Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 11. 12. 2007

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 4805 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1573 m2 v k. ú. Blansko společnosti KUDU s. r. o., Brno, Heinrichova 8, IČ: 26981262 za cenu 2.464.760 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 452/3 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko panu Ivanu Holému, bytem Jedovnice, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek se nachází u trati ČD Blansko-nádraží, na ul. Nádraží).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 844/38 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko, která bude zastavěna částí objektu bydlení, a to společnosti FRESHLIVING s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 277 35 516, a to po kolaudaci stavby, za cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem zpracovaným v době odprodeje za podmínky, že kupující předloží rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Blansko o odstoupení restituenta od uplatněného restitučního nároku na vydání části předmětného pozemku (pozemek u bývalé kotelny na ul. Dvorská).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem, případně směnou částí pozemků parc. č. 345/1 trvalý travní porost, parc. č. 213/4 (PK), parc. č. 213/1 (PK) a parc. č. 204/2 (PK) v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 500 m2, za účelem výstavby rodinného domku, tomu z 5ti žadatelů (uvedených v předkládaném materiálu k této věci), který nabídl nejvyšší cenu s tím, že při převodu pozemků se bude postupovat tak, jak je uvedeno v materiálu k této věci, předloženému zastupitelstvu města a dále s tím, že bude s žadatelem – kupujícím zároveň uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení věcných břemen na ty sítě, které se budou nacházet v převáděných částech pozemků. Vhodnost výstavby rodinného domku prokáže žadatel – kupující v příslušném řízení u stavebního úřadu, tzn. prodej pozemku by byl realizován po povolení umístění stavby.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S156/Ma-BKS ze dne 10. 1. 2007 dohodou a vrácením uhrazené části kupní ceny budoucímu kupujícímu (pozemky při ul. 9. května v Blansku).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města souhlasí s bezplatným převodem pozemku parc. č. 704/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v Lažánkách, na kterém se nachází část místní komunikace).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav zpracování a připravenosti projektů chystaných k čerpání fondů z Evropské unie.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko – II. Etapa z Finančního mechanismu EHP a Norska s předpokládanou výší nákladů projektu 13,3 mil. Kč. V případě získání dotace bude finanční částka na spolufinancování projektu po celou dobu jeho realizace a průběžné financování projektu zahrnuta do rozpočtu Města Blanska.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko, na pozemku parc. č. 2381 – zast. plocha a pozemku parc. č. 2381 – zast. plocha o výměře 125 m2 v níže uvedeném pořadí žadatelů, kteří splnili podmínku odprodeje:
1. Vrba, s. r. o., zast. jednatelem Josefem Vrbou, se sídlem Sukova 6, 678 01 Blansko; IČ: 46993223 za kupní cenu ve výši 621.000 Kč
2. Freshliving, s. r. o., zast. jednatelem Radkem Matuškou, se sídlem Pražská 5, 678 01 Blansko; IČ: 277 35 516 za kupní cenu ve výši 463.000 Kč.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení z dlužného nájemného manželům Földváryovým, Blansko.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení z dlužného nájemného paní Stojkovičové, Blansko.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města souhlasí se zvýšením jízdného v MHD Blansko takto:
– jednorázové jízdné v rámci jednoho úseku ze 6,- Kč na 7,- Kč
– základní předplatní úseková jízdenka měsíční z 200,- Kč na 220,- Kč
– předplatní měsíční jízdenka pro děti od 6 do 15 let, pro studenty od 15 do 26 let a pro důchodce do 70 let ze 100,- Kč na 110,- Kč.
Dále zastupitelstvo města souhlasí se zrušením bezplatné přepravy pro účastníky II. odboje a účastníky protikomunistického odboje, kteří jsou držiteli průkazu na bezplatnou přepravu autobusy MHD Blansko.
Pro důchodce nad 70 let věku zůstává přeprava MHD bezplatná.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města schvaluje návrh textu nové Dohody o spolupráci při propagaci regionu – turistické destinace Moravský kras a okolí uzavřené mezi Městy Blansko, Boskovice a Pivovarem Černá Hora.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města pověřuje starostku uzavřením dohod o ukončení Smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a obcemi Ráječko, Spešov a Olomučany při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to k datu 31. 12. 2007 a smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a obcemi Ráječko, Spešov a Olomučany při poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to s účinností od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2008 – 2009.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13. 9. 2004.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2008.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2008 následujícím organizacím:

