Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 17. 6. 2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č.182 ostatní plocha o výměře 659 m2 v k. ú. Dolní Lhota panu Ing. Viktoru Flekovi, bytem Dolní Lhota, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti, s podmínkou zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka kanalizace na pozemku umístěné, a to nákladem žadatele (u mlýnského náhonu, u budovy mlýna v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 3 z 18. schůze zastupitelstva města ze dne 20.06.2005, a to tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 86 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska panu Ladislavu Hrachovinovi, bytem Horní Lhota se zvyšuje ze stávajících 20 m2 na 40 m2 s tím, že zbývající text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 2 z 12. schůze zastupitelstva města ze dne 14.06.2004, a to tak, že:
– nová výměra části pozemku parc. č. 85/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska odprodávaná panu Pavlu Stloukalovi, bytem Horní Lhota se zvyšuje ze stávajících 13 m2 na 15 m2,
– nová výměra části pozemku parc. č. 85/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska odprodávaná panu Petru Stloukalovi, bytem Horní Lhota se zvyšuje ze stávajících 13 m2 na 14 m2 a části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plocha a parc. č. 86 ostatní plocha se zvyšuje ze stávajících 52 m2 na 58 m2 , s tím, že zbývající text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem – darováním částí pozemků parc. č. 639/22 ostatní plocha a parc. č. 639/28 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno (pozemky v zaploceném areálu základní školy na Písečné).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem částí pozemků parc. č. 639/31 ostatní plocha a parc. č. 639/32 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o výměře 1044 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky v blízkosti základní školy na Písečné).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků parc. č. 438 (dle PK) o výměře cca 30 m2, části parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře cca 70 m2, části parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře cca 150 m2, části parc. č. 461/1 (dle PK) o výměře cca 2900 m2, části parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře cca 140 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí
– se směnou části obecního pozemku parc. č. 539/21 lesní pozemek v k. ú. Lažánky (část, jak je vyznačena ve snímku z mapy, která zarovnává hranici dle sousedního pozemku, o výměře cca 100 m2 včetně odchylky, vzniklé při geometrickém zaměření části pozemku) za id 1 část pozemku parc. č. 567/22 zahrada o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví pana Šindeláře, bytem Lažánky a
– s výkupem id. 1 části pozemku parc. č. 567/22 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 od vlastníka pana Jedináka, bytem Lažánky,
vše za cenu a tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci v tomto materiálu.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem částí pozemků parc. č. 493/1 zahrada a parc. č. 492/33 orná půda v k. ú. Dolní Lhota (částí, které budou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou komunikace) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků a s podáním žádosti o jejich bezúplatný převod.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 689 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 2000 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (část hřiště Lažánky).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa.
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce v rozpočtu města na rok 2009 a 2010.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje statut Fondu údržby – Zámek Blansko.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, družstvo.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná-Blansko.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytové družstvo Písečná II.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, družstvo.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná-Blansko.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytové družstvo Písečná II. Usnesení č. 20
Zastupitelstvo vydává Změnu ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a k. ú. Horní Lhota u Blanska, označenou jako B35, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy, současně bere na vědomí, že může dojít ke zpětnému převodu funkčního využití plochy v případě nenaplnění záměru.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo ukládá Radě zajistit podklady pro redukci návrhových ploch bydlení, vymezených v ÚPn SÚ Blansko, pro projednání na posledním letošním zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2008/09.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2008 pro:
TJ Olympia Blansko ve výši 214 tis. Kč (provoz – 110 tis. Kč, sportovní činnost – 47 tis. Kč, sportovní soutěže – 57 tis. Kč),
OREL Jednota Blansko ve výši 73 tis. Kč (provoz – 66 tis. Kč, sportovní činnost – 2 tis. Kč, sportovní soutěže – 5 tis. Kč),
TJ ČKD Blansko ve výši 434 tis. Kč (provoz – 316 tis. Kč, sportovní činnost – 98 tis. Kč, sportovní soutěže – 20 tis. Kč),
FK APOS Blansko ve výši 220 tis. Kč (provoz – 158 tis. Kč, sportovní činnost – 42 tis. Kč, sportovní soutěže – 20 tis. Kč),
ASK Blansko ve výši 296 tis. Kč (provoz – 219 tis. Kč, sportovní činnost – 46 tis. Kč, sportovní soutěže – 31 tis. Kč),
TJ Sokol Blansko ve výši 123 tis. Kč (provoz – 121 tis. Kč, sportovní činnost – 2 tis. Kč).

