Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 12. 12. 2006

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska s účinností od 1. ledna 2007 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 250 m2 (část, jejíž západní a východní hranice je prodloužením hranice parc. č. 1327/18 v k. ú. Blansko) panu MVDr. Josefu Vašíčkovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku (bez porostů), nejméně však za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti (část pozemku vedle ŘRD Josefa Lady 16, Blansko).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 570 m2 společnosti VAŠSTAV, spol. s. r. o. Brno, za cenu shodnou s cenou provedených staveb a prací (vybudování chodníku, provedení vodorovného dopr. značení, vybudování 7 parkovacích stání a komunikačního propojení dle následujícího usnesení), nejméně však za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby garáží a parkovacích stání, a to po kolaudaci a geometrickém zaměření těchto staveb s tím, že veškeré náklady spojené s přípravou pozemku pro výstavbu (např. přeložky sítí, apod.) a náklady s převodem pozemku spojené hradí kupující.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odkupem staveb, a to vybudovaného chodníku při ul. Kamnářská, 7 parkovacích stání při ul. Pekařská, chodníku k prodejně Hruška, propojovacího chodníku do bytového komplexu Blansko – Zborovce, dále souhlasí s úhradou vodorovného dopravního značení na ul. Kamnářská, to vše od společnosti Vašstav s. r. o. Brno do vlastnictví města, a to vše za cenu dle předloženého rozpočtu, tj. za cenu 751.665,- Kč.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 500/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lažánky panu Bohuslavu Bezděkovi, bytem Lažánky za cenu 160,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (pás pozemku před RD Lažánky čp. 208).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1319 ostatní plocha o výměře cca 76 m2 v k. ú. Těchov (pás o šířce 4 m a délce cca 19 m podél hranice pozemku p. č. 1303 zahrada v k. ú. Těchov) paní MUDr. Marii Markové, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku (pozemek včetně porostů), nejméně však za cenu 240,- Kč/m2 (veřejná zeleň podél místní komunikace na Obůrku).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 323/8 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2 v k. ú. Hořice u Blanska panu Jindřichu Kuncovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek v chatové lokalitě na Hořících, svah, mokřina, bažina).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 271/2 ostatní plocha, parc. č. 271/4 ostatní plocha, parc. č. 271/7 ostatní plocha, parc. č. 273/1 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 1691/3 ostatní plocha a parc. č. 1691/4 ostatní plocha, které nebudou dotčeny stavbou komunikace, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře max. 1928 m2 společnosti TRIDO, s. r. o, Blansko, Na Brankách 3, IČO 65278151 za cenu 410,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující zřídí bezplatně věcné břemeno spočívající ve "strpění kanalizace" na částech předmětných pozemků, a to ve prospěch vlastníka této kanalizace (pozemky na „Starém Blansku“ mezi tratí ČD a firmou TRIDO s. r. o.).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 95 o výměře cca 35 m2, parc. č. 96 o výměře cca 55 m2, parc. č. 97 o výměře cca 80 m2 a parc. č. 128/2 o výměře cca 340 m2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko, tj. částí, které budou dotčeny stavbou „Svitava, Spešov – ochranné hráze – číslo stavby 170 311 "za cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem ke dni předložení návrhu kupní smlouvy (pozemky mezi tratí ČD a řekou Svitavou za zahradami rodinných domů ve Spešově).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 11 z 18. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.6.2005 tak, že bude znít: Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) částí pozemků parc. č. 95, parc.č. 96, parc. č. 97 a parc. č. 128/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Ráječko, které nebudou dotčeny stavbou „Svitava, Spešov – ochranné hráze – číslo stavby 170 311“ Obci Spešov s tím, že obdarovaný uhradí poplatky s převodem spojené, přičemž darovací smlouva bude uzavřena až po kolaudaci této stavby a jejím geometrickém zaměření a po ukončení soudního sporu s Obcí Spešov vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 29Ca 312/2006 ve prospěch Města Blansko (pozemky mezi tratí ČD a řekou Svitavou za zahradami rodinných domů ve Spešově).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje plán společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Ráječko a k. ú. Horní Lhota u Blanska předložený Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Blansko tak, že do pozemkových úprav nebude zahrnuta část pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci (lokalita po levé straně komunikace z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem nemovitostí, a to pozemku parc. č. 464/3 ovocný sad o výměře 2.912 m2, pozemku parc. č. 3931 zastavěná plocha o výměře 33 m2, budovy č. ev. 509 na pozemku parc. č. 3931 zast. pl., vše v k. ú. Blansko včetně všech součástí a příslušenství od spoluvlastníků těchto nemovitostí, za cenu 750 tis. Kč (lokalita Staré Blansko, vedle čistírny odpadních vod).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 341 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v Horní Lhotě).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) části pozemku parc. č. 271/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 10 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko za části pozemků parc. č. 271/9 ostatní plocha a parc. č. st. 4706 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o přibližně stejné výměře, které budou dotčeny stavbou přístupové komunikace (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením všech Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Hořice (dle žádostí paní Vítové, manželů Kuchařových, pana Ševčíka a zohlednění výsledků Konceptu Změny Ho1) s tím, že budou tyto Změny řešeny jako jedna Změna.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na parc. č. 1327/30 v k. ú. Blansko z ploch neurbanizovaných, louky a pastviny, drobné zemědělské pozemky do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti paní Voráčové).

