Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 15. 3. 2004

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1369/14, 1469, 1470 a 1471, vše ostatní plochy o celkové výměře cca 1050 m2 , vše v k. ú. Blansko (částí pozemků zastavěných budovou "Bowlingového centra") panu Ing. Vlastimilu Chládkovi, bytem Brno, za cenu 400,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a uhradí případné náklady na přípravu pozemku pro výstavbu, tj. přeložky sítí, apod. V případě, že pro zamýšlenou výstavbu na převáděných částech pozemků nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbývá platnosti (pozemky pod parkovištěm při ulici Úvoz v Blansku, u Sýpky).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 845/41 ostatní plochy o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko slečně Silvii Sedlákové, bytem Olomučany, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 240,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (jedná se o část pozemku před rozestavěnou novostavbou rodinného domu na ul. Absolonova v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem:
– pozemku parc. č. 183/1 zahrady o výměře 121 m2 v k. ú. Blansko za cenu 240,-- Kč/m2 a
– části pozemku parc. č. 1352/17 zahrady o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko (části od komunikace ul. Komenského západním směrem po vedení NTL plynovodu, přičemž přesný rozsah odprodávané části pozemku určí až územní řízení na případnou přístavbu RD nebo změna ve využití části pozemku) za cenu 400,-- Kč/m2, to vše panu Petru Hynštovi, bytem Blansko s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1351/3 trvalý travní porost a parc. č. 1351/5 ostatní plochy o výměře částí cca 18 m2 v k. ú. Blansko panu Pavlu Soušovi, bytem Blansko, pro výstavbu panelové garáže Prefa, za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 500,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, uhradí případné náklady na přípravu pozemku pro výstavbu a daň z převodu nemovitosti. V případě, že na zamýšlenou výstavbu nebude vydáno stavební povolení, odprodej nebude realizován (část pozemků v lokalitě řadových garáží před tratí ČD u zastávky Blansko-město).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 55/21 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře cca 50 m2 za pozemek parc. č. 1817/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 43 m2 s vlastníkem tohoto pozemku panem MVDr. Zdeňkem Švancarou, bytem Loučovice s tím, že náklady se směnou pozemků spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny rovným dílem (pozemek vedle objektu bývalé kotelny na ulici Dvorská v Blansku, za obytným domem č. p. 1497, Dvorská 20, a pozemek parc. č. 1817/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko částečně zastavěný objektem bývalé kotelny).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 192/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře cca 460 m2 v k. ú. Olešná do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (Statutární město Brno) za cenu 130,-- Kč/m2 navýšenou o náklady s převodem spojené (pozemek v Olešné v blízkosti stolárny u komunikace k bývalé skládce TDO).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 6 z 9. ZM dne 15. 12. 2003 tak, že bude zrušena podmínka, že kupující zřídí ve prospěch vlastníka budovy č. p. 2023 na pozemcích parc. č. 3797/1 zastavěná plocha a parc. č. 3797/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko věcné břemeno spočívající v možnosti průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 786/17 v k. ú. Blansko (areál Krajského státního zastupitelství při ul. Seifertova).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 15 z 9. ZM dne 15. 12. 2003 tak, že rozsah směňovaných obecních pozemků se rozšiřuje ještě o části pozemků parc. č. 273/5 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr a parc. č. 1691/10 ostatní plochy v k. ú. Blansko, jak jsou vyznačeny ve snímku z mapy, který je přílohou materiálu k této věci (pozemek na ul. Na Brankách v Blansku).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením budoucí darovací smlouvy na darování části pozemku parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr, jak je vyznačena ve snímku z mapy, který je přílohou materiálu k této věci, v k. ú. Blansko firmě TRIDO, s. r. o., Blansko, s tím, že náklady s převodem pozemku a darovací daň uhradí Město Blansko.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem 38 garáží s pojízdnou střechou (parkovací), které budou postaveny na částech pozemků parc. č. 620/5 ostatní plochy, parc. č. 620/81 ostatní plochy, parc. č. 620/77 ostatní plochy a parc. č. 639/22 ostatní plochy, vše v k. ú. Blansko a částí pozemků zastavěných těmito garážemi, a to části parc. č. 620/5 ostatní plochy, části parc. č. 620/81 ostatní plochy, části parc. č. 620/77 ostatní plochy a části parc. č. 639/22 ostatní plochy, o výměře všech částí dohromady cca 800 m2, vše v k. ú. Blansko, zájemcům s tím, že garáže jsou určeny pro obyvatele nově vybudovaných bytových nájemních domů Písečná I. a II. Zbývající garáže jsou určeny pro ostatní obyvatele.
Podmínkou převodu je akceptace užívání pojízdné střechy jako veřejného prostranství (parkovací stání) — věcné břemeno.
Cena garáže a zastavěného pozemku by činila max. 180.000,- Kč.
V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen v obou skupinách zájemců (nájemníci bytových domů Písečná I. a II. a ostatní obyvatelé) formou losování za účasti notáře.
Případní zájemci se mohou informovat na Městském úřadě Blansko, nám. Svobody 3, Blansko — odbor INV — tel. 516426123 a vážní zájemci pak musí zaslat podepsanou písemnou žádost o odprodej garáže a zastavěného pozemku na Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko — odbor INV.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a schvaluje Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B23 Blansko — areál u Mariánské huti.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání Návrhů změn B17, B18 a D4, včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, schvaluje Návrhy změn závazné části B17, B18 a D4 a vydá Obecně závaznou vyhlášku o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo na základě schválení změn závazné části ÚPn SÚ Blansko označených jako T10, B19, B20, B17, B18 a D4, vydává Obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje předložený dodatek č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko s odsouhlasenými pozměňovacími návrhy.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni.
Zastupitelstvo schvaluje dílčí programy prevence kriminality ve městě Blansko v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v Komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni a v předloženém materiálu.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s panem Karlem Černým, bytem Blansko, ve výši měsíční splátky 1.000,-- Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Miladě Marečkové, Blansko.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na úhradu poplatku z prodlení s paní Miladou Marečkovu, Blansko.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky, která ruší Vyhlášku č. 5/96 o stánkovém prodeji ve městě Blansku.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 33 na ul. Jasanová na pozemku parc. č. 4045 — zast. pl. o výměře 386 m2 včetně tohoto pozemku žadateli panu Radku Šinkorovi, Blansko, za kupní cenu 700.000,- Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s převodem nemovitostí ve vlastnictví města — budovy č. p. 4 na pozemku parc. č. 35/3, budovy č. p. 5 na pozemku parc. č. 35/2 a části budovy č. p. 3 na pozemku parc. č. 35/7, včetně pozemků zastavěných budovami vše v k. ú. Blansko — dle geometrického plánu č. 2690 — 10029/2004 — Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a schvaluje předloženou darovací smlouvu po úpravách (vypuštění čl. IV — Rozvazovací podmínka).

