Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 13. 9. 2004

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 262/6 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 50 m2 za část pozemku parc. č. 262/5 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře cca 50 m2, oba v k. ú. Horní Lhota (pozemky u komunikace do Horní Lhoty v blízkosti překladiště TDO).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s opravou usnesení č. 8 z 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 15. 12. 2003, které nově zní takto:
„Zastupitelstvo souhlasí výkupem částí pozemku parc. č. 1296 trvalý travní porost o výměře 354 m2 v k. ú. Blansko (část označená v geometrickém plánu číslo 2734-150/2004 ze dne 22. 6. 2004 jako pozemek parc. č. 1269/5 trvalý travní porost o výměře 305 m2 a část označená jako díl“ a „o výměře 49 m2, sloučená do pozemku parc. č. 1355/1 ostatní plochy) od vlastníka pozemku pana MUDr. Pavla Doležela za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s výkupem pozemku nese Město Blansko“ (lokalita ul. Alešova v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 452/7 ostatní plocha o výměře 84 m2 a části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plochy o výměře cca 450 m2 (část určená ČD, a. s., SDC Brno a nyní vyznačená v přiložené situaci) , vše v k. ú. Blansko od vlastníka pozemku, tj. Českých drah, a. s., za cenu dle znaleckého posudku včetně nákladů s výkupem spojených (lokalita Staré Blansko, u stávající sběrny surovin firmy ASA, v blízkosti drážního tělesa).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. 14739/325456338 pozemku parc. č. 2839 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko od Jany a Miloslava Grycových, bytem Blansko, za stejných cenových podmínek, za jakých jej nabyli kupní smlouvou ze dne 28. 8. 2002 (id. část pozemku pod bytovým domem na ul. Pekařská).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 6 z 11. zasedání zastupitelstva města dne 15. 3. 2004 a souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 192/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 393 m2 a části pozemku parc. č. 230/1 pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr o výměře 44 m2, oba v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, tj. Statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 56.550,- Kč s tím, že Město Blansko uhradí daně a poplatky s převodem spojené (jedná se o pozemky v Olešné, v blízkosti stolárny u komunikace k bývalé skládce TDO).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1750/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1750/2 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1750/3 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 1750/5 ostatní plocha o výměře 69 m2 a část pozemku parc. č. 341/1 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu do 240,-Kč/m2 (pozemky, na nichž se nachází části chodníku a místní komunikace v blízkosti firmy Synthon, s.r.o.).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu max. 1.819,- Kč/m2 s navýšením o daň z převodu nemovitostí (pozemek pod výškovou budovou v Blansku, Smetanova 3). Tato cena platí za podmínky, že na pozemku nebudou váznout žádná zástavní práva.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy na odprodej částí pozemků parc. č. 577/1 a parc. č. 1378/7 v k. ú. Blansko, schválený usnesením č. 7 z 19. zasedání ZM dne 18. 12. 2001 a usnesením č. 3 z 3. zasedání ZM dne 24. 2. 2003, do 31. 12. 2005 (pozemky při ul. Husova v Blansku).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo s přihlédnutím k předloženým materiálům ve věci smluvní pokuty za společností KOREKT INVEST spol. s r.o. vyplývající ze Smlouvy o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem ze dne 2. 7. 1998 a dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2000, která se týkala zástavby lokality Na Řadech v Blansku, schvaluje vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Nemocnice Blansko po úpravách.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje podle přiložené darovací smlouvy přijetí daru Městem Blansko od příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ve výši 32.664.988,64 Kč, kterým je technické zhodnocení nemovitého majetku k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje podle přiložené darovací smlouvy poskytnutí daru Městem Blansko příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 9.265.661,- Kč, kterým je movitý majetek předaný státem do vlastnictví Města Blansko v hodnotě do 20.000,- Kč podle účetního stavu k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje podle přiložené darovací smlouvy poskytnutí daru Městem Blansko příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 26.185.468,53 Kč, kterým je movitý majetek předaný státem do vlastnictví Města Blansko v hodnotě nad 20.000,- Kč podle účetního stavu k 1. únoru 2004.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce města Blanska.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 21 a 22 z 11. zasedání ZM konaného 15. 3. 2004 týkající se darovacích smluv s JmK.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti s panem Miroslavem Kudrym, Blansko ve výši měsíční splátky 1.000,- Kč.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod nemovitostí — budova č. p. 1, stojící na stavební parcele č. 35/5 (kulturní památka), stavební parcela č. 35/5 o výměře 1485 m2 (kulturní památka), budova č. p. 2, stojící na stavební parcele č. 35/4, stavební parcela č. 35/4 o výměře 196 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí České republiky vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Blansko na listu vlastnictví číslo 60000 pro obec a katastrální území Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko včetně podmínek stanovených v čl. III přiloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/31 — RO 2004/60.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČ 26891140, zástavním právem k pozemku p. č. 620/5 k. ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČ 26891140, zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Písečná I, 90 b. j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná — Blansko, družstvo, IČ 26891140, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru Bytového družstva Písečná I — Blansko, družstvo, IČO 26891140, u Raiffeisen Stavební spořitelny do výše 27 mil. Kč.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČ 26914425, zástavním právem k pozemkům p. č. 620/5 a 639/22 k. ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČ 26914425, zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Písečná II 90 b. j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Písečná II, družstvo, IČ 26914425, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru Bytového družstva Písečná II — Blansko, družstvo, IČO 26891140, u Raiffeisen Stavební spořitelny do výše 27 mil. Kč.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4 mil. Kč formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu a vystavení pověřuje starostku města.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 22 a 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 14 a č. 15 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h