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající ve vymezení ploch k protipovodňovým opatřením na samosprávném území města Blanska, dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení parc. č. 679/18 a st. 3267 oba v k. ú. Blansko z ploch urbanizovaných, veřejná zeleň – Z1 do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinném domě, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti pana Ježe).

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení parc. č. 1336, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/6, 1335/7, 1338 v k. ú. Těchov z ploch neurbanizovaných, louky a pastviny do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti paní Sloukové).

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 793, 796, 799, 802, 805, 817 vše v k. ú. Těchov z ploch urbanizovaných, výhledové plochy (rezervní plochy) pro bydlení do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (dle žádosti manželů Martinků) .

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 381/31 (orná půda) a 377/1 (louky a pastviny) vše v k. ú. Klepačov z ploch neurbanizovaných do ploch urbanizovaných, individuální rekreace s možností celoročního obývání (na základě žádosti paní Šenkové).

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo nesouhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídajících částí pozemků parc. č. 280 v k. ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných, veřejná zeleň do ploch urbanizovaných, bydlení v rodinných domech, nízkopodlažní zástavba (na základě žádosti paní Juřičkové).

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota, lokalita Horničky, dle žádosti MUDr. Aleše Průchy s tím, že podmínkou, aby Město Blansko vydalo souhlas do následných stavebně správních řízení (bude-li pořizování Změny úspěšné) je předpoklad řešení lokality vždy jako celku.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 9 o výměře cca 1.500 m2, sestávající se z částí či celých ploch pozemků parc. č. 201, 200, 199, 198, 262/6, 205, 204, 203, 523/2 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti OLDŘICH POKLADNÍK, se sídlem Husova 238/19, Blansko, IČO 494 71 091, za cenu 420,- Kč/m2, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 17 ze 16. zasedání ZM konaném dne 21. 3. 2005 („Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 2 o výměře cca 1400 m2, společnosti HYDROART s. r. o., Na Lukách 2, Blansko, IČO: 25586475, a to parc. č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 262/4 a 262/6, to vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 420,- Kč/m2 a souhlasí s kompenzací nákladů na vybudování opěrné zdi na budoucím staveništi.“).

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 2 o výměře cca 1.400 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 262/4 a 262/6 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti BETcom s. r. o., se sídlem Karolín 52, Rájec – Jestřebí, IČO 276 79 217, za cenu 420 Kč/m2 a společnosti Ing. Lubomír Klepáč se sídlem Olomučany 361, Olomučany, IČO 127 23 193, za cenu 420 Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků, s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje souborné stanovisko, zpracované po projednání Konceptů Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1, současně bere na vědomí, že bude přistoupeno pouze ke zpracování Návrhu Změny H4 : Horní Lhota – RD Familie II, kde nedošlo k uplatnění nesouhlasů ani námitek, a pořizování Změny Ho1 bude přerušeno z důvodu účinného nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje souborné stanovisko, zpracované po projednání Konceptu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označené jako D8, současně bere na vědomí, že nedošlo k uplatnění námitek.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje Návrhy Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Těchov, označených jako D7: RD v Dolní Lhotě – přehodnocení rozsahu ploch bydlení v rodinných domech B1, a T12: Žižlavice – převedení ploch orné půdy do ploch rekreační zástavby S2, současně bere na vědomí, že nedošlo k uplatnění námitek.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a skutečnost, že nedošlo k uplatnění námitek a schvaluje Návrh Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B28 – Přestavba výrobního areálů na ulici Hybešova.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a způsob vyřízení uplatněných námitek a schvaluje Návrh Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B32: Areál Adast – úprava urbanistické koncepce celého území s tím, že ze závazné části bude úpravou čistopisu Změny B32 vypuštěna veřejně prospěšná stavba západního komunikačního napojení na prostor ulice Svitavská – mezi Zámečkem a bytovým domem, a na jihovýchodním okraji řešeného území budou vymezeny plochy pro výstavbu objektů funkčního typu B5.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko D7, T12, B28 a B32.

