Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 14. 6. 2004

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 183/6 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 183/7 zahrada o výměře 113 m2 a parc. č. 183/8 zahrada o výměře 121 m2, vše v k. ú. Blansko, tedy pozemky o celkové výměře 349 m2, pro výstavbu rodinného domu tomu za čtyř žadatelů (uvedených v záhlaví tohoto bodu materiálu), který nabídne v zalepené obálce ve stanoveném termínu nejvyšší kupní cenu, přičemž nejnižší nabídka kupní ceny činí 500,-- Kč;/m2 a kupující uhradí náklady s převodem pozemků spojené. Pro případ, že na výstavbu RD nebude vydáno územní rozhodnutí, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbývá platnosti (lokalita pozemků pod ulicí Hořickou v Blansku).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem
a) části pozemku parc. č. 85/1 ostatní plochy o výměře cca 13 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem rozšíření stavby garáže na pozemku parc. č. 85/2 ost. pl. v k.ú. Horní Lhota panu Pavlu Stloukalovi, bytem Horní Lhota za cenu 240,-- Kč;/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a dále uhradí veškeré náklady spojené s přípravou pozemku pro výstavbu,
b) části pozemku parc. č. 85/1 ostatní plochy o výměře cca 13 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem rozšíření stavby garáže na pozemku parc. č. 84 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Horní Lhota a části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plochy a parc. č. 86 ostatní plochy o výměře cca 52 m2 v k. ú. Horní Lhota za účelem výstavby nové garáže, která by byla přistavěna k poslední garáži na pozemku parc. č. 85/3 ostatní plochy v k. ú. Horní Lhota panu Petru Stloukalovi, bytem Horní Lhota za cenu 240,-- Kč;/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a dále uhradí veškeré náklady spojené s přípravou pozemku pro výstavbu, obojí za předpokladu, že v případě potřeby provedou oba kupující vlastním nákladem zpevnění svahu za řadovými garážemi tak, aby nedocházelo k sesuvu půdy a že na zamýšlenou výstavbu bude vydáno pravomocné stavební povolení. V opačném případě pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován (lokalita řadových garáží u koupaliště v Horní Lhotě).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 690/17 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 66 m2 Antonínu Žirovnickému, Blansko, za účelem výstavby garáže, příp. garáží za cenu 600,-- Kč;/m2 za podmínky, že pokud nebude k výstavbě garáže, příp. garáží vydáno pravomocné územní rozhodnutí, příp. územní rozhodnutí sloučené se stavebním povolením, pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, daň z převodu nemovitostí a veškeré další náklady na přípravu pozemku pro výstavbu (pozemek v lokalitě řadových garáží na ulici 9. května v Blansku).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby předmětem směny pozemků, která byla schválena usnesením č. 14 přijatým 9. ZM dne 15. 12. 2003 byla i část pozemku parc. č. 967/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 54 m2 v k. ú. Blansko (pozemek na ul. Poříčí — před reálem firmy AMTEX Radiátory s. r. o.).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí:
a) s darováním části pozemku parc. č. 263/3 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 51 m2 v k. ú. Blansko firmě TRIDO s. r. o.
b) se zahrnutím části pozemku parc. č. 263/3 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 51 m2 do směny pozemků mezi Městem Blansko a firmou TRIDO, která byla schválena 11. ZM dne 15. 3. 2004.
Realizována bude ta varianta, která umožní rychlejší převod pozemku.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků resp. jejich částí v průmyslové zóně Blansko — Vojanky za účelem jejich zastavění, a to parc. č. 182 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 189, parc. č. 190, parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK), parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 516/2 ostatní plocha, parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 961/5 (PK) o výměře cca 8400 m2 v k. ú. Horní Lhota společnosti ČeMeBo s.r.o., Blansko za cenu 420,-- Kč;/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 262/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 8 m2, parc. č. 207/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 305 m2, parc. č. 208/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 415 m2, parc. č.210/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 367 m2 a parc. č.233/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 720 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, tj. částí zastavěných komunikací za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 240,-- Kč;/m2 Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje Brno (pozemky pod stavbou komunikace II/374 Rájec-Blansko, II. stavba).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/4 (PK), parc. č. 187/3 (PK), parc. č. 187/2 (PK), parc. č. 187/1, parc. č. 197/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK) o výměře cca 3000 m2 v k. ú. Horní Lhota v průmyslové zóně Vojánky společnosti NSD, s. r. o. Kunštát, za účelem jejich zastavění, za cenu 420,-- Kč;/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 310/17 zahrada v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 240,-- Kč;/m2 (na ul. Hořická-pod komunikací).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 369 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota, který byl schválen 15. ZM dne 27. 2. 2001 a 9. ZM dne 15. 12. 2003, na 213,-- Kč;/m2 u zastavěné plochy a 86,-- Kč;/m2 u ostatní plochy, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 1 z 11. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaného dne 15. 3. 2004 s tím, že nové usnesení zní takto:
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 1369/14, 1469, 1470 a 1471, vše ostatní plochy o celkové výměře cca 1050 m2 , vše v k. ú. Blansko (částí pozemků zastavěných budovou "Bowlingového centra") panu Ing. Vlastimilu Chládkovi, bytem Brno, za cenu 400,-- Kč;/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti a uhradí případné náklady na přípravu pozemků pro výstavbu, tj. přeložky sítí, apod.
