Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 30. 1. 2007

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 743 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Dolní Lhota o výměře 35 m2 za cenu dle znaleckého posudku, firmě STEKO spol. s r. o., Blansko, Na Brankách 2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pozemek v areálu firmy STEKO v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře 51 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemek parc. č. 862/313 ostatní plocha o výměře 4 m2 a část pozemku parc. č. 862/314 ostatní plocha o výměře 47 m2) v k. ú. Blansko, Ivanu Kučerovi a Olze Kučerové, bytem Blansko, za cenu dohodou 240,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lokalita Sloupečník, část pozemku vedle RD Sloupečník 18, Blansko).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 862/259 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko, Jiřímu Konštanskému a Anně Konštanské, bytem Blansko, za cenu dohodou 240,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lokalita Sloupečník, část pozemku vedle RD Sloupečník 46, Blansko).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení č. 12 z 2. zasedání dne 12. 12. 2006 a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 3383 zast. pl. o výměře 10 m2 a budova na pozemku parc. č. 3383 zast. pl. v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvám o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že Dodatek č. 2 bude uzavřen s obcí Ráječko, Olomučany a Spešov, pokud budou požadovat zabezpečení pečovatelské služby od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje Program Partnerství pro rok 2007 – vybudování kamerového bodu v lokalitě Sportovního ostrova Ludvíka Daňka.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h