Usnesení č. 34
V souvislosti s legislativními změnami zastupitelstvo schvaluje transformaci služeb penzionu na pečovatelskou službu, která bude s účinností od 1. 1. 2007 poskytována v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou, kterým bude současný objekt Městského penzionu v Blansku.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2006/12 až RO 2006/21.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2006:
270 000,00 Kč Muzeu Blansko na dokončení signalizačního zabezpečení budovy Zámku 1,
70 000,00 Kč ZŠ TGM ul. Rodkovského na provoz (pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2006),
100 000,00 Kč KSMB na provoz (pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2006),
200 000,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na zokruhování vodovodu v Dolní Lhotě,
860 184,00Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na přeložku vodovodu na Hořicích,
307 542,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na rekonstrukci komunikace
III. kolonie na Klepačově (oprava vodovodních řadů v této komunikaci).

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje přijetí půjčky od Bytového družstva Písečná II., družstvo, ve výši 1 104 506,87 Kč na financování výstavby 90 b. j. na sídlišti Písečná II, Blansko.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje navýšení podílu Města Blansko ve „Sdružení“ na financování výstavby 90 bytových jednotek na sídlišti Písečná II, Blansko, o finanční částku 1 104 506,87 Kč.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2007.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí 2007 –
90 000,00 Kč Služby Blansko, s.r.o., na provoz psího útulku,
550 000,00 Kč ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 na provoz,
500 000,00 Kč ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 na provoz,
140 000,00 Kč ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 na provoz,
600 000,00 Kč ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 na provoz,
915 000,00 Kč ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 na provoz,
250 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Údolní 8 na provoz,
250 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a na provoz,
150 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Divišova 2a na provoz,
350 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 na provoz,
80 000,00 Kč MŠ Blansko, Těchov na provoz,
2 000 000,00 Kč KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 na provoz,
– 1 200 000,00 Kč Muzeum Blansko, Zámek 1 na provoz,
– 1 750 000,00 Kč Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 na provoz,
– 1 600 000,00 Kč Služby Blansko, s.r.o., na provoz městských lázní,
600 000,00 Kč Služby Blansko, s.r.o., na provoz zimního stadiónu,
100 000,00 Kč TJ ČKD Blansko na provoz,
100 000,00 Kč ASK Blansko na provoz,
50 000,00 Kč FK Blansko na provoz,
70 000,00 Kč Služby Blansko, s.r.o., na provoz veřejného WC,
402 000,00 Kč Zdravotní záchranná služba JMK, Brno na zajištění lékařské služby první pomoci občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko,
220 000,00 Kč Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 na provoz noclehárny.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo na základě doporučení schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1 806 000,- Kč na opravy bytového fondu vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, a to následujícím žadatelům:
Společenství pro dům Salmova 21, Blansko na opravu lodžií a opravu výtahů, zateplení ve výši 1 200 000,00 Kč,
Zdeněk Němec, bytem Poříčí 14, Blansko na rekonstrukci střechy včetně oplechování ve výši 200 000,00 Kč,
Ivan Sedlák, bytem Žižkova 60, Blansko na zateplení a novou fasádu ve výši 56 000,00 Kč,
Bytové družstvo Jupiter, Dvorská 38, Blansko na opravu výtahu ve výši 350 000,00 Kč.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo odvolává předsedy a všechny členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo jmenuje do výborů zastupitelstva následující předsedy a členy:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko:
– předseda: RSDr. Milan Šebela
– členové: Karel Sitar
Mgr. Miroslav Starý
Ing. Josef Hasoň
Ing. Renata Nezvalová
Ing. Jaromil Richterjörk
Ing. Josef Švarc
Ing. Zdeněk Jurečka
Leoš Rapant
Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko:
– předseda: Mgr. Lenka Dražilová
– členové: Ing. František Havíř
Alena Krausová
Ing. Pavel Kubík
Josef Vrba
Ing. Leoš Dostál
Ing. František Ladič

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 22. 10. 2006 následovně:
– člen rady 2.200,- Kč
– předseda výboru 1.280,- Kč
– předseda komise 1.070,- Kč
– člen zastupitelstva 700,- Kč
– předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 600,- Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 31 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 47 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h