Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 23 ze dne 4. 9. 2006

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje do funkce přísedících pro Okresní soud v Blansku na období let 2006 až 2010 tyto občany: Zina Černá, JUDr. Sylvie Boudová, Iveta Dvořáčková, Mgr. Lenka Dražilová, Irena Haasová, Dagmar Hýsková, Lubomír Chlup, Mgr. Eva Králová, Dagmar Kuncová, Václav Kunčák, Dana Kunšteková, Bc. Viktor Kutil, JUDr. Dana Lakotová, Ing. Václav Mikulášek, PaedDr. Lenka Podsedníková, Ing. František Pokorný, Libuše Prokopová, Zdeňka Skoupá, Bohuslav Slováček, Václav Srba.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 18 z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 21.3.2006, z důvodu nezájmu společnosti PRINS METALLURGISCHE PRODUCTEN BLANSKO s. r. o., Klepačov 195, IČO: 47907169 o tento pozemek a možnosti efektivnějšího využití území investičním záměrem firem Atona s.r.o., Gummi-Print, a.s., Zdeněk Musil – AKSM Blansko.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 17 z 20. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 12.12.2005, z důvodu žádosti společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko tvořící společný investiční záměr firem Atona s. r. o., Gummi-Print, a. s., Zdeněk Musil – AKSM Blansko.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části plochy č. 6 a plochy č. 7 o celkové výměře cca 2700 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 519/1, 519/3, 523/2, 203, 204, 205, 262/12 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO:105 28 628, za cenu 420,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje odprodej ploch č. 4, č. 5, části plochy č. 6 o celkové výměře cca 12.000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 233/1, 211/1, 211/2, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 206/1, 262/1, 197/4, 262/13, 262/6, 205, 204, 203, 523/2, 519/3, 519/1, 262/12, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA s. r. o., Svitavská 37, Blansko, IČO: 262 26 413 a společnosti GUMMI-PRINT a. s., Dolní 64, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČO: 469 02 490, oběma společnostem za cenu 450 Kč/m2, za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s úhradou zbývající části kupní ceny společností ČeMeBo, s. r. o. týkající se smlouvy č. 2004-INV-Poz-S083/BKS-Ma z 10.9.2004 ve 25 měsíčních splátkách s tím, že ke vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí dojde až po úplném uhrazení kupní ceny (prům. zóna). Cena bude zvýšena o částku odpovídající obvyklé průměrné míře úroku na běžný komerční úvěr bez ručení.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se splátkovým kalendářem kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 576/9 zahrada v k. ú. Blansko, dle usnesení č. 4 z 22. ZM, a to tak, že kupní cena ve výši 50.000,- Kč bude uhrazena kupujícími v pěti čtvrtletních splátkách po 10.000,- Kč, přičemž 1. splátka bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a 5. splátka bude zvýšena o náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/10 a RO 2006/11.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1.400.000,- Kč na opravy bytového fondu vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, následujícím žadatelům:
Mgr. Patricie Švástová, Ph.D., bytem Fügnerova 741/5, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 300.000,- Kč,
Společenství vlastníků domu Bezručova 1558/7, Blansko na opravu lodžií a opravu podlah ve výši 1.000.000,- Kč,
Alena Sychrová, bytem Horní Lhota čp. 96, Blansko na výměnu oken a rekonstrukci střechy ve výši 100.000,- Kč

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Vyhláška Města Blansko č. 12/95, kterou se stanoví spádové obvody ZŠ v Blansku, podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu vymezení vedení propojení vodovodních řadů z obce Vavřinec na skupinový vodovod Blansko, za podmínky dodržení a prověření skutečností vyplývajících z tohoto materiálu.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda na pozemcích parc. č. 918/1, 919/1, 919/2, 932, 1366/1, 939/4, 937, 938, 939/1, 936/1, 936/2, 935, 933/2, 933/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, do ploch urbanizovaných, plochy pro bydlení, za podmínky dodržení a prověření skutečností vyplývajících z tohoto materiálu.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a schvaluje Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B33.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D8 a K8.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 5004 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko Ing. Milanu Královi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti (areál stadionu na Údolní ulici).

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 2794 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 146 m2 v k. ú. Blansko Radku Matuškovi, Blansko za cenu 43.800,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitosti (pozemek zastavěný bývalou kotelnou na ul. Dvorská).

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 692/2 ostatní plocha o výměře 92 m2 a parc. č. 693/2 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska Pavlovi a Ludmile Šebelovým, bytem Lažánky, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 160,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemky vedle RD čp. 153 Lažánky).

