocha, parc. č. st. 1271 zast. plocha, parc. č. 746/2 ostatní plocha, parc. č. 746/3 ostatní plocha, parc. č. 746/17 ostatní plocha, parc. č. 746/20 ostatní plocha, parc. č. 746/22 ostatní plocha, parc. č. 746/48 ostatní plocha, parc. č. 755/95 ostatní plocha, parc. č. 1661 ostatní plocha, parc. č. 1664 ostatní plocha, parc. č. st. 1249 zast. plocha, parc. č. st. 1250/1 zast. plocha, parc. č. st. 1243 zast. plocha, parc. č. st. 1244 zast. plocha, parc. č. st. 1245/1 zast. plocha a částí pozemků parc. č. 712/19 ostatní plocha, parc. č. 712/16 ostatní plocha a parc. č. 712/18 ostatní plocha (částí, které jsou vyznačeny ve snímku z mapy, který je součástí materiálu odboru INV k této záležitosti), vše v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 30,-- Kč/m2 a s výkupem HIM a DHIM dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu, za cenu 487 000,-- Kč (pozemky na „starém sídlišti“, u Sanatorky, u MŠ Údolní, na „hřišti ČKD“, pod částí komunikace na Písečnou a okolí, pod spojovacím chodníkem mezi Písečnou a ul. Údoln

í v Blansku).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo nesouhlasí s výkupem pozemku parc.č.1032 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, jelikož by nemělo zajištěný přístup a příjezd na tento pozemek (pozemek na ul. Poříčí naproti parkovišti před Metrou, a.s.).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 273/5 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 567 m2 a parc. č. 1691/9 ostatní plocha o výměře 27 m2, oba v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 50 000,-- Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 645 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 472 m2 v k. ú. Dolní Lhota za pozemek parc.č. 262/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 156 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví STEKO spol. s r.o., Blansko s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany STEKO spol. s r.o. doplacen v ceně dle znaleckého posudku za m2 pozemku parc.č. 645 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (pozemek na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách a pozemek v areálu firmy STEKO v Dolní Lhotě)

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 998/1, parc. č. 971, parc. č. 980/3, parc. č. 970, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a pozemku parc. č. 988/14 ostatní plocha o celkové výměře cca 841 m2, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 263/5 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 4 m2 a parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 837 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví AMTEX Radiátory s. r. o. s tím, že případný rozdíl ve výměře směňovaných pozemků by byl ze strany firmy AMTEX Radiátory s .r. o. finančně dorovnán za dohodnutou cenu 420,-- Kč/m2 (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách a pozemky před firmou AMTEX Radiátory na ul. Poříčí).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 185 zahrada o výměře cca 110 m2, parc. č.273/11 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 a parc. č. 262/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 49 m2, vše v k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 1691/8 ostatní plocha, parc. č.1691/6 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1684 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 670 m2 ve vlastnictví TRIDO, s. r. o., jak je vyznačeno v materiálu odboru INV k této záležitosti, bez finančního dorovnání (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem části pozemku parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, t. j. části která bude zastavěna, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí Město Blansko do výše cca 30 000,-- Kč (pozemky na „Starém Blansku“ při ulici Na Brankách).

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 207/9 ostatní plocha a parc. č. 207/12 ostatní plocha, oba v k.ú. Blansko ve vlastnictví Mgr. Jany Slávikové bez finančního dorovnání (pozemky v lokalitě řadových garáží na ul. 9. května a za BD na ul. Svitavská).