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru — budovy čp. 1198 na pozemku parc. č. st. 1225 včetně pozemku minimálně zastavěného budovou od Jihomoravského kraje, přičemž pozemek parc. č. 1225, případně pozemek parc. č. 570/3, budou za strany Jihomoravského kraje Brno, převedeny darovací smlouvou po odkoupení tohoto pozemku od stávajícího vlastníka.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitosti — restaurace Dělnický dům, Žižkova ul. č. p. 2362 v Blansku, s přilehlým sálem včetně pozemku pč. 229/2 o výměře 460 m2 společnosti Pivovar Černá Hora, a. s., 679 21 Černá Hora 3/5, zastoupené Ing. Jiřím Fuskem — předseda představenstva a prokurista společnosti, za cenu 2.248.000,-- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod majetku Nemocnice Blansko podle smlouvy č. 01235-2004-321-S-Z/001/2004 ze dne 1. 2. 2004 do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo ukládá radě informovat zastupitelstvo včas o všech záměrech souvisejících s částí B) tj. Dohody o zajištění závazků ze smlouvy č. 01235-2004-321-S-Z/001/2004 ze dne 1. 2. 2004.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo bere na vědomí Smlouvu o bezúplatném převodu majetku Nemocnice Blansko do vlastnictví Města Blansko uzavřenou dne 1. 2. 2004 a konstatuje, že jejím uzavřením byla naplněna usnesení č. 12 z 8. ZM ze dne 14. 11. 1995, usnesení č. 3 z mimořádného ZM ze dne 4. 11. 1996 a usnesení č. 37 z 15. ZM ze dne 19. 6. 2001.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2003) ve výši 33.170 tis. Kč do rozpočtu města roku 2004.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2004.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 750 tis. Kč na opravu bytového fondu vlastníkům obytných budov na území města Blansko.

Příjmení a jménoAdresaÚčel půjčkyČástka
Šup Rudolf a Anežka S. Čecha 5, Blansko Obnova střechy 100 000,-
Olbert Radim Bezručova 5, Blansko Zateplení, rekonstrukce topení, obnova oplocení 100 000,-
Elastra Group, s.r.o. Nám. Svobody 13, Blansko Výměna oken 90 000,-
Břoušek Martin Seifertova 12, Blansko Výměna oken 30 000,-
Společenství vlastníků Poříčí 2, Blansko Obnova střechy 100 000,-
Kroupová Františka Rodkovského 15, Blansko Výměna oken a venkovních dveří 35 000,-
BD 9. května 9. května 33, Blansko Výměna oken a obnova fasády 260 000,-
Pelan Jindřich Sloupečník 3, Blansko Výměna oken 35 000,-
Celkem 750 000,-

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 27, přijatého na 8. zasedání zastupitelstva konaném dne 22. 9. 2003.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR do výše 4 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky „Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů“.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 16 a 17 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 8, 9 a 10 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru na r. 2004.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h