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu Částka v Kč Účel
45658889 Náboženská obec církve čsl. husitské Blansko 7.000,- Činnost Mateřského klubu Sluníčko
49463829 AMK Blansko 43.000,- Provoz a sportovní činnost
65338732 RC autoklub Blansko 10.000,- Provoz a sportovní činnost
49464213 ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 5.000,- Mum and Dad read me a tel – realizace společné dílny se slovenskými dětmi
163848 KSMB 15.000,- Činnost Komorního orchestru města Blanska
25329529 Soukromá ZUŠ Blansko 15.000,- Činnost folklorních souborů Drahan a Drahánek
25329529 Soukromá ZUŠ Blansko 35.000,- Reprezentace na Evropském festivalu folklóru v Porto
25329529 Soukromá ZUŠ Blansko 10.000,- Účast Tap dance studia na Deutschlandpokal 2008 – soutěž ve stepu

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2008 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.10.2007 následujícím organizacím:

Název Částka Účel
00545678 Hnutí Humanitární Pomoci Blansko 200.000 Kč mzdové a provozní náklady sociální služby denní stacionář pro zařízení Domov Olga
00545678 Hnutí Humanitární Pomoci Blansko 150.000 Kč mzdové a provozní náklady sociální služby chráněné bydlení pro zařízení Chráněné bydlení Centrum VELAN
60557621 Sdružení Podané ruce, o. s., Brno 120.000 Kč mzdové a provozní náklady sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro zařízení Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko
60557621 Sdružení Podané ruce, o. s., Brno 80.000 Kč mzdové a provozní náklady sociální služby terénní programy pro zařízení Víceúčelová drogová služba na Blanensku
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 210.000 Kč provozní náklady sociální služby azylové domy pro zařízení Centrum PRO Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 20.000 Kč provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Centrum PRO Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 20.000 Kč provozní náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s děti pro zařízení Centrum PRO Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 60.000 Kč provozní náklady sociální služby pečovatelská služba pro zařízení Charitní pečovatelská služba Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 30.000 Kč provozní náklady sociální služby sociální poradenství pro zařízení Okno dokořán Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 15.000 Kč provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Okno dokořán Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 2.000 Kč provozní náklady sociální služby terénní programy pro zařízení Okno dokořán Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 20.000 Kč provozní náklady sociální služby telefonická krizová pomoc pro zařízení Linka důvěry Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 10.000 Kč provozní náklady sociální služby nízkoprahové denní centrum pro zařízení Stará fabrika Blansko
44990260 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 5.000 Kč provozní náklady sociální služby sociální rehabilitace pro zařízení Stará fabrika Blansko

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Doleželovi, Blansko.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2007.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 28.05.2008.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2007 dle materiálu finančního odboru ze dne 28.05.2008.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2007 bez výhrad, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Blansko za rok 2007 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2009-2013.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2008/1 až č. RO 2008/6.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 50.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, panu Aloisi Kratochvílovi, bytem Sloup, 679 13 Sloup, na výměnu oken bytu umístěného v bytovém domě v Blansku.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2007.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů na zhodnocování volných finančních prostředků města s AAM investiční společnost, a. s., se sídlem Hilleho 1843/6, 602 00 Brno, Česká republika.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

IČO Název subjektu Částka v Kč Účel Schváleno v RM č./usn.č. Schváleno v RM č./usn.č. Celkem pro subjekt v Kč
45463276 ZŠ T.G.M. Blansko 25.000,- Doprava do Komárna (SK) a zpět na Komárenské dni 32. 75 2.411.000,-
26606623 FK Apos Blansko 22.500,- Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce a turnaj v halové kopané v Mürzzuschlagu 32. 75 330.000,-
26606623 FK Apos Blansko Blansko 27.500,- Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy 32. 75 330.000,-
49464191 ZŠ Erbenova 13 25.000,- Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova, Blansko a ZŠ Mürzzuschlag (Rakousko) 32. 75 3.408.000,-
43420567 ASK Blansko 5.000,- Doprava do Mürzzuschlagu (Rakousko) na závod v triatlonu 32. 75 367.000,-
43420567 ASK Blansko 16.000,- Ubytování + strava pro sportovce z partnerských měst na Půlmaratonu Moravským krasem 32. 75 367.000,-

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 12, 13 a 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h