Kupní smlouva bude mimo jiné obsahovat následující údaje či ujednání:
– předmětem kupní smlouvy budou pozemky zastavěné stavbou Společensko-rekreačního centra Blansko, dle geometrického plánu, který bude vypracován v souladu s vydaným pravomocným územním rozhodnutím č. j. SÚ ÚR 23/2004-4813/2004/Ša ze dne 15.dubna 2004
– v případě, že do 31. 3. 2005 nebude stavba zahájena, převede kupující předmětné pozemky zpět do vlastnictví města a uhradí veškeré náklady s tím spojené. Smluvní cena za zpětný odprodej bude ve výši 50% původní kupní ceny.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo ruší svoje usnesení č. 10 z 11. zasedání dne 15. 3. 2004 (prodej 38 garáží na Písečné včetně zastavěných pozemků).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem 76 garáží , které budou postaveny jako patrové (38 garáží v přízemí + 38 garáží v 1. patře) na částech pozemků parc. č. 620/5 ostatní plochy, parc. č. 620/81 ostatní plochy, parc. č. 620/77 ostatní plochy a parc. č. 639/22 ostatní plochy, vše v k. ú. Blansko a částí pozemků zastavěných těmito garážemi, a to části parc. č. 620/5 ostatní plochy, části parc. č. 620/81 ostatní plochy, části parc. č. 620/77 ostatní plochy a části parc. č. 639/22 ostatní plochy, o výměře všech částí dohromady cca 800 m2, vše v k. ú. Blansko, zájemcům z řad obyvatel města Blansko s tím, že 38 garáží v 1. patře je určeno pro obyvatele nově vybudovaných bytových nájemních domů Písečná I. a II. Zbývající garáže jsou prioritně určeny pro ostatní obyvatele sídliště Písečná, prioritně pro bydlící na ul. Jasanová a následně ostatní obyvatele města Blansko.
Cena 1 garáže a id. 1/2 pozemku zastavěného garáží by činila max. 160.000,- Kč;.
V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen v jednotlivých skupinách zájemců formou losování za účasti notáře.
Případní zájemci se mohou informovat na Městském úřadě Blansko, nám. Svobody 3, Blansko — odbor INV — tel. 516426123 a vážní zájemci pak musí zaslat podepsanou písemnou žádost o odprodej garáže a zastavěného pozemku na Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko — odbor INV.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo se usneslo, že vyčlení v letech 2004 až 2006 finanční prostředky z rozpočtu města na financování dotačního programu SROP — Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst, projektu Regenerace a revitalizace středu města Blansko, do výše 12,5 % celkových oprávněných nákladů projektu, do výše max. 20 mil Kč;.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo pověřuje radu co nejefektivněji využít maximální výši finančního podílu města na celkové investici.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo pověřuje radu projednat převzetí dokumentace Ing. Kleinbauera řešící výstavbu polyfunkčního domu na území západní části Wanklova náměstí (Smetanova 1).

