Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 27. 3. 2007

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 746/35 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Blansko manželům Mgr. Leoně a Ing. Františku Havířovým, bytem Blansko, za cenu 400,-- Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady s převodem spojené, daň z převodu nemovitostí a veškeré náklady s přípravou pozemku pro výstavbu (vedle bytového domu Erbenova 19, 21, Blansko).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 875/39 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 v k. ú. Blansko paní Šárce Renzové, bytem Blansko, za cenu 400,-- Kč/m2, za předpokladu, že stavebním úřadem bude vydán územní souhlas k výstavbě RD a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, daň z převodu nemovitosti a veškeré náklady s přípravou pozemku pro výstavbu, za předpokladu respektování stanoviska SÚ k této věci a s tím, že součástí kupní smlouvy bude i věcné břemeno, jak je uvedeno ve stanovisku INV k tomuto odprodeji (ul. Zborovecká).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 96/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 a odprodejem pozemku parc. č. 99/5 zahrada o výměře 305 m2, oba v k. ú. Dolní Lhota Romanu a Blance Bočkovým, bytem Dolní Lhota, za cenu 80,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí s tím, že součástí kupní smlouvy budou i věcná břemena, jak je uvedeno ve stanovisku INV k tomuto odprodeji (v blízkosti prodejny Jednota a RD č.p. 137 v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 90 m2 (část, jak je zakreslena v přiloženém snímku z kat. mapy) Ing. Janu Urbanovi a Haně Urbanové, bytem Blansko za cenu 240,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí s tím, že součástí kupní smlouvy bude i věcné břemeno, jak je uvedeno ve stanovisku INV k tomuto odprodeji (ulice Sloupečník).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č. 149/3 ostatní plocha a parc. č. 149/11 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska, přičemž rozsah odprodeje je zakreslen ve snímku z mapy (cca 12 m2), který je přílohou materiálu odboru INV k této věci, za cenu 80,-- Kč/m2 manželům Zdeňku a Andree Polákovým, Blansko, Hořice s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (pozemek před RD čp. 9 v Hořicích).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí pozemků parc. č. 185/1 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 274 zahrada o výměře 2 m2 a parc. č. 277/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 (dle dosud nezapsaného GP označeny jako parc. č. st. 5076) a části pozemku parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 3 m2 (dle dosud nezapsaného GP označena jako parc. č. 1389/22), vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za části pozemků parc. č. 1389/13 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 1389/14 ostatní plocha o výměře 11 m2 (dle dosud nezapsaného GP se jedná o pozemek parc. č. 1389/21 ostatní plocha), vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví společnosti TRIDO, s.r.o. Blansko, Na Brankách 3, a to bez finančního dorovnání (pozemky na ul. Na Brankách a při ul. Luční).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny při prodeji pozemků schválených usnesením č. 8 z 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 12. 12. 2006 o částku 153.750,-- Kč.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Olešná u Blanska, dle žádosti paní Mžikové.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Lažánky, dle žádosti společnosti Agris Jedovnice s tím, že je nutné zajistit odpovídající počet parkovacích stání k uvedenému záměru.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 10 o výměře cca 2.500 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 180, 262/6 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 450,- Kč/m2 společnosti DAK Blansko, s.r.o., se sídlem Pražská 66, Blansko, IČO 255 31 476 s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku s fy Blata ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč spočívající ve snížení výměry prodávaných pozemků o cca 11.000 m2 za podmínky, že se změnou bude souhlasit ČSOB Leasing a.s., Praha.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 11 o výměře cca 11 000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 184, 262/3, 185, 961/5, 961/4, 960, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, 516/1 ostatní plocha, 516/2 ostatní plocha, 515/1 ostatní plocha, 541/30 ostatní plocha, 541/36 ostatní plocha a 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 961/4, 961/5, 960, 962, 963, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 961/7 orná půda, 961/8 orná půda, 967/5 orná půda, vše v k. ú. Blansko, za cenu 420,- Kč/m2 společnosti OMOS, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 3, IČO 48532347 s tím, že podmínkou převodu bude písemný souhlas společnosti ČSOB Leasing a.s., Praha a dále investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 13
1.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66.
2.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 745.583,35 Kč.
3.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo.
4.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 2.041.883,32 Kč.
5.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo.
6.Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 1.265.987,66 Kč.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem za účelem realizace projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ mezi Jihomoravským krajem a Městem Blansko.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení z dlužného nájemného paní Čechové, Blansko.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2006) ve výši 18 808 200,- Kč do rozpočtu města roku 2007.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru na dofinancování rekonstrukce sportovního ostrova ve výši 15 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 3M Pribor + 0,05 %, se splatností do 31. 12. 2009, s Komerční bankou, a. s., sídlo Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Splácení jistiny včetně úroků bude prováděno čtvrtletně, vždy k poslednímu dni čtvrtletí.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje zapojení volných finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč ve správě Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s., na případné časové překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2007 včetně pozměňovacího návrhu.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

