Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 22 ze dne 5. 6. 2006

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 690/17 ostatní plocha a parc. č. 690/20 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 k. ú. Blansko, za účelem výstavby dvou garáží, přičemž k výstavbě bude použita část pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, panu Daliboru Štelclovi, bytem Blansko, za cenu 600,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s přípravou pozemků pro výstavbu, veškeré náklady spojené s převodem pozemků a daň z převodu nemovitostí s tím, že v případě, že na výstavbu nebude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, nebude odprodej realizován a toto usnesení pozbude platnosti (lokalita řadových garáží na ul. 9. května).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemku parc. č. 574 ostatní plocha v k. ú. Klepačov do podílového spoluvlastnictví – Daně a Radkovi Klimešovým, bytem Klepačov, JUDr. Bačovskému, bytem Brno, Jaroslavě Palátové, bytem Blansko, Zdence a Janu Wolfovým, bytem Brno, Andrei Grundové, bytem Klepačov, Boženě Krejčířové a Čestmíru Krejčířovi, bytem Klepačov s tím, že obdarovaní uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s podmínkou, že současně budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen na inženýrské sítě ve prospěch vlastníků sítí, kteří to požadují, a to bezplatně (Klepačov, Facírka).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 826/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku pro výstavbu rodinného domu Jaroslavu a Ladě Slavíčkovým, bytem Ráječko, za cenu 240,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (ulice Horní Palava, před novostavbou RD na pozemku p. č. 5007 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem:
a) pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha o výměře 117 m2 a části pozemku parc. č. 576/9 zahrada o výměře cca 120 m2, oba v k. ú. Blansko, oba včetně součástí a příslušenství spoluvlastníkům domu Těchovská 8, Blansko, a to Jaroslavu Šenkýřovi, Ing. Ludmile Hrachovinové, Vilému Čumovi, manželům Josefu a Ludmile Tomanovým, Marii Kaštylové, všichni bytem Blansko, Těchovská 8 do podílového spoluvlastnictví, za cenu 50.000,-- Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí a
b) části pozemku parc. č. 576/9 zahrada o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je specifikována v předloženém materiálu) paní Bc. Pavle Ševčíkové, bytem Blansko, za cenu 210,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, to vše za podmínky, že kupní smlouvy s oběma kupujícími stranami budou uzavřeny až po odstranění kůlny z pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha v k. ú. Blansko, podél západní strany budovy domu Těchovská 10, Blansko, ve stanoveném termínu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 438/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 1241 m2 v k. ú. Dolní Lhota SPORTOVNĚ STŘELECKÉMU KLUBU POLICIE BLANSKO, se sídlem Bezručova 31, Blansko, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lokalita Kopec, D. Lhota).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 755/45 ostatní plocha a parc. č. 755/48 ostatní plocha o výměře obou částí cca 130 m2, oba v k. ú. Blansko Bytovému družstvu 9. května 29, 31, 33, Blansko, IČO: 25542087, a to pouze částí zastavěných stavbami – přístavbou lodžií a přístavbou krytých vstupů do bytového domu 9. května 29, 31, 33, za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko manželům Ivaně a Ing. Zdeňku Riznerovým, Olomučany, za účelem výstavby dvoupodlažní budovy dle studie, zpracované v 03/2006 Atelierem architektury spol. s r.o. s řešením širších vztahů a dle záměru kupujících naše č. j. S009P006STH8, za cenu dle znaleckého posudku v době po kolaudaci stavby nejméně však za cenu 1.300,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady na přípravu pozemku pro výstavbu, uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, to vše za předpokladu, že na předmětnou stavbu bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a že stavba bude v souladu s plánovanými úpravami parku na ul. Sv. Čecha. V případě, že příslušná stavební rozhodnutí vydána nebudou, odprodej nebude realizován a toto usnesení pozbude platnosti ( ul. Rožmitálova, při vyústění parku Zborovák na ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 1364/23 ostatní plocha o výměře 113 m2 a parc. č. 1480/12 ostatní plocha o výměře 556 m2, oba v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 z důvodu majetkoprávního vypořádání (pozemky zastavěné komunikacemi ve vlastnictví JmK, lokalita ulic Gellhornova, Svitavská).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 3 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 286-10229/2005 vytvořen pozemek p. č. 328/3 zast. pl. o výměře 2 m2 a pozemek parc. č. 370/2 zahrada o výměře 1 m2) a parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 286-10229/2005 vytvořen pozemek parc. č. 328/4 zastavěná plocha o výměře 1 m2) oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, Janě a Luďkovi Sterzovým, bytem Horní Lhota, za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (části pozemků se nachází u RD č. p. 83 v Horní Lhotě „Na Familiích“).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 1 z 16. zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2005, jehož text nově zní:
„Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1362/18 ostatní plocha o výměře cca 100 m2, části pozemků parc. č. 1362/16 ostatní plocha a 1362/17 ostatní plocha o výměře obou částí cca 70 m2, to vše v k. ú. Blansko panu Miroslavu Kopřivovi, bytem Blansko, za účelem výstavby Komerčního objektu v Blansku dle architektonické studie zpracované Ing. arch. Zdeňkem Fránkem – varianta výstavby č. 2. za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za 1.300,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s přípravou pozemku pro výstavbu, veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, vše za předpokladu, že na výstavbu bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a že při výstavbě budou respektována vyjádření komise investiční ze dne 30.3.2006 a komise dopravní ze dne 29.3.2006. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebude vydáno, pozbude toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován (pozemek na rohu ulice Rožmitálova a Poříčí v Blansku).“