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby součástí dotačního programu SROP — Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst byla také dostavba západní části Wanklova náměstí a rekonstrukce části objektu hasičky za předpokladu, že objekt zůstane v majetku města.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo se usneslo, že vyčlení potřebné finanční prostředky z rozpočtu města na financování projektu "Přístupová komunikace k podnikatelským objektům v Blansku" v rámci programu PHARE 2003 část II. až do maximální výše 3,5 mil. Kč;, což zároveň bude činit minimálně 25 % celkových oprávněných (uznatelných) nákladů projektu podle pravidel programu PHARE 2003 část II.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání Návrhu Regulačního plánu Blansko – Luhy, včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, schvaluje Návrh Regulačního plánu Blansko – Luhy a vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části Regulačního plánu Blansko – Luhy.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo bere na vědomí přehled o výši pohledávek z nájmů městských bytů k 31. 12. 2001, 31. 12. 2002 a 31. 12. 2003.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo požaduje doplnění zprávy o konkretizaci dlužných částek za jednotlivé byty včetně uplatněného postupu vymáhání.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s panem Miroslavem Grundzou, Blansko, ve výši měsíční splátky 2.000,-- Kč;.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Rotreklovou, Vranová, a to ve výši měsíční splátky 500,-- Kč;.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Nezvalovou, Blansko, ve výši měsíčních splátek 1.500,-- Kč;.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s paní Květou Vladíkovou, Blansko, ve výši měsíčních splátek 1.000,-- Kč;.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na 50% penále z dlužného nájemného pro pana Grundzu, Blansko, s výší měsíční splátky 300,-- Kč;.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 22 na ul. Salmova na pozemku parc. č. 2382 — zast. pl. o výměře 128 m2 J. a R. Šindelářovým, Blansko, za kupní cenu 200.000,-- Kč;.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 24 na ul. Dvorská 38, Blansko, na pozemku parc. č. 2387 — zast. plocha o výměře 173 m2 a pozemku parc. č. 2387 -zast. plocha o výměře 173 m2 Českému červenému kříži, úřadu oblastního spolku, Sadová 2, Blansko, za kupní cenu 350.000,- Kč;.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo zrušuje příspěvkovou organizaci Základní škola Blansko, Dolní Lhota 87, ke dni 31.8.2004 z důvodu jejího sloučení s příspěvkovou organizací Základní škola Blansko, Salmova 17, s účinností od 1. 9. 2004 a určuje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87, je Základní škola Blansko, Salmova 17, na kterou s účinností od 1.9.2004 přejdou veškerá práva a závazky Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Salmova 17, s účinností od 1. září 2004.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo ukládá starostce předkládat každý rok do 30.6. plán využití odloučených pracovišť ZŠ Salmova v Dolní Lhotě s ohledem na zájmy občanů této části města Blansko.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansko dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje převedení zůstatku potravinových zásob vedených na účtech Města Blansko nově vzniklým právním subjektům MŠ Blansko, Rodkovského 2a (stav zásob 31.393,73 Kč;) a MŠ Blansko, Dvorská 96 (stav zásob 26.107,25 Kč;) bezplatně, formou darovací smlouvy.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje návrh sportovní komise na poskytnutí finančních prostředků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení na rok 2004 pro TJ Olympia Blansko ve výši 65 tis. Kč;, OREL Jednota Blansko ve výši 65 tis. Kč;, TJ ČKD Blansko ve výši 329 tis. Kč; a ASK Blansko ve výši 221 tis. Kč;.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje, aby ŠJ TGM ul. Rodkovského pokryla vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2003 použitím finančních prostředků z rezervního fondu ŠJ TGM ul. Rodkovského.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2003.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje odepsání pohledávky – dlužné částky příspěvků na zakoupení a úpravu motorového vozidla povinného Maršálka Josefa ve výši 35.171,-- Kč;.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/2 — RO 2004/29.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. RO 2004/30.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ve městě Blansko a jeho částech, dle varianty B:
1. Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy se ve městě Blansko a jeho částech násobí koeficienty:
Blansko – koeficient 2,0 ,
části města:
Blansko — Dolní Lhota, Blansko — Horní Lhota, Blansko — Klepačov, Blansko — Lažánky, Blansko — Olešná, Blansko — Těchov, Blansko — Obůrka, Blansko — Hořice – koeficient 1,6.
2. Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u:
a) staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám se v celém městě Blansko, včetně částí města, násobí koeficientem 1,5 ,
b) garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných, na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jako garáže se v celém městě Blansko, včetně částí města, násobí koeficientem 1,5.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částku 33 tis. Kč; na pořízení výstroje a výzbroje jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje:
– bezúplatný převod administrativní budovy nám. Republiky č. p. 1316/1, Blansko, na pozemku p. č. st. 1421, a to včetně pozemků a staveb tvořících s administrativní budovou jeden funkční celek jedná se o parcely č. st. 4653/1, st.1421, st.1422/1, st.1423, 784/1 a 784/5, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Blansko pro katastrální území Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko;
– rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády č. 1235 ze dne 10. prosince 2003;
– podmínky uvedené v článku V. SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU;
– bezúplatné užívání objektu nám. Republiky č. p. 1316/1, Blansko, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Českým statistickým úřadem a Úřadem práce v Blansku v rozsahu prostor, které jsou složkami státu v objektu nám. Republiky č. p. 1316/1, Blansko, užívány k dnešnímu dni, a to do doby jejich redislokace do vlastních prostor;
– bezúplatné užívání objektu nám. Republiky č. p. 1316/1, Blansko, Českou školní inspekcí po dobu 20 let, a to v rozsahu prostor (tj. 5 kancelářských míst), které jsou touto složkou státu užívány v objektu Seifertova č. p. 1336/6, Blansko;
– uhradit městem náklady spojené s technickým oddělením budov nám. Republiky 1 a Seifertova 6 (oddělení a zprovoznění inženýrských, telekomunikačních a zabezpečovacích sítí).

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným funkcionářům s platností od 1.6.2004 následovně:
radní ve výši 1.960,- Kč;
předsedové výborů ve výši 1.200,- Kč;
předsedové komisí ve výši 1.000,- Kč;
členové zastupitelstva ve výši 440,- Kč;
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 18, 19, 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 11, 12 a 13 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h