Název organizaceÚčel
Služby Blansko, s.r.o. provoz psího útulku 90 000,00
ČAD, a.s. provoz městské hromadné dopravy 550 000,00
ČAD, a.s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20 000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 700 000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 600 000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 140 000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 750 000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 915 000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 300 000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 300 000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 200 000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 400 000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 100 000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 2 000 000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1 200 000,00
Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 provoz 1 820 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz městských lázní 1 500 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz zimního stadiónu 700 000,00
TJ ČKD Blansko provoz 100 000,00
ASK Blansko provoz 100 000,00
FK Blansko provoz 50 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz veřejného WC 70 000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 125 000,00

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města schvaluje po úpravě rozpočtová opatření č. RO 2007/12 až RO 2007/18.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Města Blansko na rok 2007 následujícím příspěvkovým organizacím města:

Názevčástka
ZŠ Dvorská ul. 65 554,-- Kč
ZŠ Salmova ul. 59 005,-- Kč
ZŠ Erbenova ul. 55 183,-- Kč
MŠ Divišova ul. 35 460,-- Kč
MŠ Dvorská ul. 27 600,-- Kč
MŠ Údolní ul. 113 496,-- Kč
MŠ Těchov 8 796,-- Kč
KSMB 294 435,70 Kč
ŠJ Rodkovského ul. 48 768,-- Kč

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 ve výši 65.000 Kč pro TJ Sokol Blansko na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním Průkazu způsobilosti lyžařských vleků ve skiareálu Blansko – Hořice.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1.860.000,00 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
Lípa, společenství vlastníků, Sadová 1267/9, 678 01 Blansko na výměnu střešní krytiny, zateplení, vodorovné izolace ve výši 200.000,00 Kč,
Vendula Břoušková, bytem Dvorská 86, 678 01 Blansko na rekonstrukci rodinného domu ve výši 370.000,00 Kč,
Společenství pro dům Podlesí 18, Podlesí 18, 678 01 Blansko na zateplení, opravu lodžií a schodišťového osvětlení ve výši 500.000,00 Kč,
Lípa, bytové družstvo, Seifertova 8, 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken a montáž lodžií ve výši 790.000,00 Kč.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku „Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku“.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

NázevČástkaÚčel
163848 KSMB 25 000,-- Kč Činnost dechové hudby a KOMB
163848 KSMB 10 000,-- Kč Koncert v rámci akce 10 dní turistiky a cestování
26606623 FK APOS Blansko 20 000,-- Kč Mikulášský turnaj v Legnicy
26606623 FK APOS Blansko 23 000,-- Kč Memoriál Dana Němce – Mürzzuschlag (RAK), Legnica (PL)
26606623 FK APOS Blansko 20 000,-- Kč Memoriál Miroslava Krabičky – Mürzzuschlag (RAK), Legnica (PL)
43420567 ASK Blansko 9 000,-- Kč Triatlon – Mürzzuschlag (RAK)
43420567 ASK Blansko 1 883,-- Kč Blanenský Golem – Komárno
43420567 ASK Blansko 3 039,90 Kč Dance Tappers – účast na mistrovství ČR a světa ve stepu
44990260 DCHB, OCHB 8 000,-- Kč Centrum „Stará fabrika“
44990260 DCHB, OCHB 10 000,-- Kč „Pěkná modrá“
44990260 DCHB,OCHB 45 000,-- Kč Charit. dům sociální intervence Okno dokořán, Centrum sociální prevence
44990260 DCHB, OCHB 20 000,-- Kč Linka důvěry
49463276 ZŠ TGM 7 000,-- Kč Oficiální stvrzení družebních styků s Komárnem (SK)
49463748 TJ Sokol Blansko 5 000,-- Kč Sokolský den
49463829 AMK – klub cyklotrialu 30 000,-- Kč Uspořádání MS v biketrialu
49463829 AMK – klub cyklotrialu 20 000,-- Kč Mistrovství světa v biketrialu – Blansko 2007
49464191 ZŠ Erbenova 25 000,-- Kč Výměnné pobyty – Mürzzuschlag (RAK)

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy č. 6 a 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 8 a 9 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2008.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h