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – části pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov (v rozsahu, jak je vyznačen ve snímku, který je přílohou předloženého materiálu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko (pozemek na Češkovicích).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 84/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o přibližně stejné výměře, který je ve vlastnictví fyzické osoby, a to bez finančního dorovnání (pozemky u řeky Svitavy v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání, včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, a schvaluje Návrh Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B30 – Areál Trido.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání, včetně skutečnosti, že nedošlo k uplatnění námitek, a schvaluje Návrhy Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako B24, B25, B26, B27, B29, T11, T13, D6 a H3.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn B24, B25, B26, B27, B29, B30, T11, T13, D6 a H3.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 29 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 41, 42, 43, a 44 z jednání Finančního výboru Zastupitelsta města.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Nezvalovou, Blansko, s výší měsíční splátky 500,-- Kč/měsíc po dobu 1 roku.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Štefanem Himájem, Blansko, s výší měsíční splátky 500,-- Kč/měsíc po dobu 1 roku.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/17 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 358/7394, v pořadí:
1. paní Maršálková, Blansko za cenu 580.000,- Kč
2. paní Hebelková, Blansko za cenu 570.000,- Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/13 v bytovém domě na ul. Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 562/7394, na Ing. Kubíka, Blansko za cenu 862.000,- Kč.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s darováním nemovitostí ve vlastnictví města Blanska – budovy č. p. 1200 na pozemku parc. č. st. 1346 na ul. Údolní, pozemku parc. č. st. 1346 o výměře 882 m2 a pozemku parc. č. 727/1 o výměře 2368 m2 vše v k. ú. Blansko, Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – budovy č. p. 1554 na pozemku parc. č. st. 2765 na ul. Sadová, budovy čp. 1025 na pozemku parc. č. st. 1025 na ul. B. Němcové a pozemku parc. č. st. 1025 o výměře 356 m2 vše v k. ú. Blansko od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2006/07.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje upravený návrh sportovní komise na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2006 pro:
TJ Black Hill Blansko ve výši 187 tis. Kč (provoz – 100 tis. Kč, sportovní činnost – 77 tis. Kč, sportovní soutěže – 10 tis. Kč)
OREL Jednota Blansko ve výši 79 tis. Kč (provoz – 74 tis. Kč, sportovní činnost – 2 tis. Kč, sportovní soutěže – 3 tis. Kč)
TJ ČKD Blansko ve výši 415,5 tis. Kč (provoz 319 tis. Kč, sportovní činnost – 77,5 tis. Kč, sportovní soutěže – 19 tis. Kč)
FK Blansko ve výši 147 tis. Kč (provoz – 121 tis. Kč, sportovní činnost – 22 tis. Kč, sportovní soutěže – 4 tis. Kč)
ASK Blansko ve výši 302 tis. Kč (provoz – 205 tis. Kč, sportovní činnost – 68 tis. Kč, sportovní soutěže – 29 tis. Kč)
AMK Blansko ve výši 59 tis. Kč (provoz – 5 tis. Kč, sportovní činnost – 29 tis. Kč, sportovní soutěže – 25 tis. Kč).

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí, aby KSMB Blansko pokrylo vzniklou ztrátu z hospodaření roku 2005 použitím finančních prostředků z rezervního fondu KSMB a zbylá část bude v účetnictví KSMB zaúčtována na účet neuhrazená ztráta z minulých let.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 příspěvkových organizací.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 organizací Služby Blansko, s.r.o. a Technické služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad hospodaření Města Blansko, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 vyhotovené společností AUDIT KORREKT, s.r.o.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“ a zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2005 bez připomínek.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2005.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled Města Blansko.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 1054/06/LCD ve výši 65 000 000,00 Kč mezi městem Blansko se sídlem Náměstí Svobody 3, Blansko, PSČ 678 24, IČ 00279943 a Českou spořitelnou, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s., sídlo Praha 1, Na příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, na rekonstrukci komunikací ve městě ve výši 10 mil. Kč. s úrokem 3M Pribor + 0,05% a splatností 31. 12. 2011. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Splácení jistiny i úroků bude prováděno čtvrtletně vždy k poslednímu dni čtvrtletí.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočtová opatření č. RO 2006/1 až RO 2006/9.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelového příspěvku KSMB na provoz a činnost – uspořádání Historického jarmarku a Silvestru na náměstí v celkové výši 150 tis. Kč z rozpočtu Města Blansko v roce 2006.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městských lázní – oprava sociálního zařízení – výměna sprchových ventilů a sprchových hlavic ve výši 260 tis. Kč z rozpočtu Města Blansko v roce 2006.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí investičního příspěvku na zateplení severní stěny Nemocnice Blansko ve výši 427 726,84 Kč z rozpočtu Města Blansko v roce 2006.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz lyžařského areálu pro TJ Sokol Blansko ve výši 31 tis. Kč z rozpočtu Města Blansko v roce 2006.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí poděkování za vstřícnost, spolupráci, podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci při propagaci regionu – turistické destinace Moravský kras a okolí uzavíranou mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členů zastupitelstva a předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 1. 6. 2006 následovně:
člen rady 2.100,- Kč
předseda výboru 1.280,- Kč
předseda komise 1.070,- Kč
člen zastupitelstva 470,- Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva 600,- Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2006 – 2010 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h