Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 26. 6. 2007

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 755/39 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 (pouze části, zastavěné lodžiemi) v k. ú. Blansko „Družstvu domu 9. května 11,13,15“, se sídlem Blansko, 9. května 11, IČO: 255 39 493 za cenu 400,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (u bytového domu 9. května 11,13,15).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem pozemků parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2, část parc. č. 1015/44 orná půda o výměře 103 m2, část parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3160 m2, část parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 535 m2 a část parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře 98 m2, vše v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného GP číslo 2820-10062/2005 pozemky nově označeny jako pozemky parc. č. 3200 zast. plocha o výměře 1570 m2, parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3263 m2 a parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 633 m2) do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 6 z 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 21. 3. 2005 (areál HZS v Blansku, ul. Poříčí ).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku p. č.345 trvalý travní porost o výměře cca 75 m2 v k. ú. Dolní Lhota Aleně a Josefu Jabůrkovým, bytem Dolní Lhota, za cenu 60,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené + daň z převodu nemovitostí ( za zahradou u RD čp. 168 v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem objektu čp. 114 na pozemku parc. č. st. 419 zastavěná plocha a pozemku parc. č. 419 zastavěná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Těchov Mysliveckému sdružení Punkva Blansko za cenu 5.522,-- Kč (nemovitosti v Obůrce užívané MS).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 901/66 ostatní plocha o výměře 492 m2, parc. č. 901/58 ostatní plocha o výměře 982 m2 a parc. č. 920/3 ostatní plocha o výměře 253 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 450.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 4. 2008 (pozemky ve Zborovcích v Blansku).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 13 z 20. ZM z 12. 12. 2005 tak, že bude znít: Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí pozemků parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 187/5, parc. č. 187/6, parc. č. 197/3, parc. č. 262/4 a parc.č. 262/6, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 5850 m2 nacházejících se v průmyslové zóně v plochách označených jako č. 1 a č. 3 za pozemky parc. č. 541/12, parc. č. 541/13, parc. č. 541/14, parc. č. 541/16, parc. č. 541/17, parc. č. 541/18, parc. č. 541/19, parc. č. 541/20, parc. č. 541/38, parc. č. 541/41, vše ostatní plocha a části pozemků parc. č. 197/4 a parc. č. 262/13, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 2950 m2 ve vlastnictví společnosti ATONA s. r. o., Blansko, Poříčí 44, čp. 2428, IČO 26226413 s tím, že společnost ATONA s. r. o. uhradí Městu Blansko rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v ceně 450,- Kč/m2.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového územního plánu města Blansko s tím, že vytvoří předpoklady pro zahájení přípravných prací v roce 2007.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, spočívající v prověření možnosti převedení ploch – funkčně a prostorově souvisejících s výškovou budovou Blansko č. p.1588, Smetanova 3 (prostor od ulice Sv. Čecha, přes ulici Svitavská a Rožmitálova, po prostor ulice Vodní), do urbanizovaných ploch funkčního typu B6 – bydlení s možností podnikání v oblasti obchodu a služeb.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo, v návaznosti na schválení pořízení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, řešící plochy funkčně a prostorově související s výškovou budovou Blansko č. p.1588, Smetanova 3, schvaluje pořízení Regulačního plánu související části centra města, s cílem získat podrobnější územně plánovací podklad, regulující zejména prostorové uspořádání a intenzitu využití území.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v prověření možností převedení ploch mezi areály firem Synthon a SKS na Starém Blansku, popř. v navazujícím území, do ploch výroby P2 nebo P1, či do ploch dopravních zařízení, umožňujících realizaci parkovacích kapacit.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo bere na vědomí postup stavebního úřadu ve věci pořizování Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko Ho1.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska, označených jako B35 a H5.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo vydává Změnu ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Klepačov, označenou jako K8, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí v k. ú. Blansko, a to budovy čp. 1025 na ul. B. Němcové 9 na pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466-ostatní pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16 – zahrada o výměře 791 m2 panu Starovi za 4.601.000,- Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2007/08.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2007 pro :
TJ Olympia Blansko ve výši 172 tis. Kč (provoz – 88 tis. Kč, sportovní činnost – 71 tis. Kč, sportovní soutěže – 13 tis. Kč),
OREL – jednota Blansko ve výši 64 tis. Kč (provoz – 58 tis. Kč, sportovní činnost – 2 tis. Kč, sportovní soutěže – 4 tis. Kč),
TJ ČKD Blansko ve výši 389 tis. Kč (provoz – 280 tis. Kč, sportovní činnost – 94 tis. Kč, sportovní soutěže – 15 tis. Kč),
FK APOS Blansko ve výši 180 tis. Kč (provoz – 130 tis. Kč, sportovní činnost – 38 tis. Kč, sportovní soutěže – 12 tis. Kč),
ASK Blansko ve výši 283 tis. Kč (provoz – 200 tis. Kč, sportovní činnost – 54 tis. Kč, sportovní soutěže – 29 tis. Kč),
TJ Sokol Blansko ve výši 100 tis. Kč (provoz – 100 tis. Kč),
AMK Blansko – klub cyklotrialu ve výši 79 tis. Kč (provoz – 28 tis. Kč, sportovní činnost – 33 tis. Kč, sportovní soutěže – 18 tis. Kč).

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkových organizací Města Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření společností s majetkovou účastí Města Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací Města Blansko za rok 2006 dle materiálu finančního odboru ze dne 15. 6. 2007.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo bere na vědomí rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí Města Blansko za rok 2006 dle materiálu finančního odboru ze dne 15. 6. 2007.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Města Blansko za rok 2006, a to bez výhrad, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Blansko za rok 2006 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2008-2012.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2007/2 až RO 2007/7.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo schvaluje, že nebude z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.106.000,00 Kč na provozní náklady Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků (dotací) z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ ve výši 83.430,00 Kč na provozní výdaje Domova OLGA, HHP Blansko, L. Janáčka 15 a ve výši 1.344.000,00 Kč do investičního fondu Nemocnice Blansko, Sadová 33.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR do výše 3.206.000,- Kč, zajištěného formou směnky a směnečného prohlášení. K podpisu smlouvy, vystavení směnky a podpisu směnečného prohlášení pověřuje starostku města.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku Vak.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo odvolává Ing. Zdeňka Jurečku ze členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo jmenuje za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blanska paní Ivanu Bojdovou.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 3 a 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 4, 5 a 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h