ÚčelPříjemcetis. Kč
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s.r.o. 327,6
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s.r.o. 185,4
Dopravní územní obslužnost KORDIS JMK, spol s r.o., Brno 1 500,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a.s. 90,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a.s. 4 600,0
Provozní náklady Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 412,0
Provozní náklady MŠ Těchov 124 437,0
Provozní náklady MŠ Rodkovského 2a 1 188,0
Provozní náklady MŠ Divišova 2a 813,0
Provozní náklady MŠ Údolní 8 1 116,0
Provozní náklady MŠ Dvorská 96 1 689,0
Provozní náklady ZŠ Erbenova 13 3 109,0
Provozní náklady ZŠ TGM Rodkovského 2 2185,0
Provozní náklady ZŠ Dvorská 26 2 844,0
Provozní náklady ZŠ a MŠ Salmova 17 4 305,0
Provozní náklady ŠJ Rodkovského 2 461,0
Provozní náklady kina KSMB Blansko 1 451,0
Provozní náklady MTV Městská knihovna Blansko 1 282,0
Provozní náklady Muzeum Blansko 5 170,0
Provozní náklady Městská knihovna Blansko 4 484,0
Provozní náklady Dělnického domu, galerie, doplňkové činnosti KSMB Blansko 5 768,0
Uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 100,0
Provozní náklady lázní a koupaliště Služby Blansko, s.r.o. 5 011,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – pořízení kontejnerů na TKO (4 ks), výměna topných těles – sauna (2 ks), doplnění hasících přístrojů – krytý bazén, splátky za pronájem turniketového systému, změna způsobu odvětrání čpavkové strojovny Služby Blansko, s.r.o. 222,0
Provozní náklady zimního stadiónu Služby Blansko, s.r.o. 2 022,0
Provozní náklady rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s.r.o. 274,0
Ostatní výdaje rekreační oblasti Palava – pořízení sekačky na trávu Služby Blansko, s.r.o. 148,0
Oprava oplocení sportovního areálu ASK ASK Blansko 95,0
Nové plastové střídačky na hřišti ASK FK Blansko 120,0
Vybudování hlediště a sociálního zařízení v hale TJ ČKD TJ ČKD 1 501,1
Uspořádání Okresní olympiády dětí a mládeže v roce 2007 ASK Blansko 200,0
Zajištění lékařské služby první pomoci Zdrav.záchran.služba JMK, Brno 1 942,0
Provozní náklady nemocnice Nemocnice Blansko 1 106,0
Investiční náklady nemocnice Nemocnice Blansko 1 687,7
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice, s.r.o. 315,0
Provozní náklady veřejného WC Služby Blansko, s.r.o. 312,5
Provozní náklady noclehárny, Luční 10 DCHB, Oblastní charita Blansko 370,0
Provozní náklady – Centrum pro matku a dítě Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 240,0
Provozní náklady – Domov Olga Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko 185,0
Provozní náklady – Centrum Velan, chráněné bydlení Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko 125,0
Provozní náklady – Nízkoprahový klub a terénní práce s mládeží PVC Blansko
Provozní náklady – Víceúčelová drogová služba na Blanensku Sdružení Podané ruce Brno 140,0
Provozní náklady – Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba DCHB, Oblastní charita Blansko 70,0

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300 tis. Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na regionální funkci knihovny.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2007/1.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2006.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů na zhodnocování volných finančních prostředků města se společností Atlantik – Kilcullen Asset Management, a.s., sídlo Hilleho 1843/6, 602 00 Brno, Česká republika.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 100 000,- Kč panu Ing. Michalu Vlkovi, bytem Čapkova 1520/1, Blansko, na obnovu a modernizaci střechy rodinného domu.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 1, 2 a 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2007.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2007.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h