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, resp. spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2354 zastavěná plocha, parc. č. st. 2799 zastavěná plocha, parc. č. st. 4030/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 4030/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 4030/3 zastavěná plocha, parc. č. st. 4030/4 zastavěná plocha, parc. č. st. 4030/5 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/3 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/4 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/5 zastavěná plocha, parc. č. st. 4031/6 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/3 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/4 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/5 zastavěná plocha, parc. č. st. 3318/6 zastavěná plocha, parc. č. st. 3905/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 3905/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 3906/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 3906/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 3907/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 3907/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 4451 zastavěná plocha, parc. č. st. 4452 zastavěná plocha, parc. č. st. 4453/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 4454/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 4455 zastavěná plocha, parc. č. st. 4456 zastavěná plocha, parc. č. st. 4047 zastavěná plocha, parc. č. st. 4048 zastavěná plocha, parc. č. st. 4049 zastavěná plocha, parc. č. st. 4050 zastavěná plocha, parc. č. st. 4051 zastavěná plocha, parc. č. st. 4052 zastavěná plocha, parc. č. st. 4053/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 4359 zastavěná plocha, parc. č. st. 1242/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1254/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1248/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1305 zastavěná plocha, parc. č. st. 1306 zastavěná plocha, parc. č. st. 1307 zastavěná plocha, parc. č. st. 1308 zastavěná plocha, parc. č. st. 1309 zastavěná plocha, parc. č. st. 1310 zastavěná plocha, parc. č. st. 1410 zastavěná plocha, parc. č. st. 2395 zastavěná plocha, parc. č. st. 2738 zastavěná plocha, parc. č. st. 1337/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1338/1 zastavěná plocha, parc. č. st. 1330/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1331/1 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích za cenu 30,-- Kč/m2 zvýšenou o daň z převodu nemovitostí (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 559/11 ostatní plocha, parc. č. 559/12 ostatní plocha a parc. č. 559/13 ostatní plocha, o výměře cca 2450 m2, všechny v k.ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za celé pozemky parc. č. 746/42 ostatní plocha, parc. č. 755/9 ostatní plocha, parc. č. 755/10 ostatní plocha, parc. č. 755/12 ostatní plocha, parc. č. 755/57 ostatní plocha, parc. č. 755/85 ostatní plocha, parc. č. 755/86 ostatní plocha, parc. č. 755/87 ostatní plocha, parc. č. 755/88 ostatní plocha, parc. č. 755/89 ostatní plocha, parc. č. 755/90 ostatní plocha, parc. č. 755/91 ostatní plocha, parc. č. 755/92 ostatní plocha, parc. č. 271/12 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1691/2 ostatní plocha o výměře 60 m2, celkem cca 2800 m2, vše pozemky v k. ú. Blansko ve vlastnictví Ing. Pavla Matušky, Salmova 5, Blansko, jak jsou specifikovány v materiálu odboru INV k této směně pozemků, bez finančního dorovnání (pozemky se nacházejí: v areálu bývalé akciové společnosti Agrostav Blansko, mezi firmou RAAB KARCHER a sběrným dvorem na "Starém Blansku" a ve "Starém sídlišti" při ul. Leoše Janáčka).

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 271/7 ostatní plocha o výměře 955 m2, parc. č. 271/14 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č.1691/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 300,-- Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí daň z převodu nemovitostí (pozemky mezi stavivy RAAB KARCHER a sběrným dvorem v Blansku).

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej části pozemku parc.č.577/1 ost. plocha v k.ú. Blansko schválený usnesením č. 7 19. ZM dne 18. 12. 2001 o prokazatelně vynaložené náklady na provedení přeložky plynovodu do 70 000,-- Kč, kterým je dotčen výše uvedený pozemek (pozemek na ul. Husova v Blansku).

