Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 13. 12. 2004

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška č. 9/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 11/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko panu Ing. Drahomíru Zouharovi, bytem Blansko, za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti/kupní cena bude povýšena o daň (při ulici Horní Palava, vedle RD Horní Palava 16).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 242/3 zahrada o výměře cca 219 m2 v k. ú. Blansko, a to pouze části dotčené stavbou "Svitava, Blansko, úprava koryta — 170 202", státnímu podniku Povodí Moravy s. p. Brno, IČO: 70890013, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. V případě, že předmětná část pozemku nebude stavbou dotčena, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbude platnosti (pozemek u řeky Svitavy, na ul. Svitavská).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 653 m2 v k. ú. Blansko, a to pouze části dotčené stavbou "Svitava, Blansko, úprava koryta — 170 202" státnímu podniku Povodí Moravy s. p. Brno, IČO: 70890013, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. V případě, že předmětná část pozemku nebude stavbou dotčena, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbude platnosti (pozemek u řeky Svitavy, na ul. Svitavská, za autosalonem).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko manželům Stanislavu a Vladimíře Štreitovým, bytem Blansko, za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek při ulici Zdíkova, lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, resp. spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1243, parc. č. 1244, parc. č. 1245/1, parc. č. 1249, parc. č. 1250/1, parc. č. 1265, parc. č. 1266, parc. č. 1267, parc. č. 1269, parc. č. 1270, parc. č. 1271, parc. č. 1272, parc. č. 1273, parc. č. 1274, parc. č. 1276, parc. č. 1277, parc. č. 1278, parc. č. 1279, parc. č. 1280, parc. č. 1281, parc. č. 1282, parc. č. 1283, parc. č. 1284, parc. č. 1287, parc. č. 1288, parc. č. 1289, parc. č. 1290, parc. č.1291, parc. č. 1292, parc. č. 1297, parc. č. 1298 a parc. č. 1299, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytových domech, nacházejících se na těchto pozemcích, za cenu 30,- Kč/m2, zvýšenou o daň z převodu nemovitostí (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 158 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska o výměře 3 m2 (dle dosud nezapsaného GP se jedná o pozemek parc. č. 131/2 zastavěná plocha) za cenu dle znaleckého posudku od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemek zastavěný částí budovy občanské aktivity).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 117 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 635 m2 za dohodnutou kupní cenu 24.045,- Kč od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemek, na kterém se nachází stavba lyžařského vleku v Hořicích u Blanska).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to části o výměře 45 m2 za cenu 240,- Kč/m2 a zbývající části o výměře 722 m2 za cenu 15,- Kč/m2 a dále s výkupem pozemku parc. č. 686/1 — pozemek ve zjednodušené evidenci — původ pozemkový katastr za cenu schválenou usnesením č. 9 z 22. ZM dne 18. 6. 2002, to vše za podmínek uvedených ve stanovisku odboru INV k tomuto materiálu, od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemky — “hřiště ČKD“ a okolí).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem nemovitých staveb označených jako „Úprava křižovatky silnic II/374 a III/37435“, „Úprava silnice II/374 — průsečná křižovatka“ a „Místní komunikace na ul. L. Daňka a části chodníků na ul. L. Daňka a ul. Bezručova“ v Blansku do vlastnictví Města Blansko za cenu 1.000,- Kč od vlastníka těchto staveb, tj. InterCora, spol. s r.o., Plzeň, Lochotínská 18.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením nově vybudované komunikace na ulici Hořická v Blansku, jak je uvedeno v materiálu odboru INV, včetně zastavěných pozemků, resp. jejich částí parc. č. 308/1, parc. č. 310/20, parc. č. 310/19, parc. č. 310/4, parc. č. 308/4, parc. č. 308/5 a parc. č. 308/2 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto nemovitostí za cenu ve výši 25% celkových oprávněných pořizovacích nákladů maximálně však za cenu 167.947,- Kč do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. st. 1181 a parc. č. 655/18 — ovocný sad, vše v k. ú. Blansko z ploch sady — zahrady, do ploch rekreační zástavby S2 s možností přestavby na trvalé bydlení formou RD.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 450 a 445 v k. ú. Těchov z neurbanizovaných ploch orné půdy a trvalých travních porostů do ploch rekreační zástavby S2.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku parc. č. 862/24 v k. ú. Blansko z funkční plochy sportovních areálů a zařízení do funkční plochy B1 pro účely nízkopodlažní výstavby RD.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení ploch parc. č. 579/9, 579/10 a 579/11 v k. ú. Blansko z funkční plochy B3 do funkční plochy B1 pro účely nízkopodlažní výstavby RD.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení funkční plochy B1 — parc. č. 178/2 vč. přilehlého RD, vše v k. ú. Blansko, do plochy vyšší občanské vybavenosti pro účely ubytovacího penzionu.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení ploch průmyslových areálů na pozemcích parc. č. 586/1, 586/3 a 876 vše v k. ú. Blansko do ploch vyšší občanské vybavenosti, případně i v kombinaci s plochami pro podnikání P2.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku parc. č. 624/1 v k. ú. Těchov (vyznačené v situaci předmětné změny) z neurbanizovaných polních ploch mezi urbanizované — rekreační a zahrádkářské chaty.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 1297/4, 1297/5 a 1297/6 v k. ú. Blansko z výhledové plochy pro bydlení do plochy návrhové určené pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 150/32, 150/33 a 150/27 vše v k. ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných do plochy určené pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemku parc. č. 519/2 v k. ú. Horní Lhota z ploch podnikatelských aktivit do ploch určených pro občanskou případně rekreační zástavbu.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení části pozemku parc. č. 881/31 v k. ú. Těchov — Češkovice z neurbanizované plochy (orná půda) do ploch určených pro výstavbu rekreačních a zahrádkářských chat, případně i s možností přestavby na trvalé bydlení.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemku parc. č. 275/4 v k. ú. Blansko z ploch nízkopodlažní zástavby RD — B1 na plochy určené pro podnikání — P2.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající v převedení pozemků parc. č. 365, 366 a 367 vše v k. ú. Horní Lhota z ploch sady a zahrady do ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu — RD.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Blansko, spočívající ve změně funkčního vymezení pozemků parc. č. 881/36, 881/37, 881/51, 881/65, popřípadě i severozápadní části pozemků parc. č. 862/13 a 862/308, vše v k. ú. Blansko, které budou zařazeny do ploch kapacitních forem bydlení — typy B2 nebo B3 (umožňujících integraci doplňkových kapacit zařízení charakteru občanské vybavenosti) a do ploch sportovně rekreačních aktivit S1.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku o závazné části Regulačního plánu Blansko — Luhy, schváleného na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 14. 6. 2004.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje návrh Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označené jako D5, bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhu nedošlo k uplatnění námitek a vydá OZV o závazné části platné ÚPD.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo zastavuje pořizování Regulačního plánu Blansko — areál Adast a schvaluje pořízení Změny závazné části Úpn SÚ Blansko, týkající se úpravy urbanistické koncepce v prostoru areálu Adast, tzn. změny obslužného skeletu území a rozšíření funkčního typu B5 — centrální městská zástavba.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výši pohledávek z nájmu bytů k 30. 6. 2004.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem rodinného domu čp. 324 na ul. Komenského 26 na pozemku parc. č. 305 — zast. plocha o výměře 123 m2,včetně tohoto pozemku, vše v k. ú. Blansko, žadatelům v pořadí:
1. V. Pokorný, Blansko, za kupní cenu 360.000,- Kč
2. A. Prohászková, Blansko, za kupní cenu 350.000,- Kč
3. M. Znoj, Brno, za kupní cenu 350.000,- Kč.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 19 na ul. Poříčí na pozemku parc. č. 2736 — zast. plocha o výměře 263 m2, pozemku parc. č. 2736 — zast. pl. o výměře 263 m2 a pozemku parc. č. 4043 — zast. pl. o výměře 6 m2 včetně komínu na tomto pozemku stojícím vše v k. ú. Blansko panu Žabkovi, Blansko za cenu 410.000,- Kč.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo souhlasí s odepsáním pohledávky ve výši 92.454,34 Kč, z důvodu ukončení konkurzu na majetek úpadce BEVI, k spol. s r. o.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje variantu A (osvobození poplatníků, kteří mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a současně mají na území města trvalý pobyt) v návrhu vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. RO 2004/61 — RO 2004/109.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 3.851.500,- Kč na opravu bytového fondu vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, a to:
– Společenství vlastníků, Dvorská 90, Blansko na zateplení obvodového pláště, výměna oken, fasáda ve výši 1 500 tis. Kč,
– Zita Jahodová, Havlíčkova 9, Blansko na výměnu oken ve výši 55 tis. Kč,
– SVD nám. Republiky, Wanklovo nám. 1, Blansko na rekonstrukci výtahu ve výši 300 tis. Kč, — Společenství vlastníků, Smetanova 7, Blansko na výměnu dveří, rekonstrukci výtahů ve výši 400 tis. Kč,
– Společenství vlastníků, Dvorská 42 — 48, Blansko na výměnu dveří, zateplení štítů ve výši 500 tis. Kč,
– Lenka Švancarová, Absolonova 9, Blansko na výměnu oken ve výši 26 tis. Kč,
– Dagmar Čípková, Křížkovského 15, Blansko na výměnu oken, rekonstrukci elektro a vodo instalace, rekonstrukci plynového topení ve výši 350 tis. Kč,
– Ing. Jan Šustáček, Vodní 4, Blansko na výměnu oken ve výši 21 tis. Kč,
– Společenství vlastníků, Sadová 1329/5, Blansko na zateplení obvodového pláště, fasádu z ulice Seifertova ve výši 75 tis. Kč,
– MUDr. Eva Kelnerová, Sloupečník 1, Blansko na zasklení balkonů ve výši 16 tis. Kč,
– Anna Mokrá, Nádražní 9, Blansko rekonstrukce vytápění ve výši 80 tis. Kč,
– Bohumil Hort, Údolní 15, Blansko na generální opravu střechy a nadstavbu RD Dolní Lhota čp. 1 ve výši 100 tis. Kč,
– Jiří Horáček, Dvorská 38, Blansko na obnovu bytového jádra ve výši 100 tis. Kč,
– Zdeněk Dvořáček, 9. května 51, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 72. 500,- Kč,
– Bytové družstvo, Dvorská 82, Blansko na kompletní rekonstrukci rozvodů vody a odpadů ve výši 256 tis. Kč.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo na základě usnesení okresního soudu schvaluje odpis pohledávky ve výši 60.509,- Kč za panem Zdeňkem Achcenitem, naposledy bytem Blansko.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2005.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje delegování pravomocí na radu města při schvalování rozpočtových opatřeních z důvodu poukázaných dotací od státu a podobně s platností do 31. 12. 2004.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 24, 25, 26 a 27 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 16 a 17 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje předložený Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2005.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci p. Libora Pololáníka na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo jmenuje za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko pí Mgr. Evu Gregorovou.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h