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o celkové výměře cca 1040 m2 v k. ú. Blansko 15ti žadatelům, uvedených v předloženém materiálu k tomuto bodu, kteří jsou vlastníky ŘRD Sloupečník 18 až 46 v Blansku, a to každému výměru, uvedenou v předloženém materiálu, za cenu 240,- Kč/m2 s tím, že každý kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lokalita Sloupečník, část pozemku mezi potokem Sloupečník a RD Sloupečník 18 – 46, Blansko).

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecního pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 36 m2 v k. ú. Blansko (dvě části o výměře každé z nich cca 3 × 6 m, zastavěné prodejními stánky na ul. Rožmitálova) za část pozemku parc. č. st. 2491 zast. plocha v k. ú. Blansko o stejné výměře ve vlastnictví CENTRUM KAB a. s., ( Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem částí obecního pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 36 m2 v k. ú. Blansko (dvě části o výměře každé z nich cca 3 × 6 m, zastavěné prodejními stánky na ul. Rožmitálova) v k. ú. Blansko společnosti CENTRUM KAB a. s. za cenu 1.000,- Kč/m2, a to v případě, že do 31.12.2006 nedojde ke směně pozemků dle „Dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí č. 2006-INV-S169/Doh-Št“ ( Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. st. 2491 zast. plocha, a to o stejné výměře, jakou mají části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha zastavěné prodejními stánky na ul. Rožmitálova, tj. cca 36 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníka pozemku, za cenu 1.000,- Kč/m2 (Rožmitálova ul.), a to v případě, že do 31.12.2006 nedojde ke směně pozemků dle "Dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí č.2006-INV-S169/Doh-Št" ( Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí č. 2006-INV-S169/Doh-Št mezi Městem Blansko a CENTRUM KAB a. s., jak byla předložena na 23. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 342/11 ostatní plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 od vlastníka tohoto pozemku (pozemek u komunikace poblíž bývalé MŠ v Lažánkách).

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 1362/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude trvale zabrána stavbou úpravy koryta řeky Svitavy v rámci protipovodňových opatření, do vlastnictví Města Blansko za celkovou cenu cca 2.800,- Kč od vlastníka tohoto pozemku, přičemž výměra a celková cena budou přesně známy po geometrickém zaměření části předmětného pozemku, jak je uvedeno v materiálu odboru INV (pozemek u řeky Svitavy na ul. Poříčí).

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 642/6 ostatní plocha a parc. č. 644 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 15.000,- Kč (pozemky nad penzionem).

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 192/14 o výměře 441 m2 a částí pozemku parc. č. 187/1 o výměře 309 m2 (dle nezapsaného GP označených jako pozemky parc. č. 263/4 a parc. č. 266/5), oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 98.000,- Kč od vlastníka pozemků (pozemky zastavěné místní komunikací v Olešné).

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 279/1 trvalý travní porost o výměře 188 m2, parc. č. 279/2 trvalý travní porost o výměře 299 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska a pozemků parc. č. 346/4 lesní pozemek o výměře 655 m2 a parc. č. 346/7 ostatní plocha o výměře 330 m2, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za ceny, jak jsou uvedené v materiálu odboru INV k této věci, od vlastníka pozemků (pozemky v blízkosti modlitebny v Lažánkách a na „Starém Blansku“ v blízkosti Synthonu).

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemku parc. č. 1215 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 432 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku (pozemek v zahrádkářské lokalitě Hluchov v Blansku).

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemků parc. č. 1019/54, parc. č. 1019/55, parc. č. 1363/1, parc. č. 1363/2, parc. č. 1363/3, parc. č. 1363/4, parc. č. 1363/5, parc. č. 1363/6, parc. č. 1363/7, parc. č. 1363/11, parc. č. 1363/13, parc. č. 1363/14, parc. č.1363/22, parc. č. 1363/26, parc. č. 1363/27, parc. č. 1363/28, parc. č. 1363/29, parc. č. 1364/1, parc. č. 1429/24, parc. č. 1429/25, parc. č. 1722/1, parc. č. 1754/57, parc. č. 1761/2, vše v k. ú. Blansko a parc. č. 192/8 v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky od ul. Poříčí po křižovatku u Horní Lhoty).

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 430/16 orná půda o výměře 1754 m2, parc. č. 430/8 orná půda o výměře 141 m2, parc. č. 431/1 ostatní plocha o výměře 279 m2, parc. č. 76/3 zahrada o výměře 12 m2, vše v k. ú. Těchov od vlastníka pozemků, za cenu dle znaleckého posudku v době výkupu a převod komunikace na těchto pozemcích do vlastnictví Města Blansko za cenu ve výši 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů na vybudování komunikace (lokalita „Na slunku“, Těchov).

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 30 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 44, 45 a 46 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h