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, kterou bude prověřena možnost a celkový rozsah ploch vhodných k zalesnění na k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje zřízení organizační složky obce včetně její zřizovací listiny.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách Obecně závaznou vyhlášku o znaku a praporu města Blanska.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo ukládá radě připravit rozbor očekávaných výdajů spojených s provozem, údržbou a nutnými rekonstrukcemi blanenského zámku v případě jeho převodu do majetku města a předložit spolu s návrhem záměru převodu do vlastnictví města na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Hanou Petrů, bytem Sloupečník 84, Blansko, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s výší splátky 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Pavlem Waškem, bytem Údolní 19, Blansko, a to formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s výší splátky 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem jednotky – nebytového prostoru č. 1621/101 v I. podlaží bytového domu na ulici nám. Míru čp. 1298 na pozemku parc. č. st. 1314 — zast. pl., čp. 1620 na pozemku parc. č. st. 1315 – zast. pl., čp. 1621 na pozemku parc. č. 1316/1 – zast. pl. a na pozemku parc. č. st. 1316/2 – zast. pl. včetně spoluvlastnického podílu ideální 360/15600 ke společným částem budovy č. p. 1298, 1620, 1621 na pozemcích parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 – zast. pl. a dále spoluvlastnického podílu k ideální 360/15600 pozemků parcelní č. st. 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 – zast. pl. vše v k.ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:
1. Alena Baďurová, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 350 000,-- Kč
2. Miroslav Neubauer, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 321 000,-- Kč
3. Vrba, s. r. o., zast. J. Vrbou, Sukova 6, IČO: 46993223, za kupní cenu ve výši 290 000,-- Kč
4.Pavel Vajdiš, 678 01 Blansko, za kupní cenu ve výši 271 000,--Kč

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 242 – zast. pl. o výměře 16 m2 a pozemku parc. č. 242 — zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Těchov panu F. Prokopovi, Blansko, za kupní cenu 25 600,-- Kč + veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem objektu č. p. 317 na ul. Komenského 20, Blansko, na pozemku parc. č. 300 – zast. pl. o výměře 116 m2 a pozemku parc. č. 300 – zast. pl. o výměře 116 m2 panu P. Hynštovi, Blansko, za kupní cenu 50 000,-- Kč + veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s neuplatněním předkupního práva na bytovou jednotku — byt č. 1271/3 na ul. L. Janáčka 13 pro paní Helenu Bezděkovou, L. Janáčka 13, Blansko.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje vzdání se práva na vydání 39 ks velkokapacitních kontejnerů, 11 kovových regálů a 1 ks hydraulického zvedacího zařízení, včetně vyřazení tohoto majetku z účetnictví města a přijetí závazku SITA Moravia, a. s. uhradit městu Blansku částku 250 000,-- Kč a v tomto smyslu schvaluje uzavření dohody o narovnání se SITA Moravia, a. s.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, který je uveden ve smlouvě č. 2003-INV-S076/BBŘ — Ma, do 30. 6. 2004.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o hospodaření s byty v majetku města.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje přistoupení města ke Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2004.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo souhlasí s delegováním pravomocí při schvalování rozpočtových opatřeních, které povyšují rozpočet města z důvodu poukázaných dotací od státu, apod., s platností do 31. 12. 2003.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 až č. 31.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 202 000,-- Kč, která byla uložena Stavebním úřadem MěÚ Blansko rozhodnutím ve správním řízení č. j. SÚ D 2/2002-4229/2001/Ša ze dne 11. 1. 2002 a následně zrušena v rámci mimořádného opravného prostředku – přezkumu rozhodnutí mimo odvolací řízení rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 2449/2002 OÚPSŘ ze dne 12. 8. 2003, které nabylo právní moci 11. 9. 2003.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 173 601,-- Kč s příslušenstvím, vůči Pavlu Ježovi, naposledy bytem Blansko, Sloupečník 48, z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě vyhlášku o místních poplatcích.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku, Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky společnosti Technické služby, Blansko, s. r. o., ve výši 1 400 tis. Kč, se splatností k 31. 12. 2008, se čtvrtletním rovnoměrným splácením, s ročním úrokem 1,4 %.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Rittera na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo jmenuje za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Mgr. Michala Součka.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci MUDr. Dušana Kráčmara na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko z důvodu kolize času zasedání Kontrolního výboru s jeho pracovním programem.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo jmenuje za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Renatu Nezvalovou.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Blansko a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí při realizaci dílčího projektu ISPA „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje“.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 13, 14 a 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru na r. 2